Hjemmeside Hjemmeside

Xylocain ukonserveret
lidocaine

Indlægsseddel: Information til brugeren Xylocain ukonserveret gel 20 mg/g (2%) Lidocainhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt. inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Brug altid Xylocain gel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, har givet dig:Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain ukonserveret gel

 3. Sådan skal du bruge Xylocain ukonserveret gel

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Xylocain ukonserveret gel virker lokalbedøvende. Den virker i løbet af få minutter. Xylocain ukonserveret gel kan bruges af voksne og børn i alle aldre.

  Xylocain ukonserveret gel bruges til lokalbedøvelse ved forskellige undersøgelser af endetarmen, luftvejene eller ved oplægning af kateter.

  Du kan også bruge Xylocain ukonserveret til lindring af smerter ved betændelse i urinrøret eller blæren og til lindring af smerte efter omskæring af drenge.


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.


 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain ukonserveret gel Brug ikke Xylocain ukonserveret gel

  • hvis du er allergisk over for lidocain eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

  • hvis du er allergisk over for lokalbedøvende lægemidler af samme type som Xylocain ukonserveret (f.eks. prilocain og cinchocain).


   Advarsler og forsigtighedsregler

  • hvis lægen har brugt Xylocain ukonserveret gel i din mund eller dit svælg, skal du være særlig forsigtig. Du bliver følelsesløs, og du kan få maden galt i halsen. Du bør derfor ikke spise de første 2 timer efter bedøvelsen. Hvis tunge eller gummer er følelsesløse, er der risiko for, at du kommer til at bide dig selv.


  • Kontakt din læge, inden du bruger Xylocain ukonserveret gel,

  • hvis du lider af forstyrrelser i hjerterytmen.

  • hvis du lider af hjertesvigt.

  • hvis du har dårlig lever.

  • hvis du har dårlige nyrer.

  • hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme i nervesystemet.

  • hvis du lider af porfyri, som er en sjælden stofskiftesygdom.

  • hvis du vil smøre Xylocain ukonserveret gel på åbne sår, på slimhinder, på forbrændinger eller på områder med betændelse.


   Brug af andre lægemidler sammen med Xylocain ukonserveret gel

   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler eller har brugt det for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.


   Behandling med Xylocain ukonserveret gel kan påvirke eller blive påvirket af behandling med andre lægemidler:

   - Hvis du får lægemidler mod rytmeforstyrrelser i hjertet (antiarrytmika f.eks. amiodaron), skal du tale med din læge, før du bruger Xylocain ukonserveret gel.

   - Du skal være forsigtig med at bruge Xylocain ukonserveret gel samtidig med andre lignende lokalbedøvende stoffer.


   Brug af Xylocain ukonserveret gel sammen med mad og drikke

   Du kan bruge Xylocain ukonserveret gel sammen med mad og drikke. Hvis Xylocain ukonserveret gel har været brugt i mund eller svælg, bør du dog ikke spise de første 2 timer efter bedøvelsen, da du kan få maden galt i halsen.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Xylocain ukonserveret gel. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger nogen form for lægemidler.


   Graviditet:

   Du kan bruge Xylocain ukonserveret gel under graviditet.


   Amning:

   Du kan amme, selvom du bruger Xylocain ukonserveret gel. Du skal ikke bruge Xylocain ukonserveret gel på brystvorten, lige før du ammer. Har du brugt det forinden, er det vigtigt, at området omkring vorten renses omhyggeligt med vand inden amningen.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Ved anbefalet dosering påvirker Xylocain ukonserveret gel ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.


 3. Sådan skal du bruge Xylocain ukonserveret gel

  Brug altid Xylocain ukonserveret gel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen elle apotekspersonalet.


  Den sædvanlige dosis er Voksne:

  Hvis lægen har ordineret Xylocain ukonserveret gel, skal du følge lægens anvisning.

  Ellers bør du anvende netop den mængde, der er tilstrækkelig til at dæmpe smerterne. Smør gelen på i et tyndt lag, der netop dækker det hudområde, der skal behandles. Gentag først behandlingen ved behov og efter det længst mulige interval.


  Børn:

  Du bør ikke bruge Xylocain ukonserveret gel til børn under 2 år uden lægens anvisning. Til børn under 12 år bør dosis ikke overskride 6 mg/kg.

  Til et barn der vejer:

  • 15 kg, må du højst bruge 4,5 g gel pr. gang.

  • 20 kg, må du højst bruge 6 g gel pr. gang.

  • 30 kg, må du højst bruge 9 g gel pr. gang.


  Du bør ikke bruge Xylocain ukonserveret gel mere end højst 4 gange pr. døgn.


  Ældre:

  Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.


  Hvis du har brugt for meget Xylocain ukonserveret gel

  Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Xylocain ukonserveret gel, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.


  Symptomer ved overdosering: Følelsesløshed ved læberne og rundt om munden, forvirring, svimmelhed og i enkelte tilfælde synsforstyrrelser.


  For at undgå alvorlige bivirkninger bør du tage disse tidlige tegn på overdosering alvorligt, og stoppe med at bruge Xylocain ukonserveret gel.


  Hvis du har glemt at bruge Xylocain ukonserveret gel

  Du må ikke bruge dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


  Hvis du bruger Xylocain ukonserveret gel til dit barn, skal du være opmærksom på, at du højst må bruge Xylocain ukonserveret gel 4 gange i døgnet.


 4. Bivirkninger

  Xylocain ukonserveret gel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Alvorlige bivirkninger:

  Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

  • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.


   Ikke alvorlige bivirkninger:

   Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

  • Ondt i halsen efter bedøvelse, hvor der sættes et rør i luftrøret (trakealtube).


  Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Allergiske reaktioner, f.eks. udslæt.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via


  Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

 5. Opbevaring

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

  Opbevar ikke Xylocain ukonserveret gel ved temperaturer over 25°C. Frys ikke Xylocain ukonserveret gel, og udsæt det ikke for frost.

  Brug ikke Xylocain ukonserveret gel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Xylocain ukonserveret gel, indeholder:

  • Aktivt stof: Lidocainhydrochlorid.

  • Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose, natriumhydroxid og/eller saltsyre, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Xylocain ukonserveret gel er en klar til svagt farvet gel.


Pakningsstørrelser

Xylocain ukonserveret, 20 mg/g, gel findes i en pakning med 10 forfyldte sprøjter med 10 g i hver. Pakningen er steril.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, Irland

Tel.: 0045 78772887


Repræsentant:

Aspen Nordic Branch Office of Aspen Pharma Ireland Ltd. Borupvang 3, 2750 Ballerup

Danmark


Fremstiller

Recipharm Karlskoga AB, Karlskoga, Sverige


Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2022


https://www.laegemiddelstyrelsen.dk.