Hjemmeside Hjemmeside

Entecavir Teva
entecavir

Indlægsseddel: Information til patienten


Entecavir Teva 0,5 mg filmovertrukne tabletter Entecavir Teva 1 mg filmovertrukne tabletter


entecavir


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Børn og unge

Entecavir Teva bør ikke anvendes til børn under 2 år eller til børn, som vejer mindre end 32,6 kg.


Brug af anden medicin sammen med Entecavir Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.


Brug af Entecavir Teva sammen med mad og drikke

I de fleste tilfælde kan dette lægemiddel tages med eller uden mad. Hvis du tidligere har været i behandling med et lægemiddel, som indeholder det aktive stof lamivudin, bør du dog overveje følgende. Hvis du har skiftet til behandling med dette lægemiddel, fordi behandling med lamivudin ikke var succesfuld, bør du tage dette lægemiddel en gang dagligt på tom mave.

Hvis din leversygdom er meget fremskreden, vil din læge også anbefale dig at tage dette lægemiddel på tom mave. På tom mave betyder mindst 2 timer efter et måltid og mindst 2 timer før dit næste måltid.

Børn og unge (i alderen 2 til under 18 år) kan tage dette lægemiddel med eller uden mad.


Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


Det er ikke vist, at Entecavir Teva er sikkert at bruge under graviditet. Dette lægemiddel må ikke anvendes under graviditet, medmindre det er specifikt anvist af din læge. Det er vigtigt, at kvinder i den fødedygtige alder, som er i behandling med dette lægemiddel, bruger et effektivt præventionsmiddel for at undgå at blive gravid.


Du bør ikke amme under behandling med Entecavir Teva. Fortæl det til din læge, hvis du ammer. Det vides ikke, om entecavir, som er det aktive indholdsstof i dette lægemiddel, udskilles i brystmælken hos mennesker.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Svimmelhed, træthed og søvnighed er almindelige bivirkninger, som kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Hvis du har nogen bekymringer, skal du kontakte din læge.

 1. Sådan skal du tage Entecavir Teva


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Til voksne er den anbefalede dosis enten 0,5 mg eller 1 mg én gang dagligt oral behandling (gennem munden).


  Dosis afhænger af:

  • om du har været i behandling for HBV-infektion før, og hvilken medicin du fik.

  • om du har nyreproblemer. Din læge kan udskrive en lavere dosis til dig eller anvise dig at tage lægemidlet mindre hyppigt end én gang om dagen.

  • din levers tilstand. Brug til børn og unge 0,5 mg:

   Til børn og unge (i alderen 2 år til under 18 år) vil dit barns læge fastlægge den rigtige dosis baseret på dit barns vægt. Børn, som vejer mindst 32,6 kg, kan tage tabletten indeholdende 0,5 mg, eller entecavir oral opløsning kan være tilgængelig. Til patienter, der vejer 10-32,5 kg anbefales entecavir oral opløsning. Alle doser skal tages en gang dagligt gennem munden. Der findes ingen anbefalinger for entecavir til børn under 2 år, eller som vejer under 10 kg.


   Din læge vil fastlægge den korrekte dosis baseret på dit barns vægt.


   1 mg:


   Til børn og unge (i alderen 2 år til under 18 år), som vejer mindst 32,6 kg, og som har behov for en dosis på 0,5 mg (svarende til en halv tablet af 1 mg-tabletten), er også en tablet på 0,5 mg tilgængelig. Alle doser skal tages en gang dagligt gennem munden.


   Til børn og unge, som vejer under 32,6 kg, og for doser under 0,5 mg kan entecavir oral opløsning være tilgængelig.


   Din læge vil fastlægge den korrekte dosis baseret på dit barns vægt.


   Din læge vil rådgive dig mht. den dosis, der er passer til dig. Tag altid den dosis, som er anbefalet af lægen, for at sikre, at din medicin er fuldt ud effektiv og for at mindske udviklingen af resistens over for behandlingen. Tag Entecavir Teva så længe, som din læge siger, at du skal. Din læge vil fortælle dig, hvis og hvornår du skal stoppe din behandling.


   Nogle patienter skal tage Entecavir Teva på tom mave (se ”Brug af Entecavir Teva sammen med mad og drikke” i punkt 2). Hvis din læge anbefaler dig at tage dette lægemiddel på tom mave, betyder tom mave mindst 2 timer efter et måltid og mindst 2 timer før dit næste måltid.


   Hvis du har taget for meget Entecavir Teva

   Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Entecavir Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).


   Hvis du har glemt at tage Entecavir Teva

   Det er vigtigt, at du ikke glemmer at tage en dosis. Hvis du glemmer en dosis af dette lægemiddel, skal du tage den så hurtigt som muligt og så tage den næste dosis til normalt tidspunkt. Hvis det næsten er tid til den næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis. Vent, og tag den næste dosis til normalt tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

   Hvis du holder op med at tage Entecavir Teva

   Du må ikke stoppe med at tage Entecavir Teva uden lægens råd.

   Nogle personer får meget alvorlige hepatitissymptomer, når de stopper med at tage dette lægemiddel. Fortæl straks din læge om alle ændringer i dine symptomer, som du opdager, efter du er stoppet behandling.


   Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

  Patienter behandlet med Entecavir Teva har indrapporteret følgende bivirkninger: Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

  • hovedpine

  • manglende evne til at falde i søvn

  • ekstrem træthed

  • svimmelhed

  • søvnighed

  • opkastning

  • diarré

  • kvalme

  • forstoppelse

  • øget niveau af leverenzymer i blodet.


   Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

  • udslæt

  • hårtab.


   Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

  • svær allergisk reaktion.


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk

   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderen, blisteren eller æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Entecavir Teva indeholder:

Tabletkerne: mannitol (E421), mikrokrystalinsk cellulose (E460), pregelatineret majsstivelse, crospovidon type A (E1202), magnesiumsterat.

Tabletovertræk: poly(vinylalkohol) delvist hydrolyseret (E1203), titandioxid (E171), macrogol 3350 (polyethylenglycerol), talcum (E553b).

1 mg-tabletten indeholder desuden rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser Entecavir Teva 0,5 mg:

Hvid til råhvid, rund tablet præget med ”0,5” på den ene side af tabletten og med ”E” på den anden side af tabletten. Tabletten har en diameter på ca. 5,96-6,26 mm.


Entecavir Teva 1 mg:

Lys pink til pink, rund tablet med delekærv, præget med ”1” på den ene side af tabletten og med ”E/E” på den anden side af tabletten. Tabletten har en diameter på ca. 8,42-8,86 mm. Tabletten kan deles i 2 lige store halvdele.


Den filmovertrukne tablet kan fås i:Ikke alle pakningsstørrelser bliver nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen: Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem Holland


Repræsentant: Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk


Fremstiller:

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.) Prilaz baruna Filipovića 25

10000 Zagreb Kroatien


Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:


Danmark: Entecavir Teva

Frankrig: Entecavir Teva 0.5mg / 1 mg, comprimé pelliculé Holland: Entecavir Teva 0,5 mg / 1 mg, filmomhulde tabletten Irland: Entecavir Teva 0.5 mg Film-coated Tablets

Kroatien: Entekavir Pliva 0,5 mg / 1 mg, filmom obložene tablete Norge: Entecavir Teva

Polen: Entecavir Teva

Portugal: Entecavir Teva

Slovenien: Entekavir Teva 0,5 mg / 1 mg, filmsko obložene tablete

Spanien: Entecavir Teva 0,5 mg / 1 mg, comprimidos recubiertos con película EFG Sverige: Entecavir Teva

Ungarn: Entecavir Teva 0,5 mg filmtabletta

Østrig: Entecavir ratiopharm 0,5mg /1 mg, Filmtabletten


Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2017.