Hjemmeside Hjemmeside

Glimepirid Bluefish
glimepiride

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Glimepirid Bluefish 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg tabletter


glimepirid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Symptomer på hypoglykæmi (nedsat blodsukker) kan være: Sultfornemmelse, mathed, svedeture, nervøsitet, rysten, bleghed, hovedpine, kvalme, opkastning, sløvhed, søvnighed, søvnforstyrrelser, rastløshed, koncentrationsbesvær, nedsat bevågenhed og reaktionstid, depression, forvirring, tale- og synsforstyrrelser, aggression, sløret tale, rystelser, delvis lammelse, føleforstyrrelser, hjælpeløshed, svimmelhed og endda kramper og mistet bevidsthed.


Følgende symptomer kan også forekomme: kraftige svedudbrud, klam hud, ængstelse, hurtig eller øget hjerterytme, forhøjet blodtryk, hjertebanken, pludselig stærk smerte i brystet, som kan sprede sig til omkringliggende dele af kroppen (angina pectoris og hjertearytmi).


Hvis dit blodsukkerniveau forsætter med at falde, kan du opleve voldsom forvirring (delirium), udvikle kramper, tabe selvkontrollen, åndedrættet kan blive overfladisk og hjerterytmen kan blive langsommere og du kan blive bevidstløs. De kliniske symptomer på alvorlig nedsat blodsukker kan ligne et hjertestop.


Symptomerne på nedsat blodsukker aftager som regel hurtigt, når du indtager noget sukker. Du bør altid have en form for sukker på dig, f.eks. fructose, frisk frugt, chokolade, eller lignende. Husk at kunstige sødestoffer har ingen virkning. Kontakt lægen, hvis indtag af sukker ikke hjælper eller hvis symptomerne kommer igen.


Symptomer på hyperglykæmi (forøget blodsukker) kan være: Tørst, hyppig vandladning, mundtørhed og tør hud. I sådanne tilfælde bør du kontakte lægen. I stress-situationer (f.eks. ulykker, akutte operationer eller feber) kan et midlertidigt skift til insulin være nødvendigt.


Sænkning af hæmoglobinniveauet og nedbrydning af røde blodceller (hæmolytisk anæmi) kan forekomme hos patienter, der mangler enzymet glucose-6-phosphatdehydrogenase.


Laboratorietest

Blod- og urinsukker skal kontrolleres regelmæssigt. Din læge kan også tage blodprøver for at kontrollere niveauet af blodlegemer og leverfunktionen.


Børn og unge

Brug af Glimepirid Bluefish bør ikke anvendes til børn under 18 år.


Brug af anden medicin sammen med Glimepirid Bluefish

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Visse lægemidler kan påvirke effekten af Glimepirid Bluefish, hvis de tages på samme tid, ligesom anden medicin kan påvirke dit blodsukker. Dette kan medføre hypoglykæmi (lavt blodsukker). Det gælder for følgende lægemidler:

Det er meget vigtigt ikke at springe måltider over, når du er i behandling med Glimepirid Bluefish. En kombinationsbehandling med insulin kan påbegyndes, hvis det er nødvendigt. I sådanne tilfælde vil din læge fastsætte en passende mængde insulin til dig personligt.


Hvis din vægt ændres, hvis du ændrer livsstil, eller hvis du befinder dig i en stress-situation, kan dette nødvendiggøre en ændring i Glimepirid Bluefish-dosis, og du skal derfor informere din læge.


Hvis du synes virkningen af Glimepirid Bluefish er enten for stærk eller for svag, skal du kontakte din læge eller apotekspersonalet.


Hvis du har taget for mange Glimepirid Bluefish tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Glimepirid Bluefish, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.


Symptomer på overdosering er: lavt blodsukker, kvalme, opkastning, mavesmerter, rastløshed, rysten, synsforstyrrelser, nedsat koordinationsevne, sløvhed, bevidstløshed (koma) og kramper. Du skal øjeblikkeligt indtage noget sukker, frugtjuice eller lignende, hvis du har mistanke om en overdosis. Personer, der er bevidstløse, må ikke gives mad eller drikke.


Da hypoglykæmien kan vare noget tid, er det meget vigtigt, at der bliver holdt øje med dig, indtil der ikke længere er nogen fare. Indlæggelse på hospital kan være nødvendig for en sikkerheds skyld. Vis lægen pakningen eller de resterende tabletter, så lægen ved, hvad du har indtaget.


Alvorlige tilfælde af hypoglykæmi med bevidstløshed og koma er altid nødstilfælde, som kræver øjeblikkelig medicinsk behandling og indlæggelse på et hospital. Det kan være en god ide at fortælle familie og venner, at de straks skal tilkalde lægehjælp, hvis dette sker.


Hvis du har glemt at tage Glimepirid Bluefish

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Du skal blot tage den næste tablet til sædvanlig tid.


Hvis du stopper med at tage Glimepirid Bluefish

Forhøjet blodsukkerniveau kan forekomme. Spøg din læge til råds, før du stopper med at tage denne medicin.


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 1. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

  • Lavere blodsukker end normalt

  • Fald i antallet af blodlegemer:

   • Blodplader (med øget risiko for blødning eller blå mærker)

   • Hvide blodlegemer (med forøget risiko for infektion)

   • Røde blodlegemer (som kan medføre bleg hud og svaghed eller åndenød)


    Ændringer i blodbilledet og lave blodsukkerniveauer forsvinder normalt, når behandlingen afbrydes. Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):

    Kvalme, opkastning, diaré, mavekneb, mavesmerter, nedsat leverfunktion (f.eks. kolestase og gulsot), leverbetændelse, leversvigt, alvorlige allergiske reaktioner (åndenød, blodtryksfald, chok), allergisk karbetændelse, nedsat natriumindhold i blodet.


    Andre bivirkninger kan være:

    Forhøjede leverenzymer, lysoverfølsomhed, overfølsomhedsreaktioner på huden såsom kløe, udslæt og nældefeber, alvorlig, usædvanlig blødning eller blå mærker under huden og krydsallergi med sulfonylurinstoffer og sulfonamider.

    • Synsforstyrrelser kan forekomme i begyndelsen af behandlingen.


    • Kontakt straks lægen, hvis en bivirkning bliver alvorlig, eller hvis du oplever foruroligende bivirkninger såsom synkebesvær, hævelse af læber, hals eller tunge, gulsot eller åndenød.


     Indberetning af bivirkninger

     Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

     Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

     Websted: www.meldenbivirkning.dk


     Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 2. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Spørg på apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 3. Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger Glimepirid Bluefish indeholder:

Glimepirid Bluefish 1 mg: Rød jernoxid (E 172)

Glimepirid Bluefish 2 mg: Gul jernoxid (E 172), indigocarmin (E 132) Glimepirid Bluefish 3 mg: Gul jernoxid (E 172)

Glimepirid Bluefish 4 mg: Indigocarmin (E 132)


Udseende og pakningstørrelser

 1. mg tabletterne er runde med delekærv på den ene side.

 2. mg, 3 mg og 4 mg tabletterne er aflange med delekærv på den ene side.


PVC/PVDC/Aluminiumsblister. Pakningsstørrelser: 10, 30, 60, 90 og 120 tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bluefish Pharmaceuticals AB Gavlegatan 22

113 30 Stockholm Sverige


Fremstiller

Bluefish Pharmaceuticals AB Gavlegatan 22

113 30 Stockholm Sverige


LABORATORI FUNDACIÓ DAU

Pol. Ind. Consorci Zona Franca. C/ C, 12-14, 08040, Barcelona, Spanien


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemsland

Produktnavn

DK (RMS)

Glimepirid Bluefish

SE

Glimepirid Bluefish

IS

Glimepirid Bluefish


Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2020