Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Alvesco
ciclesonide


Indlægsseddel: Information til brugeren

Alvesco er et registreret varemærke, der tilhører Covis Pharma B.V.

Alvesco 80 og 160 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning

ciclesonid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Alvesco

 3. Sådan skal du bruge Alvesco

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

  Hvad Alvesco er:

  Alvesco er en klar og farveløs aerosolspray til at inhalere ind igennem munden og ned i lungerne. Det er en forebyggende medicin (steroid), som skal tages hver dag, og som først bliver aktiv, når den er inhaleret ned i lungerne.

  Det aktive stof i medicinen er ciclesonid (se punkt 6 angående oplysninger om andre indholdsstoffer).

  Hvad Alvesco skal bruges til:

  Denne medicin ordineres til at kontrollere vedvarende astma hos voksne og unge (12 år og derover).

  Den hjælper dig, så du lettere kan trække vejret, fordi den reducerer dine astmasymptomer og nedsætter risikoen for astmaanfald. Medicinen skal tages hver dag, selv når du har det godt.

  Denne medicin er ikke egnet til brug ved et akut anfald af åndenød. For at få hurtig lindring ved sådan et anfald skal du bruge en inhalator med anfaldsmedicin.


 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ALVESCO

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

  Brug ikke Alvesco:

  • hvis du er allergisk over for ciclesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Alvesco (angivet i punkt 6).

   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Alvesco.

   Før du påbegynder en behandling med denne medicin, skal du fortælle det til lægen, hvis:

  • du tidligere er blevet behandlet for eller i øjeblikket behandles for lungetuberkulose (TB), svampe-, virus- eller bakterieinfektioner. Spørg lægen, hvis du er i tvivl. Det er vigtigt at sikre, at Alvesco er den rette medicin til dig.

   Under behandlingen med Alvesco skal du straks kontakte lægen, hvis:

  • åndedrættet bliver besværet, og symptomer som hoste, kortåndethed, hvæsen, trykken for brystet, fløjtende eller pibende lyde eller andre

   symptomer på forsnævring af luftvejene bliver værre. (Du bør anvende en inhalator med anfaldsmedicin, som normalt vil føre til en hurtig bedring).

  • du vågner op om natten med symptomer.

  • inhalatoren med anfaldsmedicin ikke giver lindring. Lægen vil afgøre, hvilken behandling du skal have fremover.

   Særlige patientgrupper

   Patienter med svær astma risikerer akutte astmaanfald. Hos disse patienter foretager lægen regelmæssige, grundige astmakontrolundersøgelser, herunder lungefunktionstest.

   Patienter, som allerede tager steroidtabletter (tabletter med binyrebarkhormon)

   Alvesco kan anvendes som erstatning for dine tabletter eller til at nedsætte det antal tabletter, som du skal tage. Følg nøje lægens instruktioner.

  • Tabletantallet nedsættes fra cirka en uge efter, at du er begyndt på inhalationerne med Alvesco.

  • Det antal tabletter, som du tager, nedsættes med forsigtighed over en periode.

  • I denne periode vil du måske af og til føle dig utilpas.

  • Til trods for dette er det vigtigt, at du bliver ved med både inhalationerne med Alvesco og med langsomt at nedsætte det antal tabletter, som du tager.

  • Hvis du får alvorlige symptomer som kvalme, opkastninger, diarré eller feber, skal du kontakte lægen.

  • Denne proces kan af og til afsløre mindre allergier som rhinitis (betændelse i næsen) eller eksem (rød og kløende hud).

  • Hvis du har skiftet fra tabletter, vil du i nogen tid stadig have risiko for en nedsat binyrefunktion, hvilket hænger sammen med de steroidtabletter, som du tager. Symptomerne på en nedsat binyrefunktion (f.eks. svimmelhed, besvimelse, kvalme, appetitløshed, humørsvingninger, mindre kropsbehåring, manglende evne til at håndtere stress, svækkelse, hovedpine, hukommelsessvigt, allergier, voldsom lyst til mad og problemer med blodsukkeret) kan også fortsætte i nogen tid.


   09/2022

  • Det kan også være nødvendigt, at du bliver undersøgt af en specialist for at afgøre, i hvor høj grad binyrefunktionen er reduceret.

  • Din læge vil også regelmæssigt kontrollere binyrefunktionen.

  • I stressperioder, hvis du for eksempel skal opereres eller i perioder med forværrede astmaanfald, er det muligt, at du får behov for ekstra steroidtabletter. I så fald skal du bære et steroidkort, som oplyser om, at du tager steroider.

   Patienter med lever- eller nyrelidelser

   Det er ikke nødvendigt at ændre dosis af ciclesonid, hvis du har lever- eller nyreproblemer. Hvis du har en alvorlig leversygdom, vil lægen undersøge dig mere omhyggeligt for eventuelle bivirkninger, som skyldes en forstyrrelse af den normale steroidproduktion.

   Børn under 12 år

   Denne medicin anbefales ikke til børn under 12 år på grund af manglende information om eventuelle virkninger.

   Brug af anden medicin sammen med Alvesco

   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

   Fortæl det til lægen, før du begynder at bruge Alvesco, hvis du er i behandling for en svampe- eller virusinfektion med medicin, som indeholder:

  • ketoconazol.

  • itraconazol.

  • ritonavir.

  • nelfinavir.

   Disse stoffer kan forstærke Alvescos virkning, så sandsynligheden for bivirkninger ikke helt kan udelukkes.

   Brug af Alvesco sammen med mad og drikke

   Brugen af Alvesco og indtagelsen af mad og drikke påvirker ikke hinanden.

   Graviditet, amning og fertilitet

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

  • Da der ikke foreligger tilstrækkelig information om Alvescos virkning hos gravide kvinder, vil lægen drøfte fordele og ulemper ved brug af Alvesco med dig.

  • Ciclesonid (det aktive stof i Alvesco) må kun tages under graviditeten, når de eventuelle fordele for moderen retfærdiggør den evt. risiko for barnet. Hvis lægen beslutter, at du kan fortsætte med at bruge Alvesco, vil du få den lavest mulige dosis ciclesonid til at vedligeholde astmakontrollen.

  • Binyrefunktionen vil blive nøje kontrolleret hos børn af mødre, som får binyrebarkhormon under graviditeten.

  • Tal med lægen, hvis du ønsker at bruge Alvesco, mens du ammer.

  • Det vides ikke, om inhaleret ciclesonid går over i brystmælken hos mennesker.

  • Det vil derfor kun komme på tale at ordinere Alvesco til kvinder, som ammer, hvis den forventede fordel for moderen opvejer den eventuelle risiko for barnet.

   Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Alvesco og dets indholdsstoffer har ingen eller ringe indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner.

   Dette lægemiddelindeholder ethanol

   Dette lægemiddel indeholder 4.7 mg alkohol (ethanol) pr. dosis. Mængden i en dosis af dette lægemiddel svarer til mindre end 1 ml øl eller vin. Den mindre mængde alkohol i dette lægemiddel vil ikke have nogen nævneværdig effekt.


 3. SÅDAN SKAL DU BRUGE ALVESCO

Brug altid Alvesco nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack A/S Marielundvej 46D, 2. tv DK-2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2021.