Hjemmeside Hjemmeside

Fampridine Accord
fampridine

Indlægsseddel: Information til patienten


Fampridine Accord 10 mg depottabletter

fampridin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Indberetning af bivirkninger


image

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


  1. Opbevaring


    Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.


    Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


    Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringen af dette lægemiddel.


    Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


  2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Fampridine Accord indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser


Hvide til offwhite, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter med facetslebne kanter, ca. 13,1 x 8,1 mm, præget med ‘FH6’ på den ene side og jævne på den anden side.


Fampridine Accord 10 mg depottabletter er pakket i perforerede enhedsdosisblisterpakninger indeholdende 28 x 1 eller 56 x 1 tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona s/n, Edifici Est, 6a Planta,

Barcelona, 08039 Spanien


Fremstiller


Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o. Ul. Lutomierska 50,

95-200, Pabianice, Polen


Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA3000, Malta


image

Laboratori Fundació DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, 08040 Barcelona, Spanien


image

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}


.