Hjemmeside Hjemmeside

Vitalipid Adult

Indlægsseddel: Information til brugeren Vitalipid Adult koncentrat til infusionsvæske, emulsion

All-rac-α-tocoferol, vitamin A, phytomenadion, ergocalciferol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Koncentrat til infusionsvæske, emulsion.


Mælkelignende, hvid, steril olie/vand emulsion med pH: ca. 8 og osmolalitet: ca. 300 mOsm/kg vand. Pakningsstørrelse: 10 x 10 ml i glasampuller.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala Sverige


Repræsentant Fresenius Kabi Islands Brygge 57

2300 København S


Fremstiller:

Fresenius Kabi AB, S-751 74 Uppsala, Sverige


Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2019.


<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->


Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Må ikke gives ufortyndet. Forligelighed

Alle tilsætninger skal foretages aseptisk.


10 ml (1 ampul) Vitalipid Adult kan tilsættes til:


Vitalipid Adult kan anvendes til opløsning af Soluvit pulver til infusionsvæske. Et hætteglas Soluvit opløses ved tilsætning af 10 ml (1 ampul) Vitalipid Adult. Derefter kan blandingen tilsættes til andre forligelige lægemidler.


Vitalipid Adult må ikke tilsættes til opløsninger eller emulsioner, før end 1 time før infusionens start. For at sikre en homogen blanding skal beholderen vendes et par gange før infusionens start.

Kun til engangsbrug.


Eventuel rest af blandingen efter infusion skal kasseres.


Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal blandingen bruges med det samme. Anvendelse af andre opbevaringstider-og betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2C til 8C med mindre, at fortyndingen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.


Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.