Hjemmeside Hjemmeside

Lamotrigin Alternova

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lamotrigin Alternova,

25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg, tabletter,


Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at tage dette lægemiddel

Vær særlig forsigtig med at anvende Lamotrigin Alternova

Der kan forekomme hudreaktioner især i de første 8 uger af behandlingen. De fleste er milde og forsvinder af sig selv, men i sjældne tilfælde (1 ud af 1000) ses alvorlige hudsygdomme med blæredannende hududslæt som Stevens-Johnson’s syndrom.


Overfølsomhedsreaktion som f. eks. feber eller hævede lymfeknuder, kan være til stede inden der opstår udslæt. Hvis De observerer overfølsomhedsreaktioner eller hududslæt, skal De straks kontakte lægen.


Vær opmærksom på, at en begyndende overfølsomhedsreaktion hos børn kan forveksles med en infektion.


Overskridelse af startdosis, for hurtig øgning af dosis eller samtidig brug af valproat (et andet epilepsimiddel) kan være forbundet med øget forekomst af hududslæt. Risikoen hos børn er højere end hos voksne.

Hvis der især inden for de første 8 ugers behandling forekommer hudreaktioner eller symptomer som ved overfølsomhedsreaktioner, skal De altid straks kontakte Deres læge. Hudreaktioner kan være ledsaget af feber, hævelse af lymfeknuder og hævelse af ansigtet.

Hvis De pludselig stopper med at tage tabletterne, kan De som ved andre epilepsimidler få epileptiske anfald. De bør derfor kun stoppe eller ændre behandlingen efter aftale med Deres læge.


Ved nyresvigt tilrådes forsigtighed ved behandling med Lamotrigin Alternova.


Hvis De samtidig behandles med et hormonpræparat f. eks. p-piller, kan en dosisjustering være nødvendig. Informer Deres læge hvis der opstår uregelmæssige menstruationsblødninger.


Hvis De lider af depressive faser, skal De informere Deres læge, fordi en nøje overvågning under behandlingen er nødvendig.


Indtagelse af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.


Kontakt lægen. Det er eventuelt nødvendigt at justere dosis.


Andre epilepsimidler, f.eks. phenytoin, carbamazepin, phenobarbital, primidon forkorter virkningen af Lamotrigin Alternova mens valproat forlænger virkningen af Lamotrigin Alternova.


Hvis De tager carbamazepin og får bivirkninger i form af svimmelhed, manglende koordinering af bevægelserne, dobbeltsyn, sløret syn eller kvalme, skal De kontakte lægen. Bivirkningerne forsvinder sædvanligvis, når dosis af carbamazepin nedsættes.


Lamotrigin Alternova påvirker normalt ikke virkningen af p-piller, men i den ”pille-frie” uge kan lamotrigin koncentrationen i blodet stige. Hvis De får blødningsforstyrrelser, bør lægen kontaktes.


Rifampicin (lægemiddel mod tuberkulose) forkorter virkningstiden af Lamotrigin Alternova.

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Lamotrigin Alternova, og Lamotrigin Alternova kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis De ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller apoteket.


Hvordan man tager Lamotrigin Alternova sammen med mad og drikkevarer

De kan tage Lamotrigin Alternova sammen med mad og drikkevarer.


Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De tager nogen form for medicin.


Graviditet:

De må kun tage Lamotrigin Alternova efter lægens anvisning.


Amning:

Lamotrigin Alternova bliver udskilt i modermælken. Erfaringer med Lamotrigin Alternova er begrænsede. De må derfor så vidt muligt ikke tage Lamotrigin Alternova, hvis de ammer. Spørg lægen.


Bilkørsel og betjening af maskiner

Brug af Lamotrigin Alternova kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.


Der kan opstå bivirkninger som svimmelhed og dobbeltsyn og derfor skal De afvente, hvor meget Lamotrigin Alternova påvirker Deres evne til at deltage i trafikken.


Vigtige oplysninger om visse af indholdsstofferne i Lamotrigin Alternova

Lamotrigin Alternova tabletter indeholder lactosemonohydrat.

Kontakt lægen før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.


 1. HVORDAN DE TAGER LAMOTRIGIN ALTERNOVA Dosering

  Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.


  Den anbefalede startdosis og den efterfølgende dosisøgning bør ikke overskrides på grund af risiko for hududslæt.


  Hvis den beregnede dosis af lamotrigin (f.eks. til anvendelse mod epilepsi hos børn eller patienter med nedsat leverfunktion) ikke svarer til et helt antal tabletter, skal den anvendte dosis svare til det laveste antal hele tabletter.


  Hvis behandlingen med Lamotrigin Alternova har været afbrudt skal lægen kontaktes, fordi en dosisoptrapning kan være nødvendig.


  DOSERINGSANBEFALINGER TIL PATIENTER MED EPILEPSI

  Monoterapi (når Lamotrigin Alternova tages som eneste epilepsimiddel):


  Personer over 12 år med normal lever- og nyrefunktion:


  Startdosis er 25 mg daglig i 2 uger, efterfulgt af 50 mg én gang daglig i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 50-100 mg hver eller hver anden uge, til den optimale virkning er opnået, sædvanligvis 100-200 mg daglig, evt. fordelt på 2 doser. Nogle patienter har behov for højere doser f.eks. 500 mg daglig.


  Tillægsbehandling (når Lamotrigin Alternova tages samtidig med valproat med eller uden andet epilepsimiddel):


  Personer over 12 år med normal lever- og nyrefunktion:


  Startdosis er 25 mg hver anden dag i 2 uger, efterfulgt af 25 mg daglig i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 25-50 mg hver eller hver anden uge, til den optimale virkning er opnået.

  Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis 100-200 mg daglig, evt. fordelt på 2 doser.


  Tillægsbehandling når De ikke får valproat, men andre epilepsimidler eller andre stoffer, som kan fremme nedbrydningen af lamotrigin:


  Startdosis er 50 mg daglig i 2 uger, efterfulgt af 100 mg daglig fordelt på 2 doser i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 100 mg hver eller hver anden uge, til den bedste virkning er opnået.

  Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis 200-400 mg daglig fordelt på 2 doser. Nogle patienter har behov for højere doser f.eks. 700 mg daglig.


  Tillægsbehandling når De samtidig får oxcarbazepin (lægemiddel mod epilepsi) uden andre lægemidler, som påvirker nedbrydningen af lamotrigin:


  Startdosis er 25 mg 1 gang daglig i 2 uger, efterfulgt af 50 mg én gang daglig i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 50-100 mg hver eller hver anden uge, til optimalt klinisk respons.

  Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis 100-200 mg enten 1 gang daglig eller fordelt på 2 doser.


  Børn 2-12 år:

  • Hvis den beregnede lamotrigindosis (f. eks. til anvendelse mod epilepsi hos børn) ikke svarer til et helt antal tabletter, skal den anvendte dosis svare til det laveste antal hele tabletter.

  • Børns vægt skal jævnligt kontrolleres af lægen, så dosis hele tiden passer.


  Tillægsbehandling (når Lamotrigin Alternova tages samtidig med valproat med eller uden andet epilepsimiddel):

  Startdosis er 0,15 mg/kg legemsvægt daglig i 2 uger efterfulgt af 0,3 mg/kg legemsvægt daglig i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 0,3 mg/kg legemsvægt hver eller hver anden uge til den optimale virkning er opnået, sædvanligvis 1-5 mg/kg legemsvægt daglig eventuelt fordelt på 2 doser – dog højst 200 mg daglig.


  Tillægsbehandling når barnet ikke får valproat, men andre epilepsimidler eller andre stoffer, som kan fremme nedbrydningen af lamotrigin.

  Startdosis er 0,6 mg/kg legemsvægt daglig i 2 uger fordelt på 2 doser efterfulgt af 1,2 mg/kg legemsvægt daglig fordelt på 2 doser i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 1,2 mg/kg legemsvægt hver eller hver anden uge til den optimale virkning er opnået, sædvanligvis 5-15 mg/kg legemsvægt daglig fordelt på 2 doser – dog højst 400 mg daglig.


  Tillægsbehandling når barnet samtidig får oxcarbazepin (lægemiddel mod epilepsi) uden andre lægemidler, som påvirker nedbrydningen af lamotrigin:

  Startdosis er 0,3 mg/kg legemsvægt 1 gang daglig eller fordelt på 2 doser i 2 uger efterfulgt af 0,6 mg/kg legemsvægt 1 gang daglig eller fordelt på 2 doser i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 0,6 mg/kg legemsvægt hver eller hver anden uge til den bedste virkning er opnået.

  Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis 1-10 mg/kg legemsvægt enten 1 gang daglig eller fordelt på 2 doser – dog højst 200 mg daglig.


  Børn 2-6 år vil sandsynligvis have behov for en dosis i den øvre ende af det anbefalede interval.

  Lamotrigin Alternova kan ikke anbefales til børn under 2 år, da erfaring savnes. Nedsat leverfunktion:

  Det er her nødvendigt at justere dosis. De skal følge lægens anvisninger.


  Nedsat nyrefunktion:

  Det er her nødvendigt at justere dosis. De skal følge lægens anvisninger.


  Ældre:

  Dosisjustering er ikke nødvendig. Se doseringen for personer over 12 år.


  DOSERING TIL PATIENTER MED DEPRESSIONER OG MANISK/DEPRESSIVE FASER


  Voksne (over 18 år)

  Tillægsbehandling når Lamotrigin Alternova tages samtidig med valproat med eller uden andet lægemiddel, som hæmmer nedbrydningen af lamotrigin:


  Startdosis er 25 mg hver anden dag i 2 uger, efterfulgt af 25 mg daglig i 2 uger. Derefter øges dosis til 50 mg daglig (evt. fordelt på 2 doser) i uge 5. Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis 100 mg daglig, enten én gang daglig eller fordelt på 2 doser. Dosis kan evt. øges til en maksimal daglig dosis på 200 mg afhængigt af virkning.


  Tillægsbehandling når Lamotrigin Alternova tages samtidig med phenytoin, primidon, phenobarbital eller carbamazepin, men IKKE valproat:


  Startdosis er 50 mg daglig i 2 uger, efterfulgt af 100 mg daglig fordelt på 2 doser i 2 uger. I uge 5 øges dosis til 200 mg daglig fordelt på 2 doser. Dosis kan i uge 6 øges til 300 mg daglig.

  Vedligeholdelsesdosis, som kan gives fra 7. uge er sædvanligvis 400 mg daglig fordelt på 2 doser.

  Monoterapi med Lamotrigin Alternova eller samtidig behandling med lithium, bupropion, olanzapin, oxcarbazepin eller andre lægemidler, som påvirker lamotrigins nedbrydning i kroppen i væsentlig grad:

  Startdosis er 25 mg én gang daglig i 2 uger, efterfulgt af 50 mg fordelt på 1 eller 2 doser i 2 uger. Derefter øges dosis til 100 mg daglig (evt. fordelt på 2 doser) i uge 5. Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis 200 mg daglig, evt. fordelt på 2 doser. Doser på 100-400 mg kan anvendes.


  Når behandlingen af Lamotrigin Alternova skal afbrydes eller når et andet lægemiddel skal tilføjes, må dette kun foregå under lægelig opsyn.


  Når Lamotrigin Alternova indgives samtidig med hormonelle lægemidler (f. eks. p-piller) bestemmer lægen en individuel dosering.


  Nedsat leverfunktion:

  Det er her nødvendigt at justere dosis. De skal følge lægens anvisninger.


  Nedsat nyrefunktion:

  Det er her nødvendigt at justere dosis. De skal følge lægens anvisninger.


  Ældre:

  Dosisjustering er ikke nødvendig. Se doseringen for voksne over 18 år.


  Børn (under 18 år):

  Sikkerhed og virkning hos børn med epressioner og manisk/depressive faser er ikke undersøgt for denne aldersgruppe. Der foreligger således ingen dosisanbefaling.


  Har De taget mere Lamotrigin Alternova end De bør

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Lamotrigin Alternova end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.


  Symptomer på en overdosering er ufrivillige øjenbevægelser, ukontrollerede bevægelser, svækket bevidsthed og koma.


  Har De glemt at tage Lamotrigin Alternova?

  De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser. Fortsæt behandlingen som anvist af Deres læge.


 2. HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER LAMOTRIGIN ALTERNOVA HAR


  Lamotrigin Alternova kan som al anden medicin give bivirkninger.


  Risiko for allergiske hudreaktioner er øget ved høje startdoser og samtidig indtagelse af valproat.


  Alvorlige bivirkninger:


  Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

  Alvorlige allergiske hudreaktioner (Stevens-Johnson’s syndrom) og nedbrydning af væv (Lyell syndrom) og epidermal nekrolyse (områder af hudens yderste lag afstødes). Hallucinationer.

  Allergisk symptomkompleks med feber, hævede lymfeknuder, hævelse af ansigtet, påvirkning af blodbilledet (f.eks. ændret antal eller forandret størrelse af de røde og hvide blodlegemer, ændret antal blodplader, blodmangel, dannelser af blodpropper i blodkarrene og påvirkning af flere organer samtidig. Forhøjede blodværdier mht. leverfunktionen, nedsat leverfunktion, leversvigt, alvorlige hudreaktioner med blære- og sårdannelse.


 3. HVORDAN DE OPBEVARER LAMOTRIGIN ALTERNOVA


  Lamotrigin Alternova skal opbevares utilgængeligt for børn.


  Anvend ikke Lamotrigin Alternova efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.


  Medicinen må ikke tilføres spildevand eller husholdningsaffald. Spørg Deres apotek hvad De skal gøre ved medicinen, der ikke længere er nødvendig. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet.

 4. YDERLIGERE OPLYSNINGER


Hvad Lamotrigin Alternova indeholder:


Produktets udseende og pakningsstørrelser

Lamotrigin Alternova 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg: er hvide til råhvide, runde, flade og facetterede tabletter.


Pakningsstørrelser:

25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg i blistre:

1, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 30x1, 42, 50, 50x1, 56, 60, 90, 100, 200 tabletter.

25 mg, 50 mg og 100 mg i plastbeholder: 100, 250, 500 tabletter. Det er ikke alle pakningsstørrelser, som er markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør


Fremstiller:


Viminco A/S Lodshusvej 11

4230 Skælskør


Revideret: Juni 2008