Hjemmeside Hjemmeside

Cytarabine Accord
cytarabine

Indlægsseddel: Information til brugeren


Cytarabine Accord 100 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning


cytarabin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteketspersonalet eller sygeplejersken, før du får Cytarabine Accord. Vær særlig forsigtig med Cytarabine Accord:


Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data):


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 1. Opbevaring

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 25°C.

  Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.


  Cytarabine Accord må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på hætteglasset eller æsken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Brug-stabilitet: Der er påvist kemisk og fysisk brugsstabilitet i natriumchloridopløsning til injektion (0,9 % v/w) og glucoseopløsning til injektion (5 % v/w) i op til 24 timer ved temperaturer under 25 °C og i 72 timer ved 2-8 °C.


  Fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet anvendes straks. Hvis præparatet ikke anvendes straks, er brugeren ansvarlig for opbevaringstider og brugsforhold, som normalt ikke bør overstige 24 timer ved 2-8 °C, medmindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

  Cytarabine Accord må ikke anvendes, hvis opløsningen ikke er klar, farveløs og fri for partikler.


  Lægemidler må ikke smides i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Disse foranstaltninger vil hjælpe med til at beskytte miljøet.


 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Cytarabine Accord indeholder:

Cytarabine Accord indeholder det aktive stof cytarabin. 1 ml indeholder 100 mg cytarabin


image

Hvert 1 ml hætteglas indeholder 100 mg cytarabin. Hvert 5 ml hætteglas indeholder 500 mg cytarabin. Hvert 10 ml hætteglas indeholder 1 g cytarabin.

Hvert 20 ml hætteglas indeholder 2 g cytarabin. Hvert 40 ml hætteglas indeholder 4 g cytarabin. Hvert 50 ml hætteglas indeholder 5 g cytarabin.


- Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 400, Trometamol og vand til injektionsvæsker.


Udseende og pakningstørrelser:

Cytarabine Accord er en klar farveløs opløsning til injektion eller infusion.


1 ml

Opløsning til injektion er fyldt i et 2 ml type I farveløst hætteglas med 13 mm grå gummiprop og 13 mm blå, aftagelig, transparent aluminiumsforsegling/13 mm aftagelig kongeblå forsegling.


5 ml

Opløsning til injektion er fyldt i et 5 ml type I farveløst, rørformet hætteglas med 20 mm grå gummiprop og 20 mm blå, aftagelig, transparent aluminiumsforsegling/20 mm aftagelig kongeblå forsegling.


10 ml

Opløsning til injektion er fyldt i et 10 ml type I farveløst, rørformet hætteglas med 20 mm grå gummiprop og 20 mm blå, aftagelig, transparent aluminiumsforsegling/20 mm aftagelig kongeblå forsegling.


20 ml

Opløsning til injektion er fyldt i et 20 ml type I farveløst hætteglas med 20 mm grå gummiprop og 20 mm kongeblå, aftagelig aluminiumsforsegling.


40 ml

Opløsning til injektion er fyldt i 50 ml type I farveløst, formstøbt hætteglas med 20 mm grå gummiprop og 20 mm kongeblå, aftagelig aluminiumsforsegling.


50 ml

Opløsning til injektion er fyldt i 50 ml type I farveløst, formstøbt hætteglas med 20 mm grå gummiprop og 20 mm violet, aftagelig aluminiumsforsegling.


Pakningsstørrelser:

image

1 1 ml hætteglas, 5 1 ml hætteglas

1 5 ml hætteglas, 5 5 ml hætteglas

1 10 ml hætteglas

1 20 ml hætteglas

 1. 40 ml hætteglas

  1 50 ml hætteglas

  Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller: Indehaver af markedsføringstilladelsen

  Accord Healthcare B.V.

  Winthontlaan 200

  3526 KV Utrecht Holland


  Fremstiller

  Accord Healthcare Limited Sage house, 319 Pinner Road North Harrow

  HA1 4HF

  Storbritannien


  Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

  ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen


  Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

  Navn på medlemsland

  Lægemidlets navn

  Storbritannien

  Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

  Bulgarien

  Цитарабин Акорд 100 mg/ml инжекционен или инфузионен разтвор

  Estland

  Cytarabine Accord 100 mg/ml süste- või infusioonilahus

  Litauen

  Cytarabine Accord 100 mg/ml injekcinis/ infuzinis tirpalas

  Letland

  Cytarabine Accord 100 mg/ml šķīdums injekcijām vai infūzijām

  Østrig

  Cytarabin Accord 100 mg/ml Injektions-/ Infusionslösung

  Belgien

  Cytarabine Accord Healthcare 100 mg/ml Oplossing voor injectie of infusie

  Cypern

  Cytarabine Accord 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

  Den Tjekkiske Republik

  Cytarabine Accord 100 mg/ml injekční nebo infuzní roztok

  Tyskland

  Cytarabine Accord 100 mg/ml Lösung zur Injektion oder Infusion

  Danmark

  Cytarabine Accord 100 mg/ml

  Frankrig

  Cytarabine Accord 100 mg/ml solution injectable/pour perfusion

  Ungarn

  CYTARABINE Accord 100 mg/ml oldatos injekció vagy infúzió

  Irland

  Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

  Italien

  Citarabina Accord

  Malta

  Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

  Holland

  Cytarabine Accord 100 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie

  Norge

  Cytarabine Accord

  Polen

  Cytarabina Accord

  Portugal

  Citarabina Accord

  Slovakiet

  Cytarabine Accord 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

  Sverige

  Cytarabine Accord 100 mg/ml Lösningen för injektion eller infusion


  Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2021

  Nedenstående oplysninger er til sundhedspersoner:


  Dosering og indgivelsesmåde

  Til intravenøs infusion eller injektion eller subkutan injektion. Cytarabin 100 mg/ml må ikke indgives intratekalt.

  Dosisanbefalinger kan konverteres fra i henhold til legemsvægt (mg/kg) til i henhold til legemsoverflade (mg/m2) ved hjælp af nomogrammer.


  1. Remissionsinduktion:

   1. Kontinuerlig behandling:

    1. Hurtig injektion - 2 mg/kg/dag er en fornuftig startdosis. Gives i 10 dage. Der skal foretages daglige blodtællinger. Hvis der ikke ses antileukæmisk virkning og synlig toksicitet, kan dosis øges til 4 mg/kg/dag og fastholdes indtil behandlingseffekt eller tegn på toksicitet. Næsten alle patienter kan opleve toksicitet med disse doser.

    2. 0,5 – 1,0 mg/kg/dag kan gives som infusion af op til 24 timers varighed. Resultater fra 1-times infusioner har været tilfredsstillende hos størstedelen af patienter. Efter 10 dage kan denne initiale daglige dosis øges til 2 mg/kg/dag afhængig af toksicitet. Fortsæt til toksicitet eller indtil remission.

   2. Intermitterende behandling:

   3-5 mg/kg/dag indgives intravenøst i fem på hinanden følgende dage. Efter en hvileperiode på to til ni dages gives endnu en behandling. Fortsæt indtil effekt eller toksicitet forekommer.

   Det første tegn på marvforbedringer er rapporteret til at forekomme 7-64 dage (gennemsnitligt 28 dage) efter behandlingens begyndelse.

   Generelt, hvis en patient hverken viser toksicitet eller remission efter et rimeligt forsøg, kan forsigtig administration af højere dosis være berettiget. Som hovedregel er det blevet set, at patienter kan tolerere højere doser, når de gives som hurtig intravenøs injektion sammenlignet med langsom infusion. Denne forskel skyldes den hurtige metabolisme af cytarabin og dermed kortere virkningsvarighed af den høje dosis.

   ii) Cytarabin 100-200 mg/m2/24 timer har været anvendt som kontinuerlig infusion i 5-7 dage alene eller i kombination med andre cytostatika inklusive for eksempel et antracyklin. Yderligere cyklusser kan administreres med intervaller på 2-4 uger, indtil der opnås remission, eller uacceptabel toksicitet forekommer.


  2. Vedligeholdelsesbehandling:

  1. Remissioner, som er blevet induceret af cytarabin eller af andre lægemidler, skal vedligeholdes ved intravenøs eller subkutan injektion af 1 mg/kg en til to gange ugentligt.

  2. Cytarabin har også været administreret i doser på 100-200 mg/m2 som kontinuerlig infusion i 5 dage med månedlige intervaller som monoterapi eller i kombination med andre cytostatika.

  Høje doseringer: Under streng medicinsk overvågning er cytarabin 2-3 g/m2 administreret som monoterapi eller i kombination med andre cytostatika som en intravenøs infusion i 1-3 timer hver 12. time i 2-6 dage (i alt 12 doser pr. cyklus). En total behandlingsdosis på 36 g/m2 må ikke overskrides.


  Pædiatrisk population

  Sikkerheden hos børn er ikke fastslået.


  Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion

  Patienter med nedsat lever eller nyrefunktion: Dosis skal reduceres.


  Ældre patienter:

  Der foreligger ingen information, der antyder, at dosisændring er påkrævet for ældre patienter. Ældre patienter tolererer imidlertid ikke lægemiddeltoksicitet så godt som yngre patienter.

  Højdosisbehandling til patienter > 60 år må kun administreres efter nøje vurdering af risk/benefit.


  Uforligeligheder

  Uforligeligheder med: carbenicillinnatrium, cefalotinnatrium, gentamicinsulfat, heparinnatrium, hydrokortisonnatriumsuccinat, almindelig insulin, methotrexat, 5-fluorouracil, nafcillinnatrium, oxacillinnatrium, penicillin G-natrium (benzylpenicillin), methyl-prednisolonsuccinat, natriumsuccinat og prednisolnatrium.

  Brugsanvisning/håndtering

  Kun til engangsbrug.


  Hvis opløsningen er misfarvet eller indeholder synlige partikler, skal den kasseres.


  Når et hætteglas er åbnet, skal indholdet bruges med det samme. Kassér eventuelt ubrugt indhold.


  Vand til injektionsvæsker, 0,9 % w/v natriumchlorid eller 5 % w/v dextrose er almindeligt anvendte infusionsvæsker for cytarabin (se pkt. 6.3). Cytarabine Accord må ikke blandes med andre lægemidler bortset fra dem, der er nævnt i pkt. 6.6.


  Retningslinjer for håndtering af cytostatika Administration

  Bør kun indgives af eller under direkte overvågning af en kvalificeret læge, der har erfaring med anvendelse af kemoterapeutika til cancerbehandling.


  Klargøring


  • Kemoterapeutika må kun klargøres til administration af sundhedspersoner, som er uddannet i sikker brug af præparatet.

  • Procedurer som fortynding og overførsel af præparatet til sprøjter må kun udføres i det dertil indrettede område.

  • Sundhedspersonerne, som udfører disse procedurer, skal være passende beskyttet med sikkerhedsbeklædning, handsker og øjenværn.

  • Gravide medarbejdere bør ikke håndtere kemoterapeutika.


  Bortskaffelse og kontaminering

  Destruktion: produktet placeres i en affaldspose til højrisikoprodukter (cytotoksiske produkter) og brændes ved 1100°C.


  Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.


  I tilfælde af spild: begræns adgangen til det berørte område og bær passende beskyttelse, herunder handsker og sikkerhedsbriller. Begræns spredning af produktet og rengør området med absorberende papir/materiale. Spild kan også håndteres med 5% natriumhypochlorit. Spildområdet skal vaskes med rigelige mængder vand. Læg det kontaminerede materiale i en spildsikker affaldspose til cytotoksiske produkter og brænd det ved 1100°C.


  Holdbarhed

 2. år


I brug-stabilitet: Kemisk og fysisk brugsstabilitet er demonstreret i natriumchloridopløsning til injektion (0,9% w/v) og glucoseopløsning til injektion (5% w/v) i op til 24 timer ved temperaturer under 25 °C og i op til 72 timer ved 2-8 °C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes med det samme. Hvis præparatet ikke anvendes med det samme er brugeren asvarlig for anvendte opbevaringstider og –betingelser, som normalt ikke bør overstige 24 timer ved 2-8°C, medmindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.


Opbevaring

Må ikke opbevares over 25°C.

Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.