Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Pramipexol Stada
pramipexole

Indlægsseddel: Information til brugeren


Pramipexol STADA 0,26 mg depottabletter Pramipexol STADA 0,52 mg depottabletter Pramipexol STADA 1,05 mg depottabletter Pramipexol STADA 1,57 mg depottabletter Pramipexol STADA 2,10 mg depottabletter Pramipexol STADA 2,62 mg depottabletter Pramipexol STADA 3,15 mg depottabletter


pramipexol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Ikke kendt (Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Efter at du er stoppet med eller har nedsat dosis i din Pramipexol STADA-behandling: Depression, apati, angst, træthed, svedtendens eller smerter kan forekomme (kaldet dopaminagonistabstinenssyndrom eller dopamine agonist withdrawal syndrome - DAWS).


Fortæl din læge, hvis du oplever et sådant adfærdsmønster; han eller hun vil diskutere måder til at håndtere eller mindske symptomerne.


For de bivirkninger, der er markeret med *, er en præcis vurdering af hyppigheden ikke mulig, da disse bivirkninger ikke blev set i kliniske studier med 2762 patienter behandlet med pramipexol. Hyppighedskategorien er formentlig ikke større end "ikke almindelig".


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


  1. Opbevaring


    Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


    Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


    Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

    Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


  2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Pramipexol STADA indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser

Pramipexol STADA 0,26 mg depottabletter: Tabletterne er 9 mm, hvide til næsten hvide, runde, flade, med skrå kanter og præget med 026 på den ene side.


Pramipexol STADA 0,52 mg depottabletter: Tabletterne er 10 mm, hvide til næsten hvide, runde, bikonvekse og præget med 052 på den ene side.


Pramipexol STADA 1,05 mg depottabletter: Tabletterne er 10 mm, hvide til næsten hvide, runde, bikonvekse og præget med 105 på den ene side.


Pramipexol STADA 1,57mg depottabletter: Tabletterne er 10 mm, hvide til næsten hvide, runde, bikonvense og præget med 157 på den ene side.


Pramipexol STADA 2,1 mg depottabletter: Tabletterne er 10 mm, hvide til næsten hvide, runde, bikonvekse og præget med 210 på den ene side.


Pramipexol STADA 2,62 mg depottabletter: Tabletterne er 10 mm, hvide til næsten hvide, runde, bikonvekse og præget med 262 på den ene side.


Pramipexol STADA 3,15mg depottabletter: Tabletterne er 11 mm, hvide til næsten hvide, runde, flade, med skrå kanter og præget med 315 på den ene side.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Tyskland


Dansk repræsentant STADA Nordic Marielundvej 46A 2730 Herlev


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:


Belgien: Pramipexol EG 0.26/0.52/1.05/1.57/2.10/2.62/3.15 mg tabletten met verlengde afgifte Danmark: Pramipexol STADA

Finland: Pramipexol STADA 0.26/0.52/1.05/1.57/2.10/2.62/3.15 mg depottabletti Island: Pramipexol STADA 0.26/0.52/1.05/1.57/2.10/2.62/3.15 mg forðatöflur Italien: PRAMIPEXOLO EUROGENERICI

Luxembourg: Pramipexol EG 0.26/0.52/1.05/1.57/2.10/2.62/3.15 mg comprimés à libération prolongée

Sverige: Pramipexol STADA 0.26/0.52/1.05/1.57/2.10/2.62/3.15 mg depottabletter Tyskland: Pramipexol AL 0,26/0.52/1.05/1.57/2.10/2.62/3.15 mg Retardtabletten Østrig: Pramipexol STADA 0,26/0.52/1.05/1.57/2.10/2.62/3.15 mg Retardtabletten


Denne indlægsseddel blev senest ændret Oktober 2020