Hjemmeside Hjemmeside

Prucalopride Orifarm
prucalopride

Indlægsseddel: Information til brugeren


Prucalopride Orifarm 1 mg filmovertrukne tabletter Prucalopride Orifarm 2 mg filmovertrukne tabletter


prucaloprid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Hvis du lider af meget slem diarré, virker dine p-piller muligvis ikke korrekt, og du anbefales derfor at bruge et ekstra præventionsmiddel. Se oplysningerne i indlægssedlen for den p-pille, som du bruger.


Brug af anden medicin sammen med Prucalopride Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.


Brug af Prucalopride Orifarm sammen med mad og drikke

Prucalopride Orifarm kan tages sammen med eller uden mad og drikke når som helst i løbet af dagen.


Graviditet og amning

Prucalopride Orifarm bør ikke anvendes under graviditet.


Prucaloprid kan udskilles i mælken ved amning. Amning anbefales ikke under behandling med Prucalopride Orifarm. Tal med lægen om dette.


Spørg din læge til råds, inden du tager nogen form for medicin.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Prucalopride Orifarm påvirker din evne til at færdes sikkert i trafikken og betjene maskiner. Prucalopride Orifarm kan dog forårsage svimmelhed og træthed, især på den første dag af behandlingen, og dette kan påvirke trafik- og arbejdssikkerheden.


Prucalopride Orifarm indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


 1. Sådan skal du tage Prucalopride Orifarm


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Tag Prucalopride Orifarm hver dag i så lang tid, som din læge har ordineret.


  Lægen vil muligvis undersøge din sygdom og fordelen ved forlænget behandling på ny efter de første 4 uger og derefter med regelmæssige intervaller.


  Den sædvanlige dosis Prucalopride Orifarm til de fleste patienter er én 2 mg-tablet én gang dagligt.


  Hvis du er over 65 år, eller hvis du har en alvorlig leversygdom, er startdosis én 1 mg-tablet én gang dagligt. Din læge kan øge dosis til 2 mg én gang dagligt efter behov.


  Din læge kan også anbefale en lavere dosis på én 1 mg-tablet én gang dagligt, hvis du lider af en svær nyresygdom.

  Indtagelse af en højere dosis end anbefalet får ikke medicinen til at virke bedre. Prucalopride Orifarm er kun til voksne og bør ikke tages af børn og unge under 18 år.

  Hvis du har taget for mange Prucalopride Orifarm

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Prucalopride Orifarm, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.


  Det er vigtigt, at du tager præcis den dosis, som din læge har ordineret. Hvis du har taget for mange Prucalopride Orifarm, er det muligt, at du får diarré, hovedpine og/eller kvalme. I tilfælde af diarré skal du sørge for at drikke rigeligt vand.


  Hvis du har glemt at tage Prucalopride Orifarm

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag blot den næste dosis til sædvanlig tid.


  Hvis du holder op med at tage Prucalopride Orifarm

  Hvis du holder op med at tage Prucalopride Orifarm, kan symptomerne på forstoppelse komme igen. Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne optræder især i starten af behandlingen og forsvinder typisk inden for nogle få dage ved fortsat behandling.


  Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):

  • hovedpine.

  • kvalme, diarré og mavesmerter.


   Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

  • nedsat appetit.

  • svimmelhed.

  • opkastning, fordøjelsesforstyrrelser (dyspepsi), luft i maven, unormale tarmlyde.

  • træthed.


   Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):

  • rystelser, migræne.

  • svimmelhed (vertigo).

  • hjertebanken, hvis du får hjertebanken, skal du kontakte din læge.

  • blødning fra endetarmen, hyppig vandladning (pollakisuri).

  • feber og utilpashed.


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk

   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og æsken (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Prucalopride Orifarm indeholder:

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat; mikrokrystallinsk cellulose; kolloid vandfri silica; magnesiumstearat.

Tabletovertræk:

Hypromellose; macrogol; polysorbat 80; titandioxid (E171). 2 mg-tabletten indeholder også rød jernoxid (E172).


Udseende og pakningsstørrelser

 1. mg: Hvid til råhvid, rund filmovertrukken tablet på 6 mm mærket med ”C” på den ene side og ”11” på den anden side.

 2. mg: Lyserød, rund filmovertrukken tablet på 8 mm mærket med ”C” på den ene side og ”12” på den anden side.


Perforerede enkeltdosis blisterkort (kalendermærket): 7 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 84 x 1 tabletter.

Blister: 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100 tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Generics A/S Energivej 15

5260 Odense S Danmark info@orifarm.com


Fremstiller Chanelle Medical Dublin Road,

Loughrea, Co. Galway Irland


eller


Orifarm Generics A/S Energivej 15

5260 Odense S Danmark


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

DK, SE, NO, FI: Prucalopride Orifarm


Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2020