Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

IntronA
interferon alfa-2b

Indlægsseddel: Information til brugeren


IntronA 18 millioner IE/3 ml injektionsvæske-/infusionsvæske, opløsning

interferon alfa-2b


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- hvis du har fået foretaget en organtransplantation, enten af nyre eller lever, kan interferon- behandling øge risikoen for afstødning. Dette skal diskuteres med din læge.


Tand- og tandkødslidelser, som kan lede til tab af tænder, er blevet rapporteret hos patienter, der fik IntronA og ribavirin kombinationsbehandling. Herudover kan mundtørhed have en skadelig virkning på tænder og mundslimhinder under langtidsbehandling med kombinationen af IntronA og ribavirin. Du bør børste dine tænder omhyggeligt to gange dagligt og få foretaget regelmæssige tandeftersyn. Nogle patienter kan desuden kaste op. Hvis du gør det, så husk at skylle munden omhyggeligt bagefter.


Fortæl din læge, hvis du nogensinde har haft et hjerteanfald eller en hjertelidelse; hvis du tidligere har haft vejrtrækningsbesvær eller lungebetændelse, problemer med blodstørkningen, leverfunktionen, thyroidealidelser, diabetes, eller højt eller lavt blodtryk.


Fortæl din læge, hvis du nogensinde er blevet behandlet for depression eller andre psykiske lidelser, forvirring, bevidstløshed, selvmordstanker eller selvmordsforsøg, eller tidligere har haft et misbrug (f.eks. af alkohol eller stoffer).


Det er vigtigt at fortælle din læge, hvis du tager den kinesiske urtemedicin shosaikoto.


Brug af anden medicin sammen med IntronA

IntronA vil forøge virkningerne af stoffer, der hæmmer dit nervesystem, muligvis ved at forårsage døsighed. Spørg derfor din læge eller apotekspersonalet til råds om indtagelse af alkoholiske drikkevarer eller anvendelse af sovepiller, beroligende eller stærkt smertestillende medicin.


Fortæl din læge, om du anvender theophyllin eller aminophyllin for astma, og om al anden medicin, du anvender, eller for nylig har anvendt, også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler, idet dosis af visse lægemidler eventuelt skal justeres, mens du behandles med IntronA.


Patienter, som også har hiv-infektion: Mælkesyreacidose og nedsat leverfunktion er bivirkninger, som er forbundet med højaktiv anti-retroviral terapi (HAART), en hiv-behandling. Hvis du modtager HAART, kan tilføjelse af IntronA og ribavirin øge din risiko for mælkesyreacidose og leversvigt. Din

læge vil kontrollere dig for sygdomstegn og symptomer på disse tilstande (Læs endelig også ribavirin indlægssedlen). Patienter behandlet med IntronA og ribavirin kombinationsbehandling og zidovudin kan herudover have en øget risiko for at udvikle anæmi (lavt antal røde blodceller).


Hvis du tager telbivudin sammen med pegyleret interferon alfa-2a eller en anden form for interferonmedicin til injektion, har du større risiko for at udvikle perifer neuropati (følelsesløshed, snurrende og/eller brændende fornemmelse i arme og/eller ben). Denne bivirkning kan også være mere alvorlig. Kombinationen af IntronA og telbivudin er derfor kontraindiceret.


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.


Brug af IntronA sammen med mad, drikke og alkohol

Din læge kan anbefale dig at drikke ekstra væske for at hjælpe med at forebygge lavt blodtryk.


Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. I undersøgelser på drægtige dyr har interferoner undertiden forårsaget abort. Virkningen på graviditet hos mennesker er ukendt.

Hvis du har fået foreskrevet IntronA i kombination med ribavirin, kan ribavirin være yderst skadelig for et ufødt barn, og både kvindelige og mandlige patienter skal derfor tage særlige forholdsregler i deres seksuelle aktivitet, hvis der er nogen mulighed for, at en graviditet kan opstå:


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen: Fremstiller:

Merck Sharp & Dohme B.V. SP Labo N.V.

Waarderweg 39 Industriepark 30

2031 BN Haarlem B-2220 Heist-op-den-Berg

Holland Belgien


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel. +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com


България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com


Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com


Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com


Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com


Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com


Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no


Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com


Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com


España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com


France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com


Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: +40 21 529 2900

msdromania@merck.com


Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com


Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com


Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi


Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com


Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfoNI@msd.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret


Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside.

image

image


Injektionssprøjte uden påsat kanyle

image


Følgende vejledninger forklarer, hvordan du selv injicerer IntronA. Læs venligst vejledningerne omhyggeligt og følg dem trin for trin. Din læge eller hans/hendes assistent vil instruere dig i, hvordan du selv injicerer IntronA. Forsøg ikke selv at injicere med mindre du er sikker på, at du forstår proceduren og forudsætningen for selv-injektion.


Forberedelse

Saml det nødvendige udstyr, før du begynder:

  • et hætteglas med IntronA injektionsvæske, opløsning,

  • en sprøjte (for eksempel 1 ml),

  • en kanyle til den subkutane injektion (for eksempel 0,4 13 mm [27 gauge 0,5 tomme]),

  • en renseserviet.

Vask dine hænder omhyggeligt.


Afmåling af IntronA dosis fra det færdigtilberedte pulver til injektionsvæske

Fjern låget fra hætteglasset. Hvis dette er et flerdosis hætteglas, skal du kun fjerne låget ved forberedelse af den første dosis. Rens gummimembranen øverst på hætteglasset, der indeholder den færdigtilberedte opløsning IntronA, med en renseserviet.

Tag sprøjten ud af emballagen. Rør ikke ved spidsen af sprøjten. Tag kanylen og sæt den fast på spidsen af sprøjten.

Fjern kanylehætten uden at røre ved kanylen, og fyld sprøjten med luft ved at trække stemplet til det niveau, der svarer til din dosis som foreskrevet af din læge.

Hold IntronA hætteglasset lodret uden at røre den rensede top af hætteglasset med dine hænder. Indfør kanylen i hætteglasset indeholdende IntronA opløsningen og injicer luft i hætteglasset.

Vend hætteglasset og sprøjten med bunden i vejret i den ene hånd. Se efter, at spidsen af kanylen er i IntronA opløsningen. Din anden hånd vil være fri til at bevæge stemplet. Træk stemplet langsomt tilbage for at udtage den rigtige dosis, som foreskrevet af din læge, i sprøjten.

Fjern kanylen fra hætteglasset og se efter luftbobler i sprøjten. Hvis du ser nogle bobler, træk stemplet lidt tilbage; bank let på sprøjten, med kanylen pegende opad, indtil boblerne forsvinder. Tryk stemplet langsomt op tilbage til den korrekte dosis.


Mængde som skal udtrækkes svarende til dosen:


Mængde (ml)


Korresponderende dosis (million IE) ved brug af IntronA 18 million IE/3 ml injektionsvæske eller infusionsvæske

image0,25


1,5


0,5


3


1


6


1,5


9


2


12


2,5


15


3


18


Sæt kanylehætten på igen og læg sprøjten med kanylen på en jævn overflade.


Vær sikker på, at opløsningen har stuetemperatur op til 25°C. Hvis opløsningen er kold, så varm sprøjten mellem dine håndflader. Undersøg den færdigtilberedte opløsning før indgift: den skal være klar og farveløs. Anvend den ikke i tilfælde af misfarvning eller tilstedeværelse af bundfald. Du er nu klar til at injicere dosis.


Injektion af opløsningen

Vælg injektionsstedet. De bedste steder til injektion er væv med et fedtlag mellem hud og muskel: Lår, ydersiden af overarmen (du skal eventuelt have hjælp af en anden person for at bruge dette sted), underlivet (undtagen navlen og taljen). Hvis du er usædvanligt tynd, så brug kun låret eller ydersiden af overarmen til injektion.

Varier dit injektionssted hver gang.


Rens og desinficer huden, hvor injektionen skal foretages. Vent til området er tørt. Fjern kanylehætten. Med den ene hånd klemmes en fold af løs hud. Hold sprøjten med din anden hånd, som du ville holde

en blyant. Stik kanylen ind i den sammenklemte hud i en vinkel på 45til 90. Injicer opløsningen ved

blidt at trykke stemplet helt i bund.

Træk kanylen lige ud af huden. Pres på injektionsstedet med en lille forbinding eller steril gaze om nødvendigt i adskillige sekunder. Masser ikke injektionsstedet. Hvis der er blødning, så dæk med et plaster.

Hætteglasset og injektionsmaterialerne beregnet til engangsbrug skal bortkastes. Smid sprøjten og kanylerne sikkert ud i en lukket beholder. Ved flerdosis hætteglas, husk at sætte hætteglasset tilbage i køleskabet.

image

Injektionssprøjte med påsat kanyle og kanylehætte


Følgende vejledninger forklarer, hvordan du selv injicerer IntronA. Læs venligst vejledningerne omhyggeligt og følg dem trin for trin. Din læge eller hans/hendes assistent vil instruere dig i, hvordan du selv injicerer IntronA. Forsøg ikke selv at injicere med mindre du er sikker på, at du forstår proceduren og forudsætningen for selv-injektion.


Forberedelse

Saml det nødvendige udstyr, før du begynder:

Vask dine hænder omhyggeligt.


Afmåling af IntronA dosis fra det færdigtilberedte pulver til injektionsvæske

Fjern låget fra hætteglasset. Hvis dette er et flerdosis hætteglas, skal du kun fjerne låget ved forberedelse af den første dosis. Rens gummimembranen øverst på hætteglasset, der indeholder den færdigtilberedte opløsning IntronA, med en renseserviet.

Tag sprøjten ud af emballagen. Drej kanylehætten for placering af kanylespidsen eller for at kunne læse skalaen.

Fjern kanylehætten uden at røre ved kanylen, og fyld sprøjten med luft ved at trække stemplet til det niveau, der svarer til din dosis som foreskrevet af din læge.

Hold IntronA hætteglasset lodret uden at røre den rensede top af hætteglasset med dine hænder. Indfør kanylen i hætteglasset indeholdende IntronA opløsningen og injicer luft i hætteglasset.

Vend hætteglasset og sprøjten med bunden i vejret i den ene hånd. Se efter, at spidsen af kanylen er i IntronA opløsningen. Din anden hånd vil være fri til at bevæge stemplet. Træk stemplet langsomt tilbage for at udtage den rigtige dosis, som foreskrevet af din læge, i sprøjten (Diagram A).


Diagram A


Fjern kanylen fra hætteglasset og se efter luftbobler i sprøjten. Hvis du ser nogle bobler, træk stemplet lidt tilbage; bank let på sprøjten, med kanylen pegende opad, indtil boblerne forsvinder. Tryk stemplet langsomt op tilbage til den korrekte dosis.


Mængde som skal udtrækkes svarende til dosen:

image

image

imageMængde (ml)


Korresponderende dosis (million IE) ved brug af IntronA 18 million IE/3 ml injektionsvæske eller infusionsvæske


0,25


1,5


0,5


3


1


6


1,5


9


2


12


2,5


15


3


18


Sæt kanylehætten på igen og læg sprøjten med kanylen på en jævn overflade.


Vær sikker på, at opløsningen har stuetemperatur op til 25°C. Hvis opløsningen er kold, så varm sprøjten mellem dine håndflader. Undersøg den færdigtilberedte opløsning før indgift: den skal være klar og farveløs. Anvend den ikke i tilfælde af misfarvning eller tilstedeværelse af bundfald. Du er nu klar til at injicere dosis.


Injektion af opløsningen

Vælg injektionsstedet. De bedste steder til injektion er væv med et fedtlag mellem hud og muskel: Lår, ydersiden af overarmen (du skal eventuelt have hjælp af en anden person for at bruge dette sted), underlivet (undtagen navlen og taljen). Hvis du er usædvanligt tynd, så brug kun låret eller ydersiden af overarmen til injektion.

Varier dit injektionssted hver gang.


Rens og desinficer huden, hvor injektionen skal foretages. Vent til området er tørt. Fjern kanylehætten. For nemheds skyld kan kanylehætten drejes, så det er lettere at injicere (Diagram B).


image

Diagram B

image

Med den ene hånd klemmes en fold af løs hud. Hold sprøjten med din anden hånd, som du ville holde en blyant. Stik kanylen ind i den sammenklemte hud i en vinkel på 45til 90. Injicer opløsningen ved blidt at trykke stemplet helt i bund (Diagram C).


Diagram C


Træk kanylen lige ud af huden. Pres på injektionsstedet med en lille forbinding eller steril gaze om nødvendigt i adskillige sekunder. Masser ikke injektionsstedet. Hvis der er blødning, så dæk med et plaster.


Hætteglasset og injektionsmaterialerne beregnet til engangsbrug skal bortkastes. Aktiver sprøjtens sikkerhedsmekanisme, efter du har fjernet den fra injektionsstedet ved at bevæge trykstangen helt frem, indtil trykstangen er er helt udstrakt, og kanylespidsen er dækket (Diagram D). Se efter, om trykstangen er helt fremme, og kanylespidsen er dækket. Hvis det ikke er muligt at aktivere sikkerhedsmekanismen, så smid straks sprøjten i en godkendt beholder til skarpe genstande. Smid sprøjten og kanylerne sikkert ud i en lukket beholder. Ved flerdosis hætteglas, husk at sætte hætteglasset tilbage i køleskabet.


Diagram D


Autoriseret repræsentant: BD, Laagstraat 57, B-9140 Temse, Belgien