Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Methotrexat Accord
methotrexate

Indlægsseddel: Information til brugeren


Methotrexat Accord 100 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

methotrexat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Du må ikke få levende vaccine under behandling med Methotrexat Accord.

Advarsler og forsigtighedsregler

- Methotrexat kan medføre alvorlige og nogle gange livstruende bivirkninger. Din læge vil tale med dig om fordelene og risiciene ved behandlingen og fortælle, hvad de tidlige tegn og symptomer på bivirkninger er.


Hvis du, din partner eller din omsorgsgiver bemærker nye eller forværrede neurologiske symptomer, herunder generel muskelsvaghed, synsforstyrrelser, ændret tankegang, hukommelse og orientering, der medfører forvirring og personlighedsændringer, skal du straks kontakte lægen, da disse kan være symptomer på en meget sjælden, alvorlig hjerneinfektion kaldet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).


Anbefalede opfølgende undersøgelser og forholdsregler

Selv når methotrexat anvendes i små doser, kan der forekomme alvorlige bivirkninger. Med henblik på at opdage disse i god tid vil din læge foretage undersøgelser og tage laboratorieprøver.


Før påbegyndelse af behandling

Før behandlingen påbegyndes, vil din læge måske tage blodprøver og kontrollere, hvor godt dine nyrer og din lever fungerer. Der vil måske også blive taget et røntgenbillede af dit bryst. Der kan også blive foretaget yderligere tests under og efter behandlingen. Udebliv ikke fra blodprøvetagninger.


Brug af andre lægemidler sammen med Methotrexat Accord

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Methotrexat Accord påvirker eller bliver påvirket af visse andre lægemidler mod:


Udseende og pakningsstørrelser

Lægemidlet er en klar, gul opløsning. Pakningsstørrelse:

1 hætteglas i karton til 5 ml, 10 ml og 50 ml pakningsstørrelse

5 hætteglas pr. karton til 5 ml, 10 ml og 50 ml pakningsstørrelse Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht Holland


Fremstiller

Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht, Holland


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen


Dette lægemiddel er godkendt i EEA's medlemslande under følgende navne:


Medlemsland ets navn

Lægemidlets navn

Sverige

Metotrexat Accord 100 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Østrig

Methotrexat Accord 100 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgien

Methotrexate Accord Healthcare 100 mg/ml Concentraat voor oplossing voor infusie

Cypern

Methotrexate Accord 100 mg/ml, Concentrate for Solution for Infusion

Tjekkiet

Methotrexat Accord 100 mg/ml Koncentrát pro infuzní roztok

Tyskland

Methotrexat Accord 100 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Danmark

Methotrexat Accord

Spanien

METOTREXATO ACCORD 100 mg/ml Concentrado para solución para perfusión

Finland

Methotrexat Accord 100 mg/ml Infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Frankrig

METHOTREXATE ACCORD 100 mg/ml, Solution à diluer pour perfusion

Ungarn

Methotrexat Accord 100 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Irland

Methotrexate 100 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Litauen

Methotrexate Accord 100 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Malta

Methotrexate 100 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Holland

Methotrexaat Accord 100 mg/ml, Concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Norge

Metotreksat Accord

Portugal

Methotrexat Accord 100 mg/ml concentrado para solução para perfusão

Slovakiet

Methotrexat Accord 100 mg/ml Koncentrát na infúzny roztok

Storbritannien

Methotrexate 100 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion


Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2022.

Nedenstående oplysninger er til


Vejledning i præparation, håndtering og bortskaffelse af Methotrexat Accord 100 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Opløsningen skal efterses før brug. Kun en opløsning, som er klar og stort set fri for partikler bør anvendes.


Methotrexatinjektionen kan fortyndes yderligere med et passende konserveringsmiddelfrit middel som glucoseopløsning (5 %) eller natriumchloridopløsning (0,9 %). Det er påvist, at den fortyndede opløsning er kemisk og fysisk stabil ved brug af glucoseopløsning (5%) og natriumchloridopløsning (0,9 %) i koncentrationer på 5 mg/ml og 20 mg/ml i 36 timer ved 20-25 °C og i 35 dage ved 2-8 °C. Det fortyndede produkt er stabilt i begge fortyndinger og begge koncentrationer i 36 timer ved 20-25

°C og i 35 dage ved 2-8 °C. Set fra et mikrobiologisk synspunkt bør det fortyndede produkt anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstider og opbevaringsforhold før brug brugerens ansvar og vil som regel ikke overstige 24 timer ved 2 til 8 °C, medmindre fortyndingen er foretaget under validerede aseptiske forhold.


I forbindelse med håndtering bør følgende generelle anbefalinger tages i betragtning: Produktet bør kun anvendes og administreres af uddannet personale. Blanding af opløsningen skal finde sted i

særlige områder, som er indrettet til at beskytte personalet og miljøet (f.eks. sikkerhedskabiner), og der skal bæres beskyttende beklædning (inkl. handsker, øjenbeskyttelse og masker, hvis det er nødvendigt).


Gravide sundhedspersoner bør ikke håndtere og/eller administrere Methotrexat Accord.


Methotrexat bør ikke komme i kontakt med hud eller slimhinder. I tilfælde af kontaminering skal det berørte område straks skylles med rigelige mængder vand i mindst 10 minutter.


Kun til engangsbrug. Eventuel ubrugt opløsning skal kasseres. Affald skal bortskaffes omhyggeligt i egnede separate beholdere, som er tydeligt mærket med deres indhold (da patientens kropsvæsker og ekskreta også kan indeholde betydelige mængder af antineoplastiske midler, og det er foreslået, at de og materialer som sengelinned, der er kontamineret med dem, også skal behandles som farligt affald). Eventuelt ubrugt lægemiddel eller affald skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler ved forbrænding.


Der skal foreligge tilstrækkelige procedurer til at håndtere utilsigtet spild, og personalets eksponering for antineoplastiske stoffer bør registreres og monitoreres.