Hjemmeside Hjemmeside

Nuvaxovid
COVID-19 Vaccine (recombinant, adjuvanted)

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER


ETIKET PÅ HÆTTEGLAS


image

 1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)


  image

  image

  Nuvaxovid injektionsvæske, dispersion COVID-19 vaccine (rekombinant, adjuveret)


 2. ADMINISTRATIONSMETODE


  image

  Intramuskulær anvendelse


 3. UDLØBSDATO


  image

  EXP


 4. BATCHNUMMER


  image

  Lot


 5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ENHEDER


  image

  (10 doser à 0,5 ml)


 6. ANDET


  Opbevares i køleskab.

  Efter første anbrud skal vaccinen opbevares ved 2ºC til 25ºC og skal anvendes inden for 6 timer.


  Dato: Tidspunkt:


  Indlægsseddel: Information til brugeren


  Nuvaxovid injektionsvæske, dispersion

  COVID-19 vaccine (rekombinant, adjuveret)


  image

  Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.


  Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

  • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

  • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

  • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.


Oversigt over indlægssedlen


 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at få Nuvaxovid

 3. Sådan får du Nuvaxovid

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Nuvaxovid er en vaccine, der anvendes til at forebygge COVID-19 forårsaget af SARS-CoV-2-virus. Nuvaxovid gives til personer i alderen 12 år og derover.

  Vaccinen får immunsystemet (kroppens naturlige forsvar) til at producere antistoffer og specialiserede hvide blodlegemer, der modarbejder virussen, for at give beskyttelse mod COVID-19. Ingen af indholdsstofferne i denne vaccine kan forårsage COVID-19.


 2. Det skal du vide, før du begynder at få Nuvaxovid Du må ikke få Nuvaxovid

  • hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nuvaxovid (angivet i punkt 6).


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du får Nuvaxovid,

  • hvis du har eller nogensinde har haft en alvorlig eller livstruende allergisk reaktion efter anden vaccineindsprøjtning, eller efter du tidligere har fået Nuvaxovid,

  • hvis du nogensinde er besvimet efter en indsprøjtning med kanyle,

  • hvis du har en alvorlig infektion med høj feber (over 38°C). Du kan dog få din vaccination, hvis du har let feber eller infektion i de øvre luftveje såsom forkølelse,

  • hvis du har tendens til blødning eller blå mærker, eller hvis du tager blodfortyndende lægemiddel (for at forhindre blodpropper)

  • hvis dit immunsystem ikke fungerer korrekt (immundefekt), eller hvis du tager lægemidler, der svækker immunsystemet (såsom kortikosteroider i høje doser, immundæmpende lægemiddel eller kræftlægemiddel)

   Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du får Nuvaxovid, hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl).


   Som for alle vacciner giver vaccinationsforløbet med 2 doser Nuvaxovid muligvis ikke fuld beskyttelse af alle, der bliver vaccineret. Det vides ikke, hvor længe du vil være beskyttet.


   Børn

   Nuvaxovid frarådes til børn under 12 år. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke tilstrækkelige oplysninger om anvendelse af Nuvaxovid til børn og unge under 12 år.


   Brug af anden medicin sammen med Nuvaxovid

   Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin eller vacciner.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken til råds, før du får denne vaccine.


   Trafik-og arbejdssikkerhed

   Nogle af bivirkningerne ved Nuvaxovid, der er nævnt i punkt 4 (Bivirkninger), kan have en forbigående påvirkning af din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner (f.eks. følelse af at være ved at besvime eller ørhed i hovedet eller følelse af at være meget træt).


   Undlad at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du føler dig utilpas efter vaccinationen. Vent indtil disse bivirkninger er gået væk, inden du fører motorkøretøj eller betjener maskiner.


   Nuvaxovid indeholder natrium og kalium

   Denne vaccine indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.


   Denne vaccine indeholder mindre end 1 mmol (39 mg) kalium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige kaliumfri.


 3. Sådan får du Nuvaxovid

  Personer i alderen 12 år og derover

  Nuvaxovid gives som to separate indsprøjtninger på 0,5 ml.


  Din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken vil give dig en indsprøjtning med vaccinen i en muskel, som regel i overarmen.


  Det anbefales, at du får den anden dosis af Nuvaxovid 3 uger efter den første dosis, for at gennemføre vaccinationsforløbet.


  Under og efter hver indsprøjtning af vaccinen vil din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken holde øje med dig i omkring 15 minutter for at overvåge for tegn på en allergisk reaktion.


  Hvis du glemmer en aftale om den anden indsprøjtning med Nuvaxovid, skal du spørge din læge eller sygeplejersken til råds. Hvis du glemmer en planlagt indsprøjtning, er du måske ikke fuldt beskyttet mod COVID-19.


 4. Bivirkninger


  Denne vaccine kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De fleste bivirkninger forsvinder inden for få dage, efter de opstår. Hvis symptomerne fortsætter, skal du kontakte din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

  Som med andre vacciner kan du føle smerter eller ubehag på indsprøjtningsstedet, eller der kan forekomme rødme og hævelse på dette sted. Disse reaktioner forsvinder dog normalt inden for få dage.


  Søg omgående lægehjælp, hvis du får nogen af følgende tegn og symptomer på en allergisk reaktion:

  • en fornemmelse af at være ved at besvime eller ørhed i hovedet

  • ændringer i dit hjerteslag

  • stakåndethed

  • pibende vejrtrækning

  • hævelse af læber, ansigt eller svælg

  • nældefeber eller udslæt

  • kvalme eller opkastning

  • mavesmerter


   Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får andre bivirkninger. Disse kan omfatte:


   Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

   • hovedpine

   • kvalme eller opkastning

   • muskelsmerter

   • ledsmerter

   • ømhed eller smerter på stedet, hvor indsprøjtningen blev givet

   • udpræget træthed

   • almen utilpashed


    Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

   • rødme på stedet, hvor indsprøjtningen blev givet

   • hævelse på stedet, hvor indsprøjtningen blev givet

   • feber (38°C eller derover)

   • kulderystelser

   • smerter eller ubehag i arm, hånd, ben og/eller fod (smerte i ekstremiteterne)


    Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

   • hævede lymfeknuder

   • højt blodtryk

   • kløende hud, udslæt eller nældefeber

   • rødme i huden

   • kløende hud på stedet, hvor indsprøjtningen blev givet


    Indberetning af bivirkninger

    image

    image

    Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

    V. Oplys batch-/lotnummer, hvis det er tilgængeligt. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe flere oplysninger om sikkerheden af denne vaccine.


 5. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken er ansvarlig for opbevaring af vaccinen og korrekt bortskaffelse af ubrugt produkt.


  Oplysninger om opbevaring, udløbsdato samt anvendelse og håndtering er beskrevet i afsnittet beregnet til sundhedspersoner til sidst i indlægssedlen.


  24


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Nuvaxovid indeholder:

  • Aktivt stof: En dosis (0,5 ml) Nuvaxovid indeholder 5 mikrogram SARS-CoV-2 spike-protein* og er tilsat Matrix-M.


   * produceret ved rekombinant DNA-teknologi ved hjælp af et baculovirus-ekspressionssystem i en insektcellelinje, der er afledt af Sf9-celler fra Spodoptera frugiperda-arter.


  • Matrix-M er inkluderet i denne vaccine som adjuvans (andet lægemiddel). Adjuvanser er substanser, som tilsættes visse vacciner for at fremskynde, forbedre og/eller forlænge vaccinens beskyttende virkninger. Matrix-M-adjuvans indeholder Fraktion-A (42,5 mikrogram) og Fraktion-C (7,5 mikrogram) af Quillaja saponaria Molina ekstrakt.


  • Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer):

   • Dinatriumhydrogenfosfatheptahydrat

   • Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

   • Dinatriumhydrogenfosfatdihydrat

   • Natriumklorid

   • Polysorbat 80

   • Kolesterol

   • Fosfatidylcholin (inklusive all-rac-α-Tocopherol)

   • Kaliumdihydrogenfosfat

   • Kaliumchlorid

   • Natriumhydroxid (til justering af pH-værdi)

   • Saltsyre (til justering af pH-værdi)

   • Vand til injektionsvæsker


Udseende og pakningsstørrelser