Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Ursodeoxycholsyre Orion
ursodeoxycholic acid

Indlægsseddel: Information til brugeren Ursodeoxycholsyre Orion 250 mg hårde kapsler ursodeoxycholsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Spørg venligst din læge om ovennævnte tilstande. Du skal også spørge, hvis du tidligere har haft nogle af disse tilstande.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Ursodeoxycholsyre Orion.

I de første tre måneder af behandlingen vil din leverfunktion blive testet, for at vurdere virkningen af behandlingen og for at påvise mulige bivirkninger i leveren.


Kvinder, der tager Ursodeoxycholsyre Orion til opløsning af galdesten, bør kun anvende ikke- hormonelle svangerskabsforebyggende midler, da hormonelle svangerskabsforebyggende midler kan øge dannelse af galdesten (se også nedenstående afsnit om graviditet og amning).


Hos patienter med primær biliær cirrose kan de kliniske symptomer forværres ved behandlingens start f.eks. kan kløen forværres. Dette forekommer kun i sjældne tilfælde. I dette tilfælde kan behandlingen fortsættes med en lavere daglig dosis af Ursodeoxycholsyre Orion. Din læge vil ugentligt gradvist øge den daglige dosis, indtil du når op på den nødvendige dosis.


Du skal fortælle det til lægen, hvis du har diarré, da dette kan kræve en dosisændring.


Brug af anden medicin sammen med Ursodeoxycholsyre Orion

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette er især vigtigt for følgende medicin:

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

Webested: www.meldenbivikning.dk E-mail: dkma@dkma.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 1. Opbevaring


  Opbevares utilgængeligt for børn.


  Brug ikke ursodeoxycholsyre efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


  • Aktivt stof: ursodeoxycholsyre. En hård kapsel indeholder 250 mg ursodeoxycholsyre.

  • Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold: majsstivelse, silica, kolloid, magnesiumstearate.

Kapselskal: Titandioxid (E171), gelatine.


Udseende og pakningsstørrelser

Hvide, hårde gelatine kapsler, ca. 21,7 mm × 7,64 mm i størrelsen, indeholdene hvidt eller næsten hvidt pulver.

PVC/aluminium blister: 25, 50, 75 og 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland


Joint Stock Company ”Grindeks” 53, Krustpils Street

Riga

LV 1057

Letland


For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant:

Orion Pharma A/S medinfo@orionpharma.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2020