Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Valaciclovir Teva
valaciclovir

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Valaciclovir Teva 500 mg filmovertrukne tabletter


valaciclovir


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen..


Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valaciclovir Teva

 3. Sådan skal du tage Valaciclovir Teva

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Yderligere oplysninger


 1. VIRKNING OG ANVENDELSE


  Valaciclovir Teva tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes antivirale lægemidler. Det virker ved at dræbe eller standse væksten af herpes simplex virus (HSV), varicella zoster virus (VZV) og cytomegalovirus (CMV).


  Valaciclovir Teva kan bruges til at:

  • behandle helvedesild (hos voksne).

  • behandle HSV-infektioner i huden og herpes på kønsorganerne (herpes genitalis) (hos voksne og unge over 12 år). Det anvendes også til forebyggelse af tilbagevendende infektioner.

  • behandle forkølelsessår (hos voksne og unge over 12 år).

  • forebygge infektion med CMV efter organtransplantation (hos voksne og unge over 12 år).

  • behandle og forebygge HSV-infektioner i øjnene.


   Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VALACICLOVIR TEVA Tag ikke Valaciclovir Teva

  • Hvis du er overfølsom (allergisk) over for valaciclovir, aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Valaciclovir Teva.

  • Brug ikke Valaciclovir Teva, hvis dette gælder for dig. Hvis du er i tvivl, så tal med lægen eller apoteket, inden du tager Valaciclovir Teva.


   Vær ekstra forsigtig med at tage Valaciclovir Teva

   Tal med lægen eller apoteket, før du bruger Valaciclovir Teva, hvis du:


  • har nyreproblemer

  • har leverproblemer

  • er over 65 år

  • har et svækket immunforsvar.


   Tal med lægen eller apoteket, inden du tager Valaciclovir Teva, hvis du er i tvivl, om dette gælder for dig.


   Undgå at overføre herpes på kønsorganerne til andre

   Hvis du bruger Valaciclovir Teva for at behandle eller forebygge herpes på kønsorganerne, eller hvis du har haft herpes på kønsorganerne tidligere, skal du stadig dyrke sikker sex, herunder anvende

   kondom. Det er vigtigt for at forhindre, at du overfører infektionen til andre. Du bør ikke dyrke sex, hvis du har sår eller blærer på kønsorganerne.


   Brug af anden medicin

   Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.


   Fortæl det til lægen, hvis du bruger anden medicin, der påvirker nyrerne, herunder aminoglykosider, organiske platinforbindelser, ioderede kontrastmidler, methotrexat, pentamidin, foscarnet, ciclosporin, tacrolimus, cimetidin og probenecid.


   Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin, hvis du tager Valaciclovir Teva til behandling af helvedesild eller efter organtransplantation.


   Graviditet og amning

   Valaciclovir Teva må normalt ikke anvendes under graviditet. Hvis du er gravid eller har en mistanke om, at du kan være det, eller hvis du planlægger at blive gravid, må du ikke bruge Valaciclovir Teva uden at tale med din læge om det. Din læge vil afveje fordelene for dig og ulemperne for dit barn ved, at du tager Valaciclovir Teva, mens du er gravid eller ammer.


   Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Valaciclovir Teva kan give bivirkninger, der kan påvirke din evne til at køre bil.

   Kør ikke bil og arbejd ikke med værktøj eller maskiner, medmindre du er sikker på, at du ikke er påvirket af medicinen.


 3. SÅDAN SKAL DU TAGE VALACICLOVIR TEVA


  Tag altid Valaciclovir Teva nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


  Den dosis, du skal tage, afhænger af, hvorfor din læge har ordineret Valaciclovir Teva til dig. Det vil din læge tale med dig om.

  Behandling af helvedesild

  • Den sædvanlige dosis er 1.000 mg (2 tabletter a 500 mg) 3 gange dagligt.

  • Du skal tage Valaciclovir Teva i 7 dage.


   Behandling af forkølelsessår

  • Den sædvanlige dosis er 2.000 mg (4 tabletter a 500 mg) 2 gange samme dag.

  • Du skal tage den anden dosis 12 timer (tidligst 6 timer) efter den første dosis.

  • Du skal kun tage Valaciclovir Teva i én dag (to doser).


   Behandling af HSV-infektioner i huden og herpes på kønsorganerne (herpes genitalis)

  • Den sædvanlige dosis er 500 mg (1 tablet a 500 mg) 2 gange dagligt.

  • Hvis det er første gang, du har infektionen, skal du tage Valaciclovir Teva i 5 dage eller op til 10 dage, hvis lægen har ordineret det. Ved tilbagevendende infektion er behandlingsvarigheden normalt 3-5 dage.


   Forebyggelse af tilbagevendende HSV-infektioner

  • Den sædvanlige dosis er 1 tablet a 500 mg 1 gang dagligt.

  • Nogle personer med hyppigt tilbagevendende infektioner kan med fordel tage en halv tablet a 500 mg 2 gange dagligt.

  • Du skal tage Valaciclovir Teva, indtil lægen beder dig om at holde op.


   Forebyggelse af infektion med CMV (cytomegalovirus)

  • Den sædvanlige dosis er 2.000 mg (4 tabletter a 500 mg) 4 gange dagligt.

  • Der skal gå ca. 6 timer mellem hver dosis.

  • Du skal normalt begynde at tage Valaciclovir Teva så hurtigt som muligt efter operationen.

  • Du skal tage Valaciclovir Teva i ca. 90 dage efter operationen, indtil lægen beder dig om at holde op.


   Lægen ændrer måske din Valaciclovir Teva-dosis, hvis du:

  • er over 65 år

  • har et svækket immunforsvar

  • har nyreproblemer.


   Tal med lægen, før du tager Valaciclovir Teva, hvis noget af dette gælder for dig.


   Sådan skal du tage medicinen

  • Tag medicinen gennem munden.

  • Synk tabletterne hele sammen med lidt vand.

  • Tag Valaciclovir Teva på samme tid hver dag.

  • Tag Valaciclovir Teva, som din læge eller apoteket har anvist.


   Personer over 65 år eller personer med nyreproblemer


   Det er meget vigtigt, at du drikker vand regelmæssigt i løbet af dagen, mens du tager Valaciclovir Teva. Dette vil afhjælpe bivirkninger, der kan påvirke nyrerne eller nervesystemet. Lægen vil følge dig omhyggeligt for at se, om du har tegn på disse bivirkninger. Bivirkninger i nervesystemet kan være forvirring eller uro, eller du kan føle dig unormalt søvnig eller sløv.

   Hvis du har taget for mange Valaciclovir Teva filmovertrukne tabletter

   Valaciclovir Teva er normalt uskadelig, medmindre du tager for meget i flere dage. Hvis du har taget for mange tabletter, kan du få kvalme eller kaste op eller være forvirret, ophidset eller unormalt søvnig.

   Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Valaciclovir Teva, end der står her, eller mere, end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.


   Hvis du har glemt at tage Valaciclovir Teva

  • Hvis du glemmer at tage Valaciclovir Teva, skal du tage dosis, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.

  • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


 4. BIVIRKNINGER

  Valaciclovir Teva kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De følgende bivirkninger er set ved brug af denne medicin:


  Tilstande du skal holde øje med

  • svær allergisk reaktion. Dette sker i sjældne tilfælde hos patienter, der tager Valaciclovir Teva.


   Hurtig udvikling af symptomer, herunder:

  • rødmen, kløende hududslæt

  • hævelse af læber, ansigt, hals og svælg, der gør det svært at trække vejret

  • blodtryksfald, der kan føre til kollaps.


   Hvis du får en allergisk reaktion, skal du stoppe med at bruge Valaciclovir Teva, og straks kontakte lægen.


   Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

  • hovedpine.


   Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

  • kvalme

  • svimmelhed

  • opkastning

  • diarré

  • hudreaktioner i forbindelse med sollys (lysfølsomhed)

  • udslæt.


   Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

  • forvirring

  • ser eller hører ting, der ikke findes (hallucinationer)

  • sløvhed

  • rysten

  • ophidselse.


   Disse bivirkninger fra nervesystemet forekommer normalt kun hos personer med nyreproblemer, hos ældre eller hos organtransplanterede personer, der får høje doser Valaciclovir Teva på 8 g eller mere om dagen. De får det normalt bedre, når de stopper med at tage Valaciclovir Teva eller tager en mindre dosis.

   Andre ikke almindelige bivirkninger:

  • åndenød (dyspnø)

  • mavegener

  • udslæt, nogle gange et kløende, nældefeber-lignende udslæt

  • smerter i nederste del af ryggen (nyresmerter).


   Ikke almindelige bivirkninger, som måske viser sig i blodprøver:

  • nedsat antal hvide blodlegemer

  • nedsat antal blodplader, som er de celler, der får blodet til at størkne

  • stigninger i leverenzymer.


   Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

  • usikker gang og ukoordinerede bevægelser

  • taleforstyrrelser

  • kramper

  • ændret hjernefunktion

  • bevidstløshed

  • forvirrede eller forstyrrede tanker.


   Disse bivirkninger fra nervesystemet forekommer normalt kun hos personer med nyreproblemer, hos ældre eller hos organtransplanterede personer, der får høje doser Valaciclovir Teva på 8 g eller mere om dagen. De får det normalt bedre, når de stopper med at tage Valaciclovir Teva eller tager en mindre dosis.


   Andre sjældne bivirkninger:

  • nyreproblemer, hvor du kun producerer lidt eller ingen urin.


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. OPBEVARING

  Opbevares utilgængeligt for børn.


  Brug ikke Valaciclovir Teva efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Skal opbevares ved temperaturer under 30 ºC.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER Valaciclovir Teva indeholder:


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen: Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem Holland


Repræsentant: Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk


Fremstiller:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi ùt 13

4042 Debrecen Ungarn


Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Danmark: Valaciclovir Teva

Finland: Valaciclovir ratiopharm 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Frankrig: Valaciclovir Teva 500 mg, Comprimé pelliculé sécable Holland: Valaciclovir 500 PCH, filmomhulde tabletten 500 mg Irland: Valaciclovir TEVA 500 mg Film-coated Tablets Slovenien: Valaciklovir TEVA 500 mg filmsko obložene tablete

Spanien: Valaciclovir TEVA 500 mg comprimidos recubiertos con película EFG Storbritannien: Valaciclovir 500 mg Film-Coated tablets

Sverige: Valaciclovir Teva 500 mg filmdragerade tabletter


Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2017.