Hjemmeside Hjemmeside

Citalopram Stada
citalopram

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CITALOPRAM STADA

filmovertrukne tabletter 10 mg, 20 mg og 40 mg


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


.


Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram STADA

 3. Sådan skal du tage Citalopram STADA

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. VIRKNING OG ANVENDELSE


  Citalopram STADA er et middel mod depression. Det hører til en gruppe lægemidler kaldet selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI).


  Citalopram STADA bruges til:

  • Behandling af depression (svære depressive episoder)


 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CITALOPRAM STADA


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Tag ikke Citalopram STADA hvis:

  • Du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette læggemiddel (se afsnit 6).

  • Du anvender en type medicin kaldet monoaminooxidase (MAO)-hæmmere. Denne medicin bruges som oftest til behandling af depression eller Parkinsons sygdom. MAO-hæmmeren selegilin kan tages samtidig med citalopram, såfremt dosis af selegilin ikke overstiger 10 mg.

  • Du for nylig har taget MAO-hæmmere. Afhængig af typen af MAO-hæmmer, kan du være nødsaget til at vente i op til 14 dage efter du er stoppet med at tage MAO-hæmmeren før du starter med at tage citalopram. (Se også ’Brug af anden medicin sammen med Citalopram STADA’). Hvis du stopper med at tage citalopram, og du ønsker at starte med at tage en MAO-hæmmer, skal du vente i mindst 7 dage.

  • Du tager linezolid (til behandling af bakterielle infektioner), medmindre du bliver nøje observeret af din læge, og dit blodtryk bliver overvåget.

  • Du tager pimozid (medicin til behandling af skizofreni og kroniske psykoser).

  • Hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en undersøgelse til evaluering af hvordan hjertet fungerer).

  • Hvis du tager medicin mod et hjerterytme problem eller der kan påvirke hjerterytmen. Se også afsnittet ”Brug af anden medicin” nedenfor.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apoteket før du tager Citalopram STADA

   Vær ekstra forsigtig med at tage Citalopram STADA Selvmordstanker og forværring af din depression

   Hvis du er deprimeret, kan du af og til tænke på at skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan blive værre, lige når du begynder at tage antidepressiva, fordi det tager tid, før denne form for medicin begynder at virke. Der går normalt ca. to uger, men det kan også vare længere.


   Det er mere sandsynligt, at du tænker sådan,

   • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv,

   • hvis du er ung. Oplysninger fra kliniske forsøg har udvist en større risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiske lidelser, og som blev behandlet med antidepressiv medicin.


   Hvis du på et eller andet tidspunkt tænker på at skade dig selv eller begå selvmord, skal du straks kontakte lægen eller tage på hospitalet.


   Det kan være en hjælp at fortælle et familiemedlem eller en nær ven, at du er deprimeret, og bede vedkommende læse denne indlægsseddel. Du kan også bede vedkommende om at fortælle dig det, hvis han eller hun synes, at din depression bliver værre, eller hvis han eller hun er bekymret for ændringer i din adfærd.


   Børn og unge under 18 år

   Citalopram STADA bør normalt ikke bruges til børn og unge under 18 år. Du bør også vide, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger, f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (stærk aggressivitet, afvisende opførsel og vrede), når de tager denne type medicin. Din læge kan alligevel vælge at ordinere Citalopram STADA til patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er til patientens bedste. Hvis lægen har ordineret Citalopram STADA til en patient under 18 år, og du vil tale om dette, skal du snakke med din læge. Du bør fortælle lægen, hvis et eller flere af ovenstående symptomer viser sig eller bliver værre, når patienter under 18 år tager Citalopram STADA. Der mangler desuden data om, hvor sikker langtidsbehandling med Citalopram STADA er for personer i denne aldersgruppe i forbindelse med vækst, modenhedsudvikling og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling.


   Fortæl det til din læge hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller medicinske tilstande. Din læge vil beslutte om du skal tage Citalopram STADA eller ej.


   Spørg din læge hvis:

  • Du udvikler det såkaldte serotinin syndrom, med følgende symptomer: voldsom uro, rysten, muskelsammentrækninger og feber. Hvis dette sker, vil din læge øjeblikkelig stoppe behandlingen med Citalopram.


  • Du lider af epilepsi som ikke er velkontrolleret.

  • Du oplever nogen form for anfald enten for den første gang, eller hvis du har flere anfald end normalt, bør du stoppe behandlingen med Citalopram STADA og snakke med din læge.

  • Du modtager elektrokonvulsiv behandling (ECT).


  • Du har oplevet episoder med mani (overaktiv opførsel og tanker).

   Hvis du begynder at lide af mani igen, vil din læge stoppe behandlingen med Citalopram STADA.


  • Du lider af psykoser med depressive episoder. Citalopram STADA kan gøre dine psykotiske symptomer værre.


  • Du udvikler symptomer på en indre følelse af rastløshed og en manglende evne til at stå og sidde stille. Dette er normalt forbundet med en følelse af uro (akatisi).

   Der er størst sandsynlighed for at dette opstår i de første uger af behandlingen. Øget dosis af Citalopram kan forværre disse følelser (se afsnit ’Bivirkninger’).


  • Du tidligere har haft blødningssygdomme. Citalopram STADA kan øge risikoen for blødning.


  • Du lider af en alvorlig nyresygdom.

   Effekten af Citalopram STADA hos folk med nyresygdom er ikke kendt.


  • Du har leverskader eller lider af en leversygdom.

   Du vil have behov for en lavere dosis af Citalopram STADA og skal regelmæssigt have foretaget undersøgelser.


  • I starten af behandlingen kan du opleve søvnløshed og ophidselse. Dette kan i de fleste tilfælde afhjælpes ved at din læge justerer dosis.


  • Du lider af diabetes

   Din læge kan have behov for at justere din insulindosis eller dosis af anden medicin som bruges til at sænke dit blodsukker.


  • Du begynder at føle dig syg og utilpas med svage muskler eller forvirring mens du bliver behandlet med Citalopram STADA.


  • Du er disponeret for visse hjertesygdomme (forlængelse af QTc intervallet i EKG’et) eller hvis der er mistanke om at du lider af medfødt langt QT-syndrom, eller hvis du har et lavt niveau af kalium eller magnesium i dit blod (hypokaliæmi/hypomagnesiæmi).


  • Du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nyligt har haft et hjerteanfald.


  • Du har en lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diarré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).


  • Du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.


  • Du har problemer med dine øjne, såsom visse typer glaukom.


   Du skal også informere din læge hvis du tager følgende:

  • En type medicin til behandling af migræne kaldet triptan (f.eks. sumatriptan), det stærkt smertestillende lægemiddel kaldet tramadol eller hvis du tager et supplement af oxitriptan eller tryptofan.


  • Enhver form for naturlægemidler der indeholder perikon.

   Der er større sandsynlighed for at du vil opleve bivirkninger. Du skal stoppe med at tage perikon og tale med din læge.


  • Lægemidler der påvirker koagulationen af blodet eller øger risikoen for blødninger.


   Lægemidler som Citalopram STADA (såkaldte SSRIer) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se pkt. 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen.


   Brug af anden medicin sammen med Citalopram STADA

   Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.


   Samtidig brug af Citalopram STADA og andre lægemidler kan muligvis påvirke måden hvorpå de virker, eller øge deres bivirkninger og omvendt (der kan f.eks. opstå interaktioner).


   For Citalopram STADA skal du specielt være opmærksom ved samtidig anvendelse af følgende medicin:


  • Lægemidler der tilhører gruppen MAO-hæmmere (medicin til behandling af depression eller Parkinsons sygdom). Der kan opstå meget alvorlige bivirkninger inklusive en tilstand der kaldet serotinin syndrom (Se pkt. 2 under ’Tag ikke Citalopram STADA hvis:’).


  • Tramadol (et stærkt smertestillende lægemiddel), sumatriptan eller andre triptaner (medicin til behandling af migræne), oxitriptan eller tryptofan (et kosttilskud som påvirker serotonin niveauet).

   Brug af Citalopram STADA sammen med disse lægemidler anbefales ikke.


  • Antikoagulantia (f.eks. warfarin) og andre lægemidler der kan påvirke blodets evne til at størkne såsom non-steroide anti-inflammatoriske (NSAID) præparater (anti-inflammatoriske lægemidler såsom naproxen og ibuprofen), acetylsalicylsyre, dipyridamol og ticlopidin (lægemidler der reducerer risikoen for tromboser (blodpropper)).


  • Lægemidler kendt som ’atypiske antipsykotika’, phenothiaziner eller tricykliske antidepressiva. Disse kan også øge risikoen for blødninger.


  • Naturlægemidler der indeholder perikon.

   Disse bør ikke tages samtidig med Citalopram STADA da dette kan forværre bivirkningerne.


  • Cimetidin, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol (midler til behandling af mavesår), fluconazol (brugt til behandling af svapeinfektioner) fluvoxamin (antidepressiva) og ticlopidin (brugt til at redusere risiko for slagtilfælde). Disse kan øge niveauet af citalopram i blodet.

   Din læge vil muligvis reducere dosis af citalopram, hvis bivirkninger opstår ved samtidig brug af disse lægemidler og citalopram.

  • Lithium (et lægemiddel til behandling af mani og depression).

   Forsigtighed skal udvises ved kombination med citalopram. Som altid skal niveauet af lithium i blodet overvåges regelmæssigt.


  • Lægemidler der sænker krampetærsklen f.eks. andre antidepressiva (tricykliske SSRIer), neuroleptika (brugt til behandling af psykoser såsom skizofreni og mani, f.eks. phenothiaziner, butyrophenoner, thioxanthener), mefloquin (medicin til behandling af malaria), bupropion (medicin der kan bruges i forbindelse med rygestop, antidepressiv) og tramadol (smertestillende lægemiddel): samtidig brug kan forårsage krampeanfald.


  • Visse lægemidler kan fjernes fra kroppen langsommere når de samtidig anvendes med citalopram. Disse lægemidler inkluderer flecainid og propafenon (lægemidler der bruges til behandling af hjerterytmeforstyrrelser), metoprolol (når det anvendes til behandling af hjertesvigt), antidepressiva såsom desipramin, clomipramin og nortriptylin (lægemidler til behandling af depression), visse antipsykotika såsom risperidon, thioridazin og haloperidol. Din læge vil muligvis justere din medicin dosis.


   Tag ikke Citalopram STADA med lægemidler

  • der forårsager forlængelse af QT-intervallet i EKG’et,

  • lægemidler der sænker niveauet af kalium eller magnesium i blodet (hvilket også kan forårsage QT-interval forlængelse).

  • mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen,

   • Klasse IA og III antiarytmika

   • antipsykotika (f.eks. fentiazin derivater, pimozid, haloperidol)

   • tricykliske antidepressiva

   • visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malaria behandling, især halofantrin)

   • visse antihistaminer (astemizol, mizolastine).


    Anvendelse af disse lægemidler med Citalopram forøger risikoen for problemer med hjerterytmen. Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.

    Brug af Citalopram STADA sammen med mad, drikke og alkohol

    Tabletterne kan tages med og uden mad. Selvom der ikke er blevet fundet nogle specielle problemer mellem Citalopram STADA og alkohol, bør brugen af alkohol undgås under behandlingen med Citalopram STADA.


    Graviditet, amning og fertilitet


    Spørg din læge til råds hvis du er gravid, ammer, har mistanke om at du er gravid eller planlægger at blive gravid før du tager dette lægemiddel.


    Graviditet

    Der er begrænset erfaring med brug af citalopram under graviditet. Du bør derfor ikke tage Citalopram STADA, hvis du er gravid eller planlægger at blive det, medmindre din læge finder det strengt nødvendigt.


    Sørg for, at din jordemoder og/eller læge ved at du tager Citalopram STADA. Når medicin som Citalopram STADA tages under graviditeten, og især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan risikoen øges for at nyfødte får en alvorlig lidelse, der hedder persistent pulmonal hypertension (PPHN), som får den nyfødte til at trække vejret hurtigere og synes blålig. Disse symptomer

    begynder oftest indenfor de første 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for din nyfødte kontakt da straks din jordemoder og/eller læge.


    Du bør dog ikke stoppe behandligen med Citalopram STADA brat. Hvis du tager Citalopram STADA i de sidste 3 måneder af graviditeten, skal du informere din læge om dette, da dit barn kan have symptomer når det bliver født. Disse symptomer opstår sædvanligvis inden for de første 24 timer efter barnet er født. Disse inkluderer problemer med at sove og indtage mad ordentligt, vejrtrækningsbesvær, blålig hud eller være for varm eller for kold, være syg, græde meget, stive eller slappe muskler, sløvhed, rystelser, nervøsitet eller krampeanfald. Hvis dit barn har nogle af disse symptomer, når det bliver født skal du straks kontakte lægen som vil være i stand til at rådgive dig.


    Amning

    Citalopram udskilles i modermælken i små mængder, og der er derfor en risiko for en påvirkning hos barnet. Tal med din læge inden du begynder at amme, hvis du tager Citalopram STADA.


    Fertilitet

    Der er blevet vist ved hjælp af dyrestudier at citalopram reducerer kvaliteten af sperm. Teoretisk ville dette kunne påvirke fertiliteten, men påvirkningen af human fertilitet er endnu ikke blevet observeret.


    Trafik- og arbejdssikkerhed

    Citalopram STADA har i mindre eller moderat grad påvirkning på evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner. Ethvert lægemiddel der påvirker hjernen, kan reducere evnen til at træffe valg og evnen til at reagere på nødstilfælde. Din evne til at køre bil eller betjene maskiner kan blive påvirket. Kør ikke bil og betjen ikke maskiner indtil du er sikker på, hvordan Citalopram STADA påvirker dig. Kontakt lægen eller apoteket hvis du er usikker.


 3. SÅDAN SKAL DU TAGE CITALOPRAM STADA

  Tag altid dette lægemiddel nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


  Den sædvanlige dosis er:

  Voksne:

  Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt. Dette kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt.


  Ældre (over 65 år):

  Startdosis bør reduceres til halvdelen af den anbefalede dosis, dvs. 10-20 mg dagligt. Ældre patienter bør normalt ikke få mere end 20 mg dagligt.


  Børn og unge

  Citalopram STADA bør ikke anvendes til behandlingen af børn og unge under 18 år. (se ’ Vær ekstra forsigtig med at tage Citalopram STADA’).


  Risikopatienter


  Voksne med nyreproblemer

  Hvis du lider af en mild til moderat nyresygdom, kan du anvende den sædvanlige dosis af Citalopram STADA. Der er ingen information vedrørende behandling af personer med alvorlig nedsat nyrefunktion (creatinin clearance mindre end 30 ml/min) og derfor anbefales brugen af Citalopram STADA ikke.

  Voksne med leverproblemer

  Patienter med leverskade eller leversygdomme bør tage en startdosis på 10 mg pr. dag. Patienter med leverproblemer bør ikke få mere end 20 mg dagligt. Patienter med nedsat leverfunktion vil blive nøje overvåget af din læge.


  Indgivelsesmåde

  Tag de filmovertrukne tabletter én gang daglig om morgenen eller om aftenen med et glas vand. Tabletterne kan tages med eller uden mad.


  Varighed af behandlingen

  Den antidepressive effekt af Citalopram STADA forventes at indtræffe efter mindst 2 uger. Behandlingen bør fortsætte indtil du har været symptomfri i 4-6 måneder. Din læge vil fastsætte dosis og varighed af behandlingen ud fra diagnosen og sværhedsgraden af din sygdom samt din personlige reaktion på medicinen.


  Hvis du har taget for mange Citalopram STADA

  Kontakt din læge eller det nærmeste hospital for at få råd og vejledning hvis du er kommet til at tage for mange tabletter, eller hvis et barn tager Citalopram STADA. Symptomer på overdosering af citalopram vil afhænge af dosis og kan inkludere søvnighed, koma, sløvhed, krampeanfald, hurtig hjerterytme, svedtendens, kvalme, kløe, blåfarvning af læber og hud og hyperventilation (hurtig og dybere vejrtrækning). Symptomer på det såkaldte serotoninsyndrom kan også opstå.


  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Citalopram STADA end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).


  Hvis du har glemt at tage Citalopram STADA

  Bekymre dig ikke, og undlad blot at tage denne dosis og fortsæt med at tage din normale dosis, som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


  Hvis du holder op med at tage Citalopram STADA

  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

  Tal med din læge inden du afbryder eller stopper behandlingen med Citalopram STADA, også selvom du får det bedre. Hvis Citalopram STADA afbrydes pludseligt kan abstinenssymptomer opstå. Disse kan inkludere: svimmelhed, prikkende og stikkende følelse og følelse af at få stød, søvnforstyrrelser (inklusive søvnløshed og intense drømme), rastløs uro eller angst, kvalme, opkast, rysten, forvirring, svedetendens, hovedpine, diarré, hjertebanken, følelsesmæssig ustabilitet, irritation og visuelle forstyrrelser. Generelt er disse symptomer milde til moderate og vil forsvinde af sig selv indenfor 2 uger. Dog kan disse symptomer være mere alvorlige og vare længere hos nogle patienter.


  Citalopram STADA bør ved behandlingsafslutning trappes langsomt ned. Det anbefales at reducere dosen gradvist over en periode på mindst 1-2 uger.


  Kontakt din læge hvis du får svære abstinenser når du stopper med at tage Citalopram STADA. Han eller hun kan bede dig om at tage dine tabletter igen og nedtrappe endnu langsommere. Hvis du har andre spørgsmål om brugen af dette lægemiddel, spørg da din læge eller apotekspersonalet.


 4. BIVIRKNINGER


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger er registreret ved de viste frekvenser.

  Hvis du oplever nogen af følgende symptomer, bør du stoppe med at tage Citalopram STADA og kontakte din læge omgående:

  • Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelsesanfald som kunne være symptomer på en livstruende tilstand kendt som Torsades de Pointes


   Meget almindelige: forekommer hos flere end l ud af 10 behandlede


  • sygelig søvnighed, søvnbesvær, søvnløshed, rastløs uro, nervøsitet

  • hovedpine, rysten, svimmelhed

  • besvær med at fokusere med øjnene

  • hjertebanken (palpitation)

  • kvalme, mundtørhed, forstoppelse, diarré

  • øget svedtendens

  • kraftesløshed (asteni).


   Almindelige: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede

  • vægttab eller vægtstigning

  • søvnforstyrrelser, nedsat koncentrationsevne, mareridt, hukommelsestab (amnesi), angst, nedsat seksualdrift, øget eller nedsat appetit, mistet appetit, ligegyldighed (apati), forvirringstilstand

  • migræne, følelse af stikken og prikken (paræstesi)

  • synsforstyrrelser

  • ringen for ørerne (tinnitus)

  • forhøjet puls

  • sænkning i blodtrykket (f.eks. når man rejser sig hurtigt), lavt blodtryk, højt blodtryk

  • snue (rhinitis), bihulebetændelse (sinusitis)

  • fordøjelsesbesvær, opkast, mavesmerter, luft i maven, øget spytudsondring, ændret smagsopfattelse

  • hududslæt, kløe

  • vandladningsbesvær, øget vandladning

  • manglende ejakulation, ejakulationsproblemer, udebleven eller unormal orgasme hos kvinder, unormale eller smertefulde menstruationer, impotens

  • træthed, gaben, opmærksomhedsforstyrrelser

  • muskelsmerter, ledsmerter

  • abstinenssymptomer såsom svimmelhed, kvalme, opkastning, rysten, forvirring, svedtendens, hovedpine, diarré, føleforstyrrelser inklusive prikkende fornemmelse i huden og følelse af elektrisk chok, søvnforstyrrelser (inkl. søvnløshed og voldsomme drømme), rastløs uro eller angst, hjertebanken, følelsesmæssig uligevægtighed, irritabilitet og synsforstyrrelser (se afsnit 3: hvis du stopper med at tage Citalopram STADA).


   Ikke almindelige: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede

  • glædesfølelse (eufori), øget seksuallyst

  • aggression

  • følelse af uvirkelighed/ følelse af fremmedgjorthed fra én selv (depersonalisation), hallucinationer, opstemthed, der forårsager unormal opførsel (mani)

  • udspilning af pupillerne (mydriasis)

  • bevægelsesforstyrrelser, så som unormal stilling og vridende bevægelser (ekstrapyramidale forstyrrelser), kramper

  • nedsat hjerterytme

  • hoste

  • stigning i leverenzymer (ses i en blodprøve)

  • lysfølsomhed, nældefeber (urticaria), hårtab (alopecia), røde eller lilla misfarvninger på huden (purpura)

  • vandladningsbesvær

  • ophobning af væske i kroppen (ødemer)

  • allergiske reaktioner, besvimelsesanfald, generel utilpashed.


   Sjældne: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede

  • nedsat natriumindhold i blodet (hyponatriæmi), SIADH-syndrom (uhensigtsmæssig produktion af hormon, der styrer vandladningen)

  • serotonergt syndrom

  • blødninger, inklusive blødning i livmoderen, mavetarmblødninger og blødninger i hud og slimhinder

  • leverbetændelse (hepatitis)

  • feber (pyrexi).


   Meget sjældne: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

  • panikanfald (dette kan også skyldes den underliggende sygdom)

  • påvirkning af hjerterytmen

  • smertefulde hævelser i hud og slimhinder på grund af ophobning af væske (f.eks. i svælg og tunge), vejrtrækningsbesvær og/eller kløe og udslæt (angioødem)

  • unormal mælkeproduktion i brystkirtlerne (galaktoré)

  • alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner), der kan resultere i shock (hurtigt fald i blodtrykket, bleghed, ophidselse, svag og hurtig puls, kold og fugtig hud og nedsat bevidsthed) på grund af en pludselig udvidelse af blodkarrene.


   Ikke kendt: frekvensen kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data

  • nedsat antal blodplader, hvilket kan øge risikoen for blødninger og blå mærker (thrombocytopeni)

  • overdrevne, uønskede (ødelæggende, ubehagelige og i visse tilfælde dødelige) reaktioner fra immunsystemet (hypersensitivitet)

  • tænderskæren (bruxisme)

  • rastløshed

  • lav mængde kalium i blodet (hypokaliæmi)

  • unormalt EKG diagram (QT forlængelse)

  • næseblod (epistaksis)

  • unormal leverfunktionstest

  • blå mærker

  • blødning fra livmoderen (metrorrhagia)

  • smertefuld erektion af penis (priapisme)

  • ubehagelig følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille (akatisi, se afsnit 2 ” Advarsler og forsigtighedsregler”)

  • tanker om at skade dig selv eller selvmordstanker.

   Tanker om at skade sig selv og selvmordstanker er rapporteret under behandling med citalopram eller lige efter behandlingens afslutning(se afsnit 2 ” Advarsler og forsigtighedsregler”).


   Andre mulige bivirkninger

   Øget risiko for knoglebrud er blevet observeret hos patienter, der tager denne type medicin.


   Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via


   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk


   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. OPBEVARING


  Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.


  Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisteren eller beholderen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Dette lægemiddel kræver ingen specielle opbevaringsforhold.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

 6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER Citalopram STADA indeholder:

Det aktive indholdsstof i Citalopram STADA er citalopram.


Citalopram STADA10 mg

1 filmovertrukken tablet indeholder 12,495 mg citalopram hydrobromid, svarende til 10 mg Citalopram.


Citalopram STADA20 mg

1 filmovertrukken tablet indeholder 24,99 mg citalopram hydrobromid, svarende til 20 mg citalopram.


Citalopram STADA 40 mg

1 filmovertrukken tablet indeholder 49,98 mg citalopram hydrobromid, svarende til 40 mg citalopram.


De øvrige indholdsstoffer er:

Tabletkerne: Mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, vandfri kolloid silica, magnesiumstearat. Filmovertræk: Hypromellose og macrogol 6000, titandioxid (E171).


Udseende og pakningsstørrelser

Citalopram ”STADA” 10 mg filmovertrukne tabletter: Runde, hvide tabletter med en diameter på 6 mm.

Citalopram ”STADA” 20 mg filmovertrukne tabletter:

Runde, hvide tabletter med delekærv og en diameter på 8 mm. Tabletterne kan deles i to lige store doser.

Citalopram ”STADA” 40 mg filmovertrukne tabletter

Runde, hvide tabletter med en delekærv og en diameter på 10 mm. Tabletterne kan deles i to lige store doser.


De er tilgængelige i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 og 100 x 1 tabletter pr. æske og i en tabletbeholder med 250 og 500 tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Tyskland

Dansk repræsentant: STADA Nordic ApS Marielundvej 46A 2730 Herlev

Danmark


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:


Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2019