Hjemmeside Hjemmeside

Pantoprazol Sandoz
pantoprazole

Indlægsseddel: Information til brugeren Pantoprazol Sandoz 40 mg enterotabletter pantoprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoprazol Sandoz

 3. Sådan skal du tage Pantoprazol Sandoz

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Pantoprazol Sandoz indeholder det aktive stof pantoprazol. Pantoprazol er en selektiv protonpumpehæmmer, som virker ved at nedsætte produktionen af mavesyre. Det bruges til at behandle syrerelaterede mave-tarmsygdomme.


  Pantoprazol Sandoz bruges til voksne og unge over 12 år til behandling af:

  • reflukssygdom. Spiserørsbetændelse i forbindelse med sure opstød (opstød af mavesyre).


   Pantoprazol Sandoz bruges til voksne til behandling af:

  • infektion med bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår på tolvfingertarmen eller mavesår i kombination med 2 slags antibiotika (eradikationsterapi). Formålet er at behandle bakterieinfektionen og på denne måde nedsætte risikoen for tilbagevenden af sår på tolvfingertarmen eller mavesår.

  • mavesår eller sår på tolvfingertarmen.

  • Zollinger-Ellisons syndrom og andre tilstande med forhøjet produktion af mavesyre.


   Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoprazol Sandoz Tag ikke Pantoprazol Sandoz

Nedsat antal blodplader, hvilket kan medføre, at du lettere bløder eller får blå mærker; nedsat antal hvide blodlegemer, hvilket kan medføre hyppigere infektioner; samtidig unormalt fald i antallet af røde og hvide blodlegemer samt blodplader.


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken . Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk.


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 1. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen, æsken eller beholderen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Tabletbeholder: Anvendes senest 6 måneder efter første åbning.

  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Pantoprazol Sandoz indeholder

Aktivt stof: pantoprazol. Hver enterotablet indeholder 40 mg pantoprazol (som natriumsesquihydrat).


Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Calciumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon (type A), hydroxypropylcellulose (type

EXF), vandfri natriumcarbonat, silica, kolloid vandfri.


Overtræk:

Hypromellose, gul jernoxid (E 172), macrogol 400, methacrylsyre-ethylacrylat-copolymer (1:1),

polysorbat 80, ponceau 4R (E 124), quinolingul (E 104), natriumlaurilsulfat, titandioxid (E 171), triethylcitrat.


Udseende og pakningsstørrelser

Pantoprazol Sandoz 40 mg enterotabletter er gule, ovale tabletter (overtrukket med et særligt lag), der måler cirka 11,7 x 6,0 mm.


Pakningsstørrelser

Blisterpakninger med 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 56 x 1, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1, 140 og 168

enterotabletter

Tabletbeholdere med 14, 28, 56, 98, 100, 105, 250 og 500 enterotabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark


Fremstiller:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien (tabletbeholder)

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenien (blisterpakning)


Denne indlægsseddel blev senest ændret 06. januar 2022