Hjemmeside Hjemmeside

Sinux

Indlægsseddel: Information til brugeren Sinux, overtrukne tabletter

Aktive stoffer:

Tørekstrakt fra ensianrod, kodriver blomst, skræppeurt, hyldeblomst og lægejernurt


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.


Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sinux

 3. Sådan skal du tage Sinux

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Naturlægemiddel til lindring af akut, ukompliceret bihulebetændelse med symptomer som løbende næse, tilstoppet næse, hovedpine, ansigtssmerter eller ansigtstryk hos voksne.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sinux Tag ikke Sinux:

  • hvis du er allergisk over for aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette naturlægemiddel (angivet i afsnit 6).

  • hvis du har eller har haft mavesår.

  Advarsler og forsigtighedsregler

  Tal med lægen hvis du oplever feber, næseblod, stærke smerter, pusholdigt sekret fra næsen, påvirkning af synet, skævheder i midtansigt eller øjne eller følelsesløshed i ansigtet. Dette skyldes, at disse symptomer eller tegn generelt betragtes som en alvorlig advarsel til de former for bihulebetændelse, der kræver undersøgelse af en speciallæge og akut medicinsk behandling.

  Tal med lægen hvis forkølelsessymptomerne fortsætter i mere end 7-14 dage, forværres eller hyppigt vender tilbage.

  Hos patienter med kendt mavekatar eller følsom mave, skal der udvises særlig forsigtighed ved indtagelse af dette lægemiddel. Sinux bør tages efter et måltid og sammen med et glas vand.


  Børn og unge

  Erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig. Sinux bør derfor ikke anvendes til børn og unge under 18 år uden lægens anvisning.


  Brug af anden medicin sammen med Sinux

  Effekten af samtidig brug af anden medicin, herunder medicin, der er importeret fra andre lande, naturmedicin eller kosttilskud kendes ikke.


  Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.


  Graviditet og amning

  Af sikkerhedsmæssige hensyn bør Sinux ikke anvendes under graviditet.


  Det vides ikke, om de aktive stoffer i Sinux udskilles i modermælken. Sinux bør ikke anvendes i ammeperioden.


  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Hos personer der oplever svimmelhed som bivirkning, kan Sinux i mindre grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner hos patienter (se afsnit 4).


  Sinux indeholder glucose, sucrose og maltodextrin

  Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


  Oplysning til diabetikere:

  Én overtrukket tablet indeholder i gennemsnit 0,3 g fordøjelige kulhydrater.


 3. Sådan skal du tage Sinux


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

  Den anbefalede dosis er:

  Voksne: 1 overtrukket tablet 3 gange dagligt (højst 3 overtrukne tabletter i døgnet).


  Der findes ikke tilstrækkelige data til specifikke dosisanbefalinger til patienter med nedsat nyre-

  /leverfunktion.


  Anvendelse för børn og unge

  Anvendelse til børn og unge under 18 år anbefales ikke på grund af manglende tilstrækkelige data.

  Indgivelsesmåde

  Sinux synkes hele med væske (f.eks. et glas vand) 3 gange om dagen (morgen, middag og aften). Hvis du har følsom mave, bør du tage Sinux efter et måltid.


  Varighed af behandlingen

  Medmindre andet er ordineret, er varigheden af behandlingen 7-14 dage. Hvis din tilstand ikke er blevet forbedret inden for denne periode, eller du stadig oplever symptomer efter dette tidspunkt, bør du kontakte lægen.


  Hvis du har taget for meget Sinux

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Sinux, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Lægen kan vejlede om eventuelle forholdsregler. De bivirkninger (f.eks. kvalme, mavesmerter, diarré), der er angivet nedenfor, kan eventuelt blive mere intense.


  Hvis du har glemt at tage Sinux

  Hvis du ved en fejl har taget for lidt Sinux eller har glemt at tage Sinux, må du ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.


  Hvis du holder op med at tage Sinux

  Det er normalt harmløst at stoppe med brugen af Sinux.

  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere)

  Mave- og tarmbesvær som f.eks. kvalme, luftafgang fra tarmen, diarré, mundtørhed, mavesmerter. Ikke-almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere)

  Lokale overfølsomhedsreaktioner (f.eks. udslæt, rødmen i huden, kløe i hud eller øjne) og alvorlige allergiske reaktioner (hævelse af læber, tunge, svælg og/eller strubehoved med indsnævring af luftvejene, kortåndethed og hævelser i ansigtet).

  Svimmelhed


  Efter de første tegn på en overfølsomhedsreaktion må Sinux ikke længere anvendes.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, websted: www.meldenbivirkning.dk.Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Må ikke opbevares over 30 °C.


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Sinux indeholder:

Aktive stoffer: 160 mg ekstrakt (som tørekstrakt) (3-6:1) fra Gentiana lutea L., radix (ensianrod); Primula veris L., flos (hulkravet kodriver, blomst), Rumex crispus L., herba (skræppe, urt), Sambucus nigra L., flos (hyldeblomst) og Verbena officinalis L., herba (lægejernurt, urt) (1/3/3/3/3).

Første ekstrationsmiddel: ethanol 51 % (m/m).


Øvrige indholdsstoffer: saccharose; talcum; calciumcarbonat (E 170); mikrokrystallinsk cellulose; maltodextrin; cellulose; hypromellose; dextrin; akaciegummi, spraytørret; silica, hydrofob kolloid; silica, kolloid vandfri; titandioxid (E 171); glucose, flydende; magnesiumstearat [vegetabilsk]; stearinsyre; chlorofyl-kobber-komplex 25 % (indeholder kobber-klorofylin E 141); indigocarmin- aluminiumlak (indeholder indigocarmin E 132 og aluminiumhydroxid); carnaubavoks; riboflavin (E 101).


Udseende og pakningsstørrelser

Pakningsstørrelse 20 stk : 2 blisterkort med 10 stk

Pakningsstørrelse 40 stk: 4 blisterkort med 10 stk

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Sinux er grønne, runde, hvælvede overtrukne tabletter med glat overflade.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt

Tlf.: +49 (0)9181 231-90

Fax: +49 (0)9181 231-265

E-mail: info@bionorica.de


Lokale repræsentant: Midsona Danmark A/S Klostermarken 20

DK-9550 Mariager Tlf: +45 9854 2288


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:


ØSTRIG Sinupret intens, überzogene Tabletten

BULGARIEN Синупрет екстракт обвити таблетки

KROATIEN Sinupret akut obložene tablete

TJEKKIET Sinupret akut

TYSKLAND, LUXEMBOURG Sinupret extract, überzogene Tablette DENMARK Sinux

ESTLAND Sinupret extract, kaetud tableted

LETLAND Sinupret ekstrakts 160 mg apvalkotās tablets

LITHAUEN Sinupret intens dengtos tabletés, suaugusiesiems

POLEN Sinupret extract, tabletki drażowane

RUMÆNIEN Sinupret acute drajeuri

SLOVENIEN Sinupret exera obložene tablete

SLOVAKIET Sinupret Akut, obalené tablet

SVERIGE Sinuxol


Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2020