Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Ciprofloxacin Actavis
ciprofloxacin

Indlægsseddel: Information til brugeren


Ciprofloxacin Actavis 250 mg, 500 mg og 750 mg filmovertrukne tabletter

ciprofloxacin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Meget sjældne tilfælde af langvarige (op til måneder eller år) eller permanente bivirkninger, såsom senebetændelse, senebristning, ledsmerter, smerter i lemmerne, gangbesvær, unormale fornemmelser, såsom prikken og stikken, snurren, kildren, brændende fornemmelse, følelsesløshed eller smerter (neuropati), depression, træthed, søvnforstyrrelser, nedsat hukommelse, samt nedsat hørelse, syn, smags- og lugtesans, er blevet forbundet med brug af antibiotika indeholdende quinolon og fluoroquinolon, i nogle tilfælde uanset om der var allerede eksisterende risikofaktorer eller ej.

Der er rapporteret om tilfælde af forstørret og svækket aortavæg eller rift i aortavæggen (aneurismer og dissektioner), der kan sprænge, og som kan være dødelige, samt om utætte hjerteklapper hos patienter, der behandles med fluoroquinoloner. Se også afsnit 2.


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


  1. Opbevaring

    Opbevar Ciprofloxacin Actavis utilgængeligt for børn.


    Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


    Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


    Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

  2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


Ciprofloxacin Actavis indeholder

- Aktivt stof: ciprofloxacin

Hver 250 mg filmovertrukket tablet indeholder 250 mg ciprofloxacin (som ciprofloxacinhydrochlorid monohydrat).

Hver 500 mg filmovertrukket tablet indeholder 500 mg ciprofloxacin (som ciprofloxacinhydrochlorid monohydrat).

Hver 750 mg filmovertrukket tablet indeholder 750 mg ciprofloxacin (som ciprofloxacinhydrochlorid monohydrat).

- Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat

Filmovertræk: hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E171)


Udseende og pakningsstørrelser

250 mg: Hvide eller gullige, 11 mm runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv på begge sider og sidevægge, mærket ”C250” på den ene side.

500 mg: Hvide eller gullige, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side og begge sidevægge, mærket ”C500” på den ene side. 750 mg: Hvide eller gullige, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side og begge sidevægge, mærket ”C750” på den ene side.


Blister (Al/PVC)


1, 8, 10, 16, 20, 30, 50 og 100 filmovertrukne tabletter Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.


Repræsentant i Danmark

Teva Denmark A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg


Fremstiller

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður Island


Actavis Ltd.

BLB015-016 Bulebul Industrial Estate Zejtun ZTN3000

Malta


Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2022.

Råd/medicinsk information

Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod virusinfektioner.

Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom. Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke.

Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: