Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Tetravac

Indlægsseddel: Information til brugeren


Tetravac, injektionsvæske, suspension

Difteri, tetanus, pertussis (acellulær, komponent) og poliomyelitis (inaktiveret) vaccine, adsorberet


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden dit barn vaccineres, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.


Hos børn, der er født meget for tidligt (i løbet af eller før 28. svangerskabsuge) kan der opstå længere pauser i vejrtrækningen end normalt, dette kan ske i 2-3 dage efter vaccination.


Indberetning af bivirkninger

Hvis dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med barnets læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


  1. Opbevaring


    Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


    Brug ikke Tetravac efter den på udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


    Opbevares i køleskab (2°C - 8°C). Må ikke nedfryses. Hvis den har været frosset, skal vaccinen kasseres.


    Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

  2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Tetravac indeholder:

Hver dosis på 0,5 ml rekonstitueret vaccine indeholder følgende:


Aktive stoffer er:

Renset difteritoxoid1 ikke under 30 IE2 3

Renset tetanustoxoid1 ikke under 40 IE2 3

Renset pertussistoxoid (PTxd)1 25 mikrogram

Renset filamentøst hemagglutinin (FHA)1 25 mikrogram

Inaktiveret type 1 poliovirus4 D antigen5: 40 enheder

Inaktiveret type 2 poliovirus4 D antigen5: 8 enheder

Inaktiveret type 3 poliovirus4 D antigen5: 32 enheder

1 Adsorberet på aluminiumhydroxid, hydreret (0,3 mg Al3+) 2 IE: International enhed

3 Eller ækvivalent aktivitet bestemt ved vurdering af immunogenicitet 4 Fremstillet på Vero-celler

5 Eller ækvivalent mængde antigen i vaccinen

Aluminiumhydroxid indgår i vaccinen som et adjuvans. Adjuvanser er stoffer, som indgår i nogle vacciner for at accelerere, forbedre og/eller forlænge vaccinens beskyttende virkning.


Øvrige indholdsstoffer:

Formaldehyd, phenoxyethanol, vandfrit ethanol, Medium 199 Hanks uden phenolrødt, iseddikesyre og/eller natriumhydroxid til pH-justering. Medium 199 er en kompleks blanding af aminosyrer (herunder phenylalanin), mineralsalte, vitaminer og andre stoffer (som f.eks. glucose) opløst i vand til injektionsvæsker.


Udseende og pakningsstørrelser

Tetravac, injektionsvæske, suspension fås som en enkeltdosis (0,5 ml) fyldt injektionssprøjte.


Pakningsstørrelser med 1 eller 10 stk. uden kanyle, med påsat kanyle, med 1 separat kanyle eller med 2 separate kanyler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen er: Sanofi Pasteur Europe

14 Espace Henry Vallée 69007 Lyon FRANKRIG


Lokal repræsentant Sanofi A/S Lyngbyvej 2

2100 København Ø

Tel: +45 4516 7000


Fremstiller

Fremstilleren, der er ansvarlig for batchfrigivelse er Sanofi Pasteur på følgende adresse: Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallée, F-69007 Lyon, Frankrig


Dette lægemiddel er godkendt i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og i Det Forenede Kongerige (Nordirland) under følgende navne:


image

TETRAVAC Belgien, Danmark, Finland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Sverige, Storbritannien (Nordirland), Island, Norge


Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2021


image


Nedenstående oplysninger er til sundhedspersoner:


Brugsanvisning – Tetravac, injektionsvæske, suspension

Difteri, tetanus, pertussis (acellulær, komponent) og poliomyelitis (inaktiveret) vaccine, adsorberet.


Omryst den fyldte injektionssprøjte således at indholdet bliver homogent. Tetravac må ikke blandes med andre lægemidler.

Ved injektionssprøjter uden kanyle skal kanylen trykkes fast på spidsen af den fyldte injektionssprøjte og drejes 90 grader.


Tetravac skal gives intramuskulært. De anbefalede injektionssteder er den anterolaterale side øverst på låret hos spædbørn og deltoidmusklen hos ældre børn.


Intradermal eller intravenøs indgivelse må ikke anvendes. Må ikke gives ved intravaskulær injektion: Sørg for at kanylen ikke trænger ind i et blodkar.