Hjemmeside Hjemmeside

Atropin Aguettant
atropine


INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Atropin Aguettant 0,2 mg/ml, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte


atropinsulfat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

(Bemærk, at dette lægemiddel primært bruges i nødsituationer, og at lægen har besluttet, at du har brug for det. Det er derfor usandsynligt, at du har læst denne indlægsseddel, før du fik lægemidlet).Ældre patienter og andre særlige befolkningsgrupper

Atropin Aguettant skal bruges med forsigtighed til ældre patienter, da de er mere følsomme over for produktets virkning og har større sandsynlighed for at få bivirkninger. Atropin Aguettant skal også bruges med forsigtighed til patienter, der lider af Downs syndrom, idet virkningen kan være stærkere. Det skal også bruges med forsigtighed til patienter, der lider af albinisme, idet virkningen kan være svagere.


Bemærk: Atropin Aguettant får dig til at svede mindre, og du kan blive overophedet.


Brug af anden medicin sammen med Atropin Aguettant

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.


Nogle lægemidler kan forstærke virkningen af Atropin Aguettant. Disse omfatter:


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige bivirkninger som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, e-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 1. Opbevaring


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

  Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på kartonen, sprøjten og blisterpakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.


  Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller i skraldespanden. Sundhedspersonalet vil kassere sprøjten og eventuel medicin, der ikke længere er behov for, i henhold til lokale retningslinjer.


 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Atropin Aguettant indeholder:

Aktivt stof: atropinsulfat.

Hver ml injektionsvæske, opløsning, indeholder 0,2 mg atropinsulfat. Hver 5 ml fyldt injektionssprøjte indeholder 1 mg atropinsulfat.


Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, koncentreret saltsyre (til justering af pH), vand til injektionsvæsker (se pkt. 2 "Atropin Aguettant indeholder natrium").

Udseende og pakningsstørrelser


Atropin Aguettant er en klar og farveløs opløsning til injektion i en 5 ml fyldt injektionssprøjte af polypropylen med en polypropylenhætte, steril ydre overflade; pakket enkeltvis i en gennemsigtig blisterpakning; i en æske med 10.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Laboratoire Aguettant

1 rue Alexander Fleming 69007 Lyon

Frankrig


Fremstiller:

LABORATOIRE AGUETTANT

1, rue Alexander Fleming 69007 LYON CEDEX

Frankrig


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:


Finland, Norge, Sverige: Atropin Aguettant


Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2020-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:


Brugsanvisning:

Sørg for omhyggeligt at overholde protokollen mht. brug af sprøjten.

Den fyldte injektionssprøjte må kun bruges til én patient. Bortskaf sprøjten efter brug. MÅ IKKE GENBRUGES.

Indholdet i en uåben og ikkebeskadiget blisterpakning er sterilt, og pakningen må ikke åbnes, før den skal bruges.

Produktet skal undersøges visuelt for partikler og misfarvning før indgivelse. Det er kun klar, farveløs opløsning uden partikler eller udfældning, der må bruges.

Produktet må ikke bruges, hvis sprøjtens beskyttelsesforsegling er brudt.

Den fyldte injektionssprøjte er ikke tilpasset til administration til pædiatriske patienter, da inddelingen ikke muliggør nøjagtig måling.


image

Ved hjælp af aseptiske teknikker kan Atropin Aguettant 0,2 mg/ml, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte, bruges på et sterilt område.


 1. Før sprøjten åbnes, skal stempelstangen skubbes ind for at åbne sprøjtestemplet.


  image

 2. Vrid hætten af for at bryde obturatoren


image

image 3. Kontrollér, at den forseglede hætte er fjernet helt.

 1. Tøm luften ud af sprøjten ved at skubbe stemplet forsigtigt ned.


 2. Tilslut sprøjten til i.v. adgangen.

Skub stemplet forsigtigt ind for at injicere den krævede mængde.Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler.