Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Alminox DAK
ordinary salt combinations

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter

magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Du kan få Alminox DAK uden recept. Tag altid Alminox DAK nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.


Brug af Alminox sammen med mad og drikke

Du kan tage Alminox i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Ved mavesår bør du tage tyggetabletterne 1 og 3 timer efter hovedmåltider samt ved sengetid.

Du bør undgå at drikke frugtjuice eller andre syreholdige drikke samtidig med at du tager Alminox.

Alminox kan nedsætte optagelsen af fosfat fra maden.


Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


Graviditet

Du kan tage Alminox under graviditet.


Amning

Du kan tage Alminox, selv om du ammer.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Alminox påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.


Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


 1. Sådan skal du tage Alminox DAK


  Tag altid Alminox nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Den sædvanlige dosis er Voksne

  For megen mavesyre, halsbrand, sure opstød og svien: 1 – 3 tyggetabletter efter behov. Mavesår, sår på tolvfingertarmen og katar i spiserøret: 3 – 5 tyggetabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltider samt ved sengetid.


  Brug til børn

  Børn under 15 år må kun få Alminox tyggetabletter efter lægens anvisning.


  Nedsat nyrefunktion

  Det er nødvendigt at nedsætte dosis ved svær nedsat nyrefunktion. Følg lægens anvisning.


  Nedsat leverfunktion

  Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. Tyggetabletterne kan tygges eller knuses og tages sammen med et glas vand.

  Hvis du har taget for mange Alminox

  Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Alminox, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.


  Tegn på overdosering er vejtrækningsbesvær, kvalme, opkastning, ansigtsrødmen, kramper, muskelsammentrækninger, forvirring, koma, for lavt blodtryk, langsom puls, uregelmæssig hjerterytme.


  Hvis du har glemt at tage Alminox

  Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


  Hvis du holder op med at tage Alminox

  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger.


  Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

  Ikke alvorlige: Forstoppelse eller diaré.


  Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede): Alvorlige: Hos personer med nedsat nyrefunktion kan ses magnesiumforgiftning, som viser sig ved sløvhed, muskellammelse eller hjertesvigt.


  Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

  Alvorlige: Demens, ændring i personlighed, kramper, rytmisk muskelsammentrækninger, forvirring og bevidstløshed hos personer med nedsat nyrefunktion.


  Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 behandlede) Ikke alvorlige: Forhøjet magnesium i blodet (hypermagnesiæmi). Set efter langvarig behandling til patienter med nyresvækkelse.


  Ikke kendt: Hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data: Ikke alvorlige: Abdominalsmerter


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

  Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk,


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

 3. Opbevaring


  Opbevar Alminox utilgængeligt for børn.

  Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for Alminox. Brug ikke Alminox efter den udløbsdato, der står på pakningen.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter indeholder

De virksomme indholdsstoffer er 100 mg magnesiumoxid og 500 mg aluminiumaminoacetat. De øvrige indholdsstoffer er magnesiumstearat (E 470b), povidon (E 1201), talcum (E 553b), vandfri kolloid silica (E 551).

Smagsstof: Pebermynteolie.

Sødestoffer: Mannitol (E 421), saccharinnatrium (E 954).


Udseende og pakningsstørrelser

Alminox DAK er en rund, hvid tyggetablet med pebermyntesmag.


Alminox DAK findes i pakningsstørrelser à 20, 30, 100 og 200 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S Energivej 15

5260 Odense S info@orifarm.com


Fremstiller

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o. Ul. Księstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice Polen


Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021