Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Clopidogrel Hexal
clopidogrel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Clopidogrel HEXAL 75 mg filmovertrukne tabletter

Clopidogrel


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.


Den mest almindelige bivirkning der er set med clopidogrel er blødning. Blødning kan forekomme i form af blødninger fra mave eller tarm, blå mærker, hæmatom (usædvanlig blødning eller blodudtrædning i underhuden), næseblod, blod i urinen,. I nogle enkelte tilfælde er der indberettet blødning i øjne, hoved, lunger eller led.


Hvis De får langvarige blødninger, mens De tager Clopidogrel HEXAL. Hvis De skærer Dem eller kommer til skade, kan det tage lidt længere end normalt, før blødningen stopper. Dette skyldes medicinens virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved mindre sår og skader, som hvis De f.eks. skærer Dem under barbering, er dette som regel ikke noget problem. Hvis De er bekymret over Deres blødning, skal De omgående kontakte Deres læge (se afsnit 2 ’Vær ekstra forsigtig med at tage Clopidogrel HEXAL’).


Øvrige bivirkninger ved Clopidogrel HEXAL:

Gulsot; alvorlige mavesmerter med eller uden rygsmerter; feber, åndedrætsbesvær ind imellem i ledsaget af hoste; generelle allergiske reaktioner; hævelse i munden; blister på huden; allergi på huden; betændelse i munden (stomatitis); blodtryksfald; forvirring; hallucinationer; ledsmerter; muskelsmerter; smagsforstyrrelser.

I øvrigt kan Deres læge eventuelt finde ændringer i resultaterne af Deres blod- eller urinprøver.


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.


  1. OPBEVARING


    Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt. Opbevares utilgængeligt for børn.

    Brug ikke Clopidogrel HEXAL efter den udløbsdato, som er angivet på æsken og blisterpakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.


    Brug ikke Clopidogrel HEXAL hvis De bemærker synlige tegn på skade på blisterpakningen eller de filmovertrukne tabletter.


    Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


  2. YDERLIGERE OPLYSNINGER


Clopidogrel HEXAL indeholder:


Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Aktivt stof: clopidogrel. Hver tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som besilat). Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Makrogol 6000

mikrokrystallinsk cellulose (E460) crospovidon type A

ricinusolie, hydrogeneret


Filmovertræk: Makrogol 6000 ethylcellulose (E462) titandioxid (E171)


Udseende og pakningsstørrelser


Clopidogrel HEXAL 75 mg filmovertrukne tabletter er hvide til råhvide, marmorerede, runde og bikonvekse. De udleveres i papæsker der indeholder 14, 28, 30, 50, 84, 90 og 100 tabletter i blisterpakninger af aluminium. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen


Acino Pharma GmbH Am Windfeld 35

83714 Miesbach Tyskland

Fremstiller


Acino AG

Am Windfeld 35

83714 Miesbach Tyskland


Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben Tyskland


Hvis De du vil have yderligere oplysninger om {navn}, skal De du henvende dig til den lokale repræsentant:


België/Belgique/Belgien

Sandoz N.V. Telecom Gardens Medialaan 40

1800 Vilvoorde

België

Tel: +32 (0)2 722 97 97

Luxembourg/Luxemburg

HEXAL AG

Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen Allemagne/Deutschland Tél/Tel: + 49 8024 908 0


България

Representative office Sandoz d.d. Business Park Sofia, buil. 8B, fl. 6

1766 Sofia

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Teл.: + 359 2 970 47 47

Magyarország Sandoz Hungária Kft. Tímár u. 20.

H-1034 Budapest Tel.: +36 1 430 2890

Email : info.hungary@sandoz.com


Česká republika Sandoz s.r.o. Jeseniova 30

13000 Praha 3

Tel: +420 221 421 611

Email: office.cz@sandoz.com

Malta

V.J.Salomone Pharma Limited Marsa HMR 14

Tel: + 356 21220174


Danmark

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S info.sandoz-dk@sandoz.com

Nederland Sandoz B.V. Veluwezoom 22

1327 AH Almere

Tel: +31 36 5241600

Email info.sandoz-nl@sandoz.com


Deutschland

HEXAL AG

Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen Tel: + 49 8024 908 0

Email: service@hexal.com

Norge

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Danmark

info.sandoz-dk@sandoz.com

Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal, Pärnu mnt 105,

EE-11312 Tallinn,

Tel: +372 6652400

Österreich

HEXAL Pharma GmbH Carlbergergasse 44

A-1235 Wien

Tel: + 43 (0)53382000


Ελλάδα

Sambrook Pharmaceutical

4, KAZANTZAKI & AG. PANTELEIMONOS GR- 13561 AG. ANARGYROI

Τηλ: + 30 210 8323 372

Polska

Lek Polska Sp.z o.o. ul. Domaniewska 50 C

PL - 02-672 Warszawa

Tel: +48 22 549 15 00


España

Bexal Farmaceutica S.A. Av/Osa Mayor no 4, Area B

E-28023 Aravaca / Madrid

sandoz.responde@sandoz.com

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda. Alameda da Beloura

Edifício 1, 2º andar - Escritório 15 2710-693 Sintra

Tel: +351 21 0008781


France

Sandoz SAS

49, avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex

Tél: +33 1 4964 4800

România

Sandoz Pharma Services S.R.L. Victoria Business Park

Soseaua Bucuresti-Ploiesti 73-81

Corp 2, etaj 2, Sector 1

Tel: +40 21 4075183


Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ireland Rowex Ltd. Newtown

IRL - Bantry Co. Cork Tel: + 353 27 50077

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovśkova 57

1526 Ljubljana

Tel: +386 1 5802111

info.lek@sandoz.com


Ísland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Danmörk

info.sandoz-dk@sandoz.com

Italia

HEXAL S.p.A. c/o Sandoz S.p.A. Largo Umberto Boccioni 1

I-21040 Origgio / VA Tel: + 39-02-96 541

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka Galvaniho 15/C

SK-821 04 Bratislava

Tel: +421 2 48 200 600


Suomi/Finland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Tanska/Danmark info.sandoz-dk@sandoz.com


Κύπρος

Panicos Hadjigeorgiou

For P. T. Hadjigeorgiou co ltd

Postal address: P.O. Box 53158-3301 Limassol, Cyprus

Office address: Yildiz 31-3042 Limassol Cyprus

Τηλ: 00357 25372425

Fax: 00357 25376400

e-mail: hapanicos@cytanet.com.cy

Sverige

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Danmark

info.sandoz-dk@sandoz.com

Latvija

Sandoz d.d. Representative Office in Latvia Meza Str. 4

LV-1048 Riga

Tel: +371 67892006


Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Branch Office Lithuania

Seimyniskiu Str. 3A LT-09312 Vilnius Tel: +370 5 2636037


Denne indlægsseddel blev senest godkendt den

United Kingdom United Kingdom Sandoz Ltd

37 Woolmer Way Bordon GU35 9QE – UK Tel: +44 1420 478301

uk.drugsafety@sandoz.com


Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg