Hjemmeside Hjemmeside

Cefuroxim Stragen
cefuroxime

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Cefuroxim Stragen 750 mg pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning Cefuroxim Stragen 1,5 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning


Cefuroxim


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger til dig.


Tal med lægen, før du begynder at tage Cefuroxim Stragen, hvis du mener, at dette gælder for dig. I så fald må du ikke få Cefuroxim Stragen.


Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal være opmærksom på visse symptomer som allergiske reaktioner, udslæt og gastrointestinale forstyrrelser såsom diarré eller svampeinfektioner, mens du får Cefuroxim Stragen. Dette vil nedsætte risikoen for, at der opstår problemer. (Se ('Tilstande, som du skal holde øje med') i afsnit 4. Hvis du har haft en allergisk reaktion på andre antibiotika såsom penicillin, kan du også være allergisk over for Cefuroxim Stragen.


Hvis du skal have taget en blod- eller urinprøve

Cefuroxim Stragen kan påvirke analyseresultaterne af urin- eller blodprøver for sukker og en blodprøve, der kaldes Coombs' test.


Hvis du skal have taget prøver, skal du fortælle den person, der tager prøven, at du får Cefuroxim Stragen.


Brug af anden medicin sammen med Cefuroxim Stragen

Fortæl det til lægen, hvis du for nylig har taget eller måske vil tage andre lægemidler, dette gælder også lægemidler som ikke er købt på recept

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Cefuroxim eller øge risikoen for, at du får bivirkninger. Disse omfatter:Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 1. Opbevaring

  Opbevar ikke Cefuroxim Stragen ved temperaturer over 25 ºC. Opbevar hætteglasset i yderpakningen for at beskytte mod lys.


  Rekonstitueret opløsning: Kemisk og fysisk stabilitet har været påvist ved anvendelse i 24 timer ved 2 °C til 8 °C.


  Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes umiddelbart. Hvis produktet ikke anvendes umiddelbart, må opbevaringstid og opbevaringsbetingelser være under brugerens ansvar. Dette bør normalt ikke vare længere end 24 timer ved 2 °C til 8 °C, med mindre rekonstitutionen er foretaget i kontrollerede og validerede aseptiske forhold.


  Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Du må ikke smide lægemidler i afløbet eller i husholdningsaffaldet. Lægen eller sygeplejersken vil bortskaffe eventuelle lægemidler, der ikke længere skal anvendes. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet.

 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Cefuroxim Stragen indeholder:

Aktivt stof: Cefuroxim (som cefuroximnatrium). Lægemidlet indeholder ingen øvrige indholdsstoffer.


Cefuroxim Stragens udseende og pakningsstørrelse:

Cefuroxim Stragen er et hvidt til næsten hvidt pulver.

Cefuroxim Stragen fås i æsker med hætteglas. Hver æske indeholder 10 hætteglas.


Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Stragen Nordic A/S Helsingørsgade 8C, 3400 Hillerød Telefon: +45 48 10 88 10

E-mail: info@stragen.dk


Fremstiller:

MITIM S.R.L.

Via Cacciamali 34-38, 25125 Brescia, Italien


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Finland, Sverige: Cefuroxim Stragen


Denne indlægsseddel blev senest revideret i november 2021


<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale: Vejledning til rekonstitution


Volumener, der tilsættes, og opløsningskoncentrationer, som kan anvendes, hvis der er behov for fraktionsdoser

Størrelse på hætteglas

Mængde vand, der skal tilsættes (ml)

Omtrentlig Cefuroxim- koncentration (mg/ml)**

750 mg pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

750 mg

Intramuskulær

3 ml

216

Intravenøs bolus

mindst 6 ml

116

Intravenøs infusion

mindst 6 ml*

116

1,5 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

1,5 g

Intramuskulær

6 ml

216

Intravenøs bolus

mindst 15ml

94

Intravenøs infusion

15 ml*

94

* Rekonstitueret opløsning skal tilsættes til 50 eller 100 ml forligelig infusionsvæske (se oplysninger om forligelighed nedenfor)

** Det endelige volumen af den rekonstituerede opløsning af Cefuroxim øges på grund af fortrængningsfaktoren for lægemiddelstoffet, hvilket resulterer i de ovenfor anførte koncentrationer i mg/ml.


Den rekonstituerede opløsning er gullig til brunlig. Forskelle i farve og intensitet har ikke nogen indvirkning på sikkerheden og effekten.


Omryst forsigtigt for at opnå en klar opløsning.

En vandig opløsning af Cefuroxim har en pH-værdi på 6,0-8,5.


Forligelighed

Cefuroximnatrium er forligeligt med følgende infusionsvæsker:


Som med alle parenterale lægemidler skal den rekonstituerede opløsning undersøges visuelt for partikelholdigt materiale og misfarvning inden administration. Opløsningen bør kun bruges, hvis den er klar og praktisk talt fri for partikler.


Kun til engangsbrug. Eventuel resterende opløsning skal kasseres.