Hjemmeside Hjemmeside

Glycophos
sodium glycerophosphate

Indlægsseddel: Information til brugeren Glycophos 216 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

natriumglycerophosphat, vandfri


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


1 ml opløsning indeholder: natriumglycerophosphatpentahydrat 306,1 mg svarende til natriumglycerophosphat, vandfri 216 mg.


1 ml Glycophos indeholder: 1 mmol phosphat og 2 mmol natrium.


Udseende og pakningsstørrelser

Glycophos er en klar farveløs væske.


Pakningsstørrelse hætteglas: 10 x 20 ml.

Pakningsstørrelse ampuller: 20 x 20 ml.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Fresenius Kabi AB 751 74 Uppsala Sverige


Repræsentant:

Fresenius Kabi filial af Fresenius Kabi AB Islands Brygge 57

2300 København S


Fremstiller:

Fresenius Kabi Norge AS 1730 Halden

Norge


Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2019.


<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->


Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:


Glycophos må ikke gives ufortyndet og må kun tilsættes andre lægemidler, hvor forligelighed er påvist. Alle tilsætninger skal foretages aseptisk.


Blandbarhed:

Op til 120 ml Glycophos og 48 mmol calcium (som CaCl2) kan tilsættes 1000 ml

Vamin 14 g N/l; Vamin 14 g N/l elektrolytfri; Vamin 18 g N/l elektrolytfri og Vaminolac.

Op til 10 ml Glycophos og 10 mmol calcium (som CaCl2) kan tilsættes 1000 ml Glucose 50 mg/ml.


Op til 20 ml Glycophos og 20 mmol calcium (som CaCl2) kan tilsættes 1000 ml Glucose 200 mg/ml.


Op til 60 ml Glycophos og 24 mmol calcium (som CaCl2) kan tilsættes 1000 ml Glucose 500 mg/ml.


Yderligere forligelighedsdata og oplysninger om fysisk stabilitet kan rekvireres fra den danske repræsentant.


Infusionstiden skal være mindst 8 timer.


Infusionen skal være afsluttet indenfor 24 timer efter tilberedning for at hindre mikrobiologisk kontaminering. Eventuelle rester skal kasseres og må ikke gemmes til senere anvendelse.


Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.