Hjemmeside Hjemmeside

Ipren
ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Ipren 5% gel

ibuprofen


Læs denne indlægsseddel grundigt. inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Brug af anden medicin sammen med Ipren

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Du skal undgå at bruge Ipren gel, hvis du samtidig bruger anden medicin på huden.


Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


Graviditet

Du må ikke bruge Ipren gel i de sidste 3 måneder før forventet fødsel.

I de første 6 måneder af graviditeten må du kun bruge Ipren gel efter aftale med lægen.


Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Ipren gel efter aftale med lægen. Du må ikke bruge Ipren gel på brysterne eller på store hudområder.


Kvinder, der ønsker at blive gravide

Ipren kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen om der er en anden behandling.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Ipren gel påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.


Ipren gel indeholder denatureret sprit og propylenglycol

Hyppig påsmøring kan medføre irriteret og tør hud.


 1. Sådan skal du bruge Ipren gel

  Hvis din læge har ordineret Ipren gel til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


  Brugsanvisning

  Smør et tyndt lag gel på det aktuelle hudområde højst 3 gange daglig. Massér forsigtigt til gelen er trængt helt ind i huden. Husk at vaske hænder efter endt påsmøring.


  Voksne: 9 – 10 g gel daglig er ofte tilstrækkeligt. Daglig dosis bør ikke overskride 15 g gel. Behandlingen bør ikke vare mere end 1 uge, medmindre lægen har angivet andet.


  Børn: Bør ikke anvendes til børn under 12 år. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.


  Hvis du har brugt for meget Ipren gel

  Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Ipren gel, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

  Tag pakningen med.


  Hvis du har glemt at bruge Ipren gel

  Du må ikke påsmøre dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


 2. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger.


  Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

  Ikke alvorlige: Rødme af huden, kløe, eksem.


  Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede): Alvorlige: Vejrtrækningsbesvær, hvis du er overfølsom over for acetylsalicylsyre, hudreaktioner med bl.a. kraftig afskalning af huden.

  Ikke alvorlige: Feber og udslæt i ansigt samt på arme og ben, nældefeber, blæredannelser i huden, mavesmerter.


  Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Alvorlige: Væskeophobning under huden især ved læber og hals, allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner), påvirkning af nyrerne.


  Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

  Ikke alvorlige: Lokale hudreaktioner, der kan sprede sig ud over det smurte område.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk,

  E-mail: dkma@dkma.dk.


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring

  Opbevar Ipren gel utilgængeligt for børn.


  Du kan opbevare Ipren gel ved almindelig temperatur.

  Brug ikke Ipren gel efter den udløbsdato, der står på pakningen.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Ipren gel 5% indeholder

Det aktive stof er ibuprofen. De øvrige indholdsstoffer er carbomer (carbopol 980, carbopol 1382), denatureret sprit 20% w/w, diethylamin, propylenglycol (E 1520) og renset vand.


Udseende og pakningsstørrelser

Ipren gel 5% er en klar gel. Ipren gel findes i pakninger à 30 g, 50 g, 100 g og 2 × 100 g. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS Bregnerødvej 133

3460 Birkerød


Fremstiller

Fleet Laboratories Ltd. 94 Rickmansworth Road Watford, Hertfordshire WD18 7JJ

England


Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2021.