Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Atenodan
atenolol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


ATENODAN

Tabletter 25 mg, 50 mg og 100 mg


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atenodan

 3. Sådan skal du tage Atenodan

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. VIRKNING OG ANVENDELSE


  Atenodan er hjerte- og blodtryksmedicin (betablokker).

  Atenodan virker ved at sænke blodtrykket og stabilisere hjerterytmen.


  Du kan tage Atenodan:

  • Ved forhøjet blodtryk.

  • Ved uregelmæssig hurtig hjerterytme.

  • Til forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris).

  • Ved blodprop i hjertet.

  • Som forebyggende behandling efter blodprop i hjertet.


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


 1. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ATENODAN Tag ikke Atenodan hvis du

  • Har sygdom i hjerte og pulsårer. Tal med lægen.

  • Har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).

  • Får anfald af højt blodtryk pga. en svulst i binyrerne.

  • Er overfølsom over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Tal med lægen, hvis du:

  • Får meget lav puls.

  • Har kolde, hvide og følelsesløse fingre og tæer (Raynauds syndrom).

  • Har smerter i benene pga. dårligt blodomløb (claudicatio intermittens).

  • Får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina).

  • Har diabetes.

  • Har astma.

  • Tidligere har haft allergiske reaktioner.

  • Eller din nærmeste familie har psoriasis.

  • Har en alvorlig leversygdom.

  • Har en alvorligt nedsat nyrefunktion.


   Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Atenodan.


   Hvis du skal holde op med behandlingen, skal det ske gradvist over 10–14 dage. Tal med lægen.


   Brug af anden medicin sammen med Atenodan

   Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Atenodan, og Atenodan kan påvirke virkningen af andre lægemidler.


   Tal med lægen, hvis du tager følgende medicin:

   • Medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, nifedipin, kinidin, amiodaron, lidocain, methyldopa, hjerteglykosider).

   • Medicin mod migræne og hedestigninger (clonidin).

   • Smertestillende medicin (NSAID), (f.eks. ibuprofen, indometacin).

   • Insulin eller tabletter mod diabetes.

   • Medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva).

   • Medicin mod epilepsi (barbiturater).

   • Medicin mod psykoser (phenothiaziner).

   • Kraftigt smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin).


   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.


   Brug af Atenodan sammen med mad og drikke

   Du kan tage Atenodan sammen med mad og drikke.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


   Graviditet

   Du må ikke tage Atenodan. Tal med din læge.


   Amning

   Hvis du ammer, må du ikke tage Atenodan, da atenolol bliver udskilt i modermælken.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Atenodan kan give svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.


   Atenodan indeholder lactose

   Atenodan tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


 2. SÅDAN SKAL DU TAGE ATENODAN


  Tag altid Atenodan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


  Dosering


  Atenodan 25 mg Voksne:

  • Forhøjet blodtryk, uregelmæssig hurtig hjerterytme, forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris): 2–4 tabletter (50–100 mg) 1 gang daglig.

  • Akut blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Følg lægens anvisninger.

  • Forebyggelse efter blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Normal dosis er sædvanligvis 2– 4 tabletter (50–100 mg) daglig. Følg lægens anvisninger.


   Atenodan 50 mg Voksne:

  • Forhøjet blodtryk, uregelmæssig hurtig hjerterytme, forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris): 1–2 tabletter (50–100 mg) 1 gang daglig.

  • Akut blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Følg lægens anvisninger.

  • Forebyggelse efter blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Normal dosis er sædvanligvis 1– 2 tabletter (50–100 mg) daglig. Følg lægens anvisninger.


   Atenodan 100 mg Voksne:

  • Forhøjet blodtryk, uregelmæssig hurtig hjerterytme, forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris): ½–1 tablet (50–100 mg) 1 gang daglig.

  • Akut blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Følg lægens anvisninger.

  • Forebyggelse efter blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Normal dosis er sædvanligvis

  ½–1 tablet (50–100 mg) daglig. Følg lægens anvisninger.


  Børn: Du må ikke give Atenodan til børn. Følg lægens anvisninger.


  Ældre: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.


  Nedsat nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis dine nyrer fungerer meget dårligt. Følg lægens anvisninger.


  Nedsat leverfunktion: Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.


  Hvis du skal bedøves eller opereres, kan det være nødvendigt at stoppe behandlingen 1 døgn før. Følg lægens anvisninger.


  Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.


  Hvis du har taget for mange Atenodan

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Atenodan, end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

  Symptomer på overdosering kan være meget langsom puls, svimmelhed, besvimelse, hjertestop, vejrtrækningsbesvær, opkastning, blåfarvning af hud og slimhinder.


  Hvis du har glemt at tage Atenodan

  Hvis du har glemt en dosis Atenodan, tag den, så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.


 3. BIVIRKNINGER


  Atenodan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Alvorlige bivirkninger:

  • Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Alvorlige forandringer i blodet, der viser sig ved træthed, feber, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker.

   Hallucinationer, psykoser. Forværring af hjerteproblemer. Leversygdom. Kontakt læge eller skadestue.


   Ikke alvorlige bivirkninger:

  • Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Langsom puls, kolde hænder og fødder, svimmelhed. Kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse. Muskelsvaghed, træthed, øget svedtendens.


  • Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Søvnforstyrrelser. Forhøjede levertal.


  • Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

   Forværring af en ikke kendt diabetes. Mareridt, depression, forvirring, angst. Svimmelhed, hovedpine, følelse af brænden, kløen og prikken i huden. Øjentørhed, synsforstyrrelser.

   Besvimelse pga. meget lavt blodtryk, smerter i benene, hvide fingre og tæer. Åndenød hos astmatikere. Mundtørhed. Hårtab, udslæt, mindre blødninger i hud og slimhinder, kløe, forværring af psoriasis. Muskelkramper. Impotens.


  • Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Nedsat sexlyst. Forøget forekomst af antinukleære antistoffer (ANA).


  • Hyppigheden ikke kendt: For lavt blodsukker, sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen,lupus lignende syndrom (tilstand med hududslæt og betændelse i bindevæv, led og organer).


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 4. OPBEVARING


  Opbevar Atenodan utilgængeligt for børn.

  Brug ikke Atenodan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


 5. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER Atenodan tabletter 25 mg, 50 mg og 100 mg indeholder:

  • aktivt stof: Atenolol.

  • Hjælpestoffer: Majsstivelse; lactosemonohydrat; povidon; natriumlaurilsulfat; silica, kolloid og magnesiumstearat.

   Udseende og pakningsstørrelser Udseende

  • Atenodan 25 mg tabletter er runde, hvide og flade tabletter mærket ”C23”.

  • Atenodan 50 mg og 100 mg tabletter er runde, hvide og hvælvede tabletter mærket henholdsvis ”C24” og ”C25”.


Pakningsstørrelser 100 tabletter.


Indehaver af markedsføringstilladelsen:

image PharmaCoDane ApSSTADA Nordic ApS Marielundvej 46 A

2730 Herlev


Fremstiller:

STADA Arzneimittel AG Stadastraße 2-18

D-61118 Bad Vilbel Tyskland


image

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2018december 2016.