Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Levitra
vardenafil

Indlægsseddel: Information til brugeren


Levitra 5 mg filmovertrukne tabletter vardenafil


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Levitra.


Vær ekstra forsigtig med at tage Levitra


Børn og unge

Levitra er ikke beregnet til børn og unge under 18 år.


Brug af anden medicin sammen med Levitra

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Visse typer medicin kan give problemer, især disse:


Tag ikke Levitra filmovertrukne tabletter sammen med andre former for Levitra. De må ikke tage Levitra mere end én gang i løbet af døgnet.

Tal med Deres læge, hvis De mener, at Levitra er for kraftige eller for svage. Lægen kan da foreslå, at De skifter til en anden formulering af Levitra med en anden dosis, afhængigt af hvordan virkningen er på Dem.


Hvis De har taget for meget Levitra

Mænd, som tager for meget Levitra, kan opleve flere bivirkninger eller få alvorlige rygsmerter. Fortæl lægen, hvis De har taget for meget Levitra.


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.


 1. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemideler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De fleste af bivirkningerne er som regel milde eller moderate.


  Nogle patienter har oplevet delvist, pludseligt, midlertidigt eller permanent nedsat syn eller synstab på det ene eller begge øjne. Stop med at tage Levitra og kontakt øjeblikkeligt Deres læge.

  Der er rapporteret pludseligt nedsat hørelse eller høretab.


  Tilfælde af pludselig død, hurtig eller ændret hjerteslag, hjerteanfald, brystsmerter og problemer i cerebral cirkulation (inklusive midlertidigt nedsat blodforsyning til dele af hjernen og blødning i hjernen), har været rapporteret hos mænd, der tager vardenafil. De fleste af de mænd, som oplevede disse bivirkninger, havde hjerteproblemer, før de tog denne medicin. Det er ikke muligt at afgøre, om disse hændelser var direkte relateret til vardenafil.


  Risikoen for at få en bivirkning er beskrevet med følgende hyppigheder:


  Meget almindelige bivirkninger:

  forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede

  • Hovedpine


   Almindelige bivirkninger:

   forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede

  • Svimmelhed

  • Ansigtsrødme

  • Stoppet eller rindende næse

  • Fordøjelsesbesvær

   Ikke almindelige bivirkninger:

   forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede

  • Hævelser i hud og slimhinder, herunder hævelse i ansigt, læber eller hals.

  • Søvnforstyrrelser

  • Følelsesløshed og nedsat fornemmelse af berøring

  • Søvnighed

  • Påvirkning af synet, røde øjne, ændret farvesyn, øjensmerter og -ubehag, lysfølsomhed

  • Ringen for ørerne, svimmelhed

  • Hurtig puls eller hjertebanken

  • Åndenød

  • Stoppet næse

  • Sure opstød, mavekatar, mavesmerter, diaré, opkastning, kvalme, tør mund

  • Forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet

  • Udslæt, hudrødme

  • Ryg- og muskelsmerter, øget muskelenzym i blodet (kreatinfosfokinase), muskelstivhed

  • Vedvarende erektion

  • Ubehag


   Sjældne bivirkninger:

   forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

  • Øjenbetændelse (conjunktivitis)

  • Allergisk reaktion

  • Angst

  • Besvimelse

  • Hukommelsestab

  • Kramper

  • Øget tryk i øjet (glaukom), øget tåreflåd

  • Påvirkning af hjertet (f.eks. hjerteanfald, ændret hjerterytme eller hjertekramper (angina)

  • Højt eller lavt blodtryk

  • Næseblod

  • Indvirkning på resultaterne af blodprøver for leverfunktion

  • Øget hudfølsomhed over for sollys

  • Smertefulde erektioner

  • Smerter i brystet

  • Midlertidigt nedsat blodforsyning til dele af hjernen


   Meget sjældne eller ikke kendte bivirkninger:

   forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

  • Blod i urinen (hæmaturi)

  • Blødning fra penis

  • Blod i sæden

  • Pludselig død

  • Blødning i hjernen


   Indberetning af bivirkninger

   image

   Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge. Det gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 2. Opbevaring


  Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

  Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 3. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Levitra indeholder:

Tabletkernen: Crospovidon, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica.

Filmovertræk: Macrogol 400, hypromellose, titandioxid (E 171), gul jernoxid (E 172), rød jernoxid (E 172).


Udseende og pakningsstørrelser

Levitra 5 mg filmovertrukne tabletter er orange med BAYER-korset på den ene side og styrken (5) på den anden side. Tabletterne findes i blisterpakninger, som indeholder 2, 4, 8, 12, eller 20 tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen Bayer AG

51368 Leverkusen Tyskland


Fremstiller Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen Tyskland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

България

Байер България ЕООД

Tел.: +359-(0)2-424 72 80

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45 45 23 50 00

Deutschland

Jenapharm GmbH & Co. KG Tel: +49 (0)3641-87 97 444

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 85 65

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Bayer Hispania S.L. Tel: +34-93-495 65 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 216 3300

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354-540 8000

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39 02 397 81

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Τηλ: +357 22 48 38 58

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 845 563

Lietuva

UAB Bayer

Tel: +370 523 36 868

Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Magyarország Bayer Hungária KFT Tel.: +36 14 87-4100

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd. Tel: +35 621 44 62 05

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Norge

Bayer AS

Tlf: +47-23 13 05 00

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H. Tel: +43-(0)1-711 46-0

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 572 35 00

Portugal

Bayer Portugal, Lda. Tel: +351 21 416 42 00

România

SC Bayer SRL.

Tel: +40-21-529 59 00

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.

Tel: +421 2-59 21 31 11

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358-20 785 21

Sverige

Bayer AB

Tel: +46 (0)8 580 223 00

United Kingdom (Northern Ireland)

Bayer AG

Tel: +44-(0)118 206 3000


Denne indlægsseddel blev senest ændret


De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside .