Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Voltabak
diclofenac

Indlægsseddel: Information til brugeren


Voltabak 1 mg/ml, øjendråber, opløsning

diclofenacnatrium


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltabak

 3. Sådan skal du bruge Voltabak

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse

  Denne medicin er et non-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID) til anvendelse i øjnene. Den anvendes under visse typer øjenoperationer og efter øjenoperationer:

  • den forebygger at pupillen trækker sig sammen (miosis) under operation i øjet.

  • den forebygger betændelse efter operationer for grå stær og operationer i den forreste del af øjet.

  • den behandler smerter i øjet ved fotorefraktiv keratektomi (operation for nærsynethed) de første 24 timer efter operation.


   Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltabak Brug ikke Voltabak:

  • hvis du er allergisk over for diclofenacnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

  • hvis du tidligere har fået allergi, nældefeber (udslæt med kløe), akut snue (hævelse og irritation i næsen) eller astma, efter du brugte disse øjendråber eller lignende medicin som f.eks. andre NSAID’er eller acetylsalicylsyre.

  • hvis du er gravid i 6. måned (fra 25. uge).


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Voltabak. Du bør bruge denne medicin med forsigtighed:

  • Voltabak kan, som andre NSAID’er, i sjældne tilfælde fremkalde allergiske reaktioner herunder anafylaktiske reaktioner (alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed), selv uden forudgående udsættelse for lægemidlet.

  • Stop med at bruge medicinen og kontakt straks lægen eller nærmeste skadestue, hvis du får en overfølsomhedsreaktion eller tegn på allergi over for denne medicin. Det gælder især astmaanfald eller pludselige hævelser af ansigt og hals.

  • Inden behandling med Voltabak skal du fortælle det til lægen, hvis du har både astma og kronisk betændelse af næseslimhinden, kronisk bihulebetændelse og/eller næsepolypper.

  • Lokal brug af antiinflammatoriske midler kan skjule en pludselig infektion i øjet. NSAID’er har ingen antimikrobielle egenskaber. I tilfælde af infektion i øjet skal infektionen behandles med en eller flere typer medicin mod infektion.

  • Samtidig brug af topikale NSAID’er og topikale steroider (som f.eks. dexamethason) kan øge risikoen for problemer med opheling.

  • NSAID’er kan forsinke sårheling på øjets hornhinde.

  • Hvis du har tendens til blødning, eller hvis du behandles med blodfortyndende medicin.

  • Ved høje doser og langvarig brug kan brugen af lokale NSAID’er medføre betændelse i øjets hornhinde.

  • Hvis du har gennemgået flere øjenoperationer på kort tid, eller hvis du har diabetes (sukkersyge), en sygdom i øjets overflade (f.eks. tørre øjne) eller leddegigt, kan du have en øget risiko for at opleve bivirkninger i øjets hornhinde.

  • Du bør ikke bruge kontaktlinser efter en operation for grå stær. Din læge kan fortælle dig, hvornår du kan bruge kontaktlinser igen.


  Kontakt lægen, hvis dine symptomer forværres eller du ikke oplever nogen bedring.


  Brug af andre lægemidler sammen med Voltabak

  Hvis du bruger andre øjendråber samtidig med Voltabak skal der gå 15 minutter mellem behandlingerne.

  Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.


  Graviditet, amning og frugtbarhed


  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.


  Graviditet

  Du bør ikke tage Voltabak i de første 5 måneder af graviditeten (de første 24 uger), medmindre din læge mener, at det er absolut nødvendigt. Hvis det er nødvendigt, at du bruger Voltabak, vil lægen ordinere den lavest mulige dosis til dig, og behandlingen vil vare så kort tid som muligt.


  Fra begyndelsen af 6. måned (fra 25. uge) og indtil afslutningen af din graviditet må du IKKE tage Voltabak, da det kan forårsage alvorlige skader på dit barn. Hvis du har brugt Voltabak under din graviditet, skal du du straks fortælle det til lægen, så du eventuelt kan blive overvåget.


  Amning

  Du kan anvende Voltabak i ammeperioden.


  Frugtbarhed

  Lige som andre non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID’er) kan Voltabak påvirke kvinders frugtbarhed og gøre det sværere at blive gravid. Denne effekt forsvinder efter behandlingen er ophørt. Fortæl det til lægen, hvis du planlægger at blive gravid eller har svært ved at blive gravid.


  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Du kan opleve forbigående synsforstyrrelser efter drypning med Voltabak.

  Du bør ikke køre bil eller betjene farlige maskiner, før du igen har normalt syn.

  Voltabak indeholder polyoxyleret ricinusolie

  Voltabak indeholder polyoxyleret ricinusolie, som kan medføre hudreaktioner (kontakteksem).


 3. Sådan skal du bruge Voltabak


  Brug altid Voltabak nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Dosis

  Den anbefalede dosis til voksne og ældre er:


  Hæmning af pupilforsnævring under operation for grå stær:

  • Før operationen: Inddryp 1 dråbe op til 5 gange de sidste 3 timer før operationen.


   Operation for grå stær og operation i den forreste del af øjet:

  • Før operationen: Inddryp 1 dråbe op til 5 gange i løbet af de sidste 3 timer inden operationen.

  • Efter operationen: Inddryp 1 dråbe 3 gange umiddelbart efter operationen. Derefter 1 dråbe 3-5 gange dagligt i højst 4 uger.


   Smerter i øjet ved fotorefraktiv keratektomi (operation for nærsynethed):

  • Før operationen: Inddryp 2 dråber i løbet af den sidste time inden operationen.

  • Efter operationen: Inddryp 2 dråber i løbet af den første time efter operationen. Derefter 4 dråber i løbet af 24 timer efter operationen.


   Den anbefalede dosis må ikke overskrides.


   Brug til børn

   Der er ikke udført særlige studier.


   Anvendelsesmåde

   Denne medicin skal anvendes i øjet (okulær anvendelse).

   Øjendråberne må ikke indsprøjtes eller synkes.

   Øjendråberne bør ikke gives som indsprøjtning i øjenomgivelserne eller i øjet.


   Vask hænder grundigt inden anvendelse.

   Undgå at flaskens spids rører øjet eller øjenlåget.

   Inddryp 1 dråbe i det pågældende øje, imens du kigger opad og forsigtigt trækker det nederste øjenlåg nedad.

   Luk flasken efter brug.

   Tryk forsigtigt en finger ind mod øjenkrogen efter inddrypning, og luk øjnene i 2 minutter.

   Det er med til at forhindre, at Voltabak optages i resten af kroppen.


   Hvis du har glemt at bruge Voltabak

   Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger er indberettet:

  Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

  • Brændende fornemmelse efter inddrypning

  • Synsforstyrrelser efter inddrypning


   Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

  • Overfølsomhedsreaktioner, kløe og rødme

  • Lysfølsomhedsreaktioner (allergisk reaktion efter udsættelse for sollys)

  • Punktformet keratitis (skader på hornhinden), sår på hornhinden, hornhinden bliver tyndere

  • Dyspnø (vejrtrækningsbesvær)

  • Forværring af astma


   Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra eksisterende oplysninger

  • Snue (hævelse og irritation i næsen)

  • Konjunktival hyperæmi (røde øjne), allergisk konjunktivitis (betændelse af øjets overflade), øjenlågsødem (hævelse af øjenlåg)

  • Hoste

  • Nældefeber (kløe), udslæt, kontakteksem


  Da Voltabak indeholder polyoxyleret ricinusolie, er der risiko for kontakteksem.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:


  Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og flasken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Flasken bør kasseres 8 uger efter åbning.

  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Voltabak indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser

Voltabak er en svagt gullig væske, der fås i en flaske med 10 ml øjendråber.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Laboratoires THEA 12, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Frankrig


Fremstiller

Excelvision

27, rue de la Lombardière ZI la Lombardière

07100 Annonay Frankrig


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:


Belgien, Bulgarien, Finland, Grækenland, Holland, Luxemburg,

Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Tjekkiet: Dicloabak

Danmark: Voltabak

Frankrig: Voltarenophtabak

Italien Voltaren Oftabak

Østrig, Norge Voltaren Ophtha Abak


Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2022