Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Akynzeo

Indlægsseddel: Information til patienten


Akynzeo 235 mg/0,25 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

fosnetupitant/palonosetron


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du får Akynzeo.


Børn og unge

Akynzeo må ikke gives til børn og unge under 18 år.


Brug af anden medicin sammen med Akynzeo

Fortæl altid lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.


Fortæl det især til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:


Fortæl det også til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager nogle af de følgende lægemidler, da det kan være nødvendigt, at din læge ændrer dosis af disse andre lægemidler:

Dette lægemiddel indeholder natrium, se punkt 2 for flere oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Akynzeo koncentrat til infusionsvæske, opløsning er en steril, klar, farveløs til let gullig opløsning. Den leveres i en pakning med ét enkeltdosis-hætteglas på 20 ml af type I-glas med gummiprop og aluminiumshætte. Hvert hætteglas indeholder én dosis.


Pakning med 1 hætteglas.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Damastown

Mulhuddart Dublin 15 Irland


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien

Vifor Pharma

Tél/Tel: +32(0)32 182070

Lietuva

PharmaSwiss

Tél: +370 5 279 07 62


България

Angelini Pharma Bulgaria EOOD Teл.: +359 2 975 13 95

Luxembourg/Luxemburg

Vifor Pharma

Tél/Tel: +32(0)32 182070


Česká republika

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Tel: (+420) 546 123 111

Magyarország

Angelini Pharma Magyarország Kft Tel.: + 36 1 336 1614


Danmark

Swedish Orphan Biovitrum A/S Tlf: + 45 32 96 68 69

Malte

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Tel.: + 353 1 822 5404

Deutschland

Esteve Pharmaceuticals GmbH Tel: + 49 30 338427-0

Nederland

Vifor Pharma

Tel: +31(0)88 8484300

Eesti

PharmaSwiss

Tel: +372 6827 400

Norge

Swedish Orphan Biovitrum AS Tlf: +47 66 82 34 00


Ελλάδα

Galenica A.E.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich

Angelini Pharma Österreich GmbH Tel: +43-5-9-606-0


España

Vifor Pharma España, S.L. Tel: +34 902 121 111

Polska

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 70 28 200


France

Vifor France

Tél: +33 (0)1 41 06 58 90

Portugal

Vifor Pharma Portugal, S.A. Tel: +351 21 470 85 00


Hrvatska

PharmaSwiss

Tel: +385 1 6311 833

România

Angelini Pharmaceuticals Romania Srl Tel: +40 21 331 67 67


Ireland

Chugai Pharma France Tel: +33 1 79 36 36 18


Ísland

Swedish Orphan Biovitrum A/S Sími: + 45 32 96 68 69

Slovenija

PharmaSwiss

Tel: +386 1 2364 700


Slovenská republika

Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o. Tel: +421 2 5920 7320


Italia

Italfarmaco

Tel: + 39 02 64431

Suomi/Finland

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab Puh./Tel: +358 201 558 840


Κύπρος

Galenica A.E.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Sverige

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tel: +46 8 697 20 00


Latvija

PharmaSwiss

Tel: +371 6750 2185

United Kingdom (Northern Ireland)

Chugai Pharma France Tel: +33 1 79 36 36 18


Denne indlægsseddel blev senest ændret

.


image


Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale: Instruktioner i fortynding af AKYNZEO 235 mg/0,25 mg

Klargøring af AkynzeoTrin 1


Forbered aseptisk et infusionshætteglas eller en infusionspose fyldt med 30 ml 5 % glucose injektionsvæske eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning.


Trin 2


Udtræk aseptisk hele volumenet af koncentratet fra AKYNZEO-hætteglasset, og overfør det til infusionshætteglasset eller infusionsposen, der indeholder 30 ml 5 % glucose injektionsvæske eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, indtil der er opnået et samlet volumen på 50 ml.


Trin 3


Før administration inspiceres den endelige fortyndede opløsning for partikler og misfarvning. Kassér hætteglasset eller posen, hvis der observeres partikler og/eller misfarvning.


Den fortyndede endelige opløsning er stabil i 24 timer ved 25 °C.


Parenterale lægemidler skal inspiceres visuelt for partikler og misfarvning før administration, når opløsning og beholder åbner mulighed for det.


Udseendet af den fortyndede opløsning er det samme som udseendet af fortyndingsmidlet.


Kassér eventuelt resterende opløsning og affaldsmateriale. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.


Lægemidlet må ikke fortyndes eller blandes med opløsninger, for hvilke der ikke er fastlagt fysisk og kemisk forligelighed (se produktresuméet, pkt. 6.2)