Hjemmeside Hjemmeside

Selo-zok
metoprolol


Indlægsseddel: Information til brugeren

Selo-Zok 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg depottabletter


metoprololsuccinat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Selo-Zok.

Du må ikke stoppe behandlingen uden først at tale med din læge. Hvis behandlingen stoppes, skal det ske gradvist over 1-2 uger.

Tal med din læge, hvis du oplever, at din hjerterytme bliver langsommere og langsommere. Dosis skal måske ændres.

Tal med din læge, hvis du har fæokromocytom (en hormonproducerende knude).

Hvis du skal indlægges eller opereres, skal du fortælle lægen, at du tager Selo-Zok.


Brug af andre lægemidler sammen med Selo-Zok

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.


Visse andre lægemidler påvirker eller påvirkes af behandling med Selo-Zok.


Nogle lægemidler forstærker virkningen af Selo-Zok:

Rådfør dig også med lægen hvis du får MAO-hæmmere mod depression (isocarbazid, moclobemid), andre beta-blokkere (f.eks. visse øjendråber), clonidin (mod migræne), eller hvis du har sukkersyge (måske skal dosis ændres).


Brug af Selo-Zok sammen med mad og drikke

Du kan tage Selo-Zok sammen med mad og drikke.


Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


Graviditet: Du må kun tage Selo-Zok efter lægens anvisning. Beta-blokkere, herunder metoprolol kan skade fosteret og forårsage for tidlig fødsel.


Amning: Du kan amme, selvom du tager Selo-Zok.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Selo-Zok kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.


Selo-Zok indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. depottablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


 1. Sådan skal du tage Selo-Zok


  Tag altid Selo-Zok nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

  Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.


  Tabletterne tages én gang dagligt med mindst et halvt glas væske – helst sammen med morgenmaden. Tabletterne skal sluges hele - må ikke tygges eller knuses. Se information i punktet ”Virkning og anvendelse”. Tabletten på 25 mg kan deles, hvis din dosis er 12½ mg.

  De øvrige styrker har ligeledes delekærv, men delekærven er kun beregnet til at dele tabletten i to dele for at lette indtagelsen, hvis du har vanskeligt ved at sluge en hel tablet.


  Den sædvanlige dosis er:


  Brug til børn og unge

  Børn fra 6 år:

  Forhøjet blodtryk: 1 mg pr. kg kropsvægt, dog højst 50 mg dagligt. Dosis kan dog øges til højst 2 mg pr. kg kropsvægt.  Børn under 6 år:

  Selo-Zok anbefales ikke til børn under 6 år.


  Voksne

  Forhøjet blodtryk: 50-200 mg én gang dagligt.

  Brystsmerter: 100-200 mg én gang dagligt.

  Svækket hjerte (hjerteinsufficiens): Individuelt fra 12,5 mg – 200 mg dagligt, sammen med anden behandling.

  Rytmeforstyrrelser: 100-200 mg én gang dagligt.

  Efter blodprop i hjertet: Individuel, sædvanligvis 200 mg dagligt. Hjertebanken: 100 mg én gang dagligt om morgenen.

  Forebyggelse af migræne: 100-200 mg én gang dagligt om morgenen.


  Hvis du har taget for meget Selo-Zok

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Selo-Zok, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

  Symptomer ved overdosis er langsom puls, for lavt blodtryk, sammentrækning af bronkierne. Du kan evt. gå i shock.


  Hvis du har glemt at tage Selo-Zok

  Hvis du har glemt at tage en tablet, og der er mere end 12 timer til din næste normale dosis, bør du tage tabletten med det samme. Hvis der er mindre end 12 timer til din næste normale dosis, skal du tage en halv dosis. Fortsæt med næste dosis på det normale tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Ikke alvorlige bivirkninger:

  Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

  Træthed.

  Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

  Langsom hjerterytme, lavt blodtryk, kolde hænder og fødder, hjertebanken, svimmelhed, hovedpine,

  kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse, åndenød ved fysisk aktivitet.

  Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): Forbigående forværring af de symptomer man har, hvis man lider af nedsat hjertefunktion, lettere rytmeforstyrrelser i hjertet (AV-blok I), væskeansamlinger, brystsmerter, føleforstyrrelser (brændende, prikkende eller følelsesløs fornemmelse), muskelkrampe, opkastning, vægtøgning, depression, nedsat koncentrationsevne, søvnforstyrrelser, mareridt, sammentrækninger i bronkierne, udslæt, øget svedtendens. Under et hjerteanfald kan der komme et kraftigt fald i blodtrykket (kardiogent shock).

  Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Overledningsforstyrrelser i hjertet og uregelmæssig hjerterytme, mundtørhed, afvigelse i levertal, nervøsitet, angst, impotens, høfeber, synsforstyrrelser, tørre og/eller irriterede øjne, øjenbetændelse, hårtab.  Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Koldbrand (hos personer med alvorlige kredsløbsforstyrrelser), blodbilledforandringer, hukommelsestab/nedsat hukommelse, konfusion, hallucinationer, ringen for ørerne (tinnitus), smagsforstyrrelser, lysoverfølsomhed, forværring af psoriasis, ledsmerter og leverbetændelse.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:


  Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  • Opbevar Selo-Zok utilgængeligt for børn.

  • Brug ikke Selo-Zok efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

  • Selo-Zok skal opbevares tørt og ved almindelig temperatur.

  • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Selo-Zok indeholder:Pakningsstørrelser

Selo-Zok 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg findes i pakninger af 28 og 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Recordati Ireland Limited, Raheens East, Ringaskiddy Co., Cork, Irland


Fremstiller:

AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige eller

Casen Recordati, S.L., Utebo (Zaragoza), Spanien


Dansk repræsentant: Recordati AB, Sverige Tel: +46 8 545 80 230


Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2022