Hjemmeside Hjemmeside

Zebinix
eslicarbazepine acetate

Indlægsseddel: Information til brugeren


Zebinix 50 mg/ml oral suspension

Eslicarbazepinacetat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De eller Deres barn begynder at tage dette lægemid- del, da den indeholder vigtige oplysninger.


Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zebinix

 3. Sådan skal De tage Zebinix

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Zebinix indeholder det aktive stof eslicarbazepinacetat.

  Zebinix hører til en gruppe medicin, der kaldes antiepileptika, som anvendes til behandling af epilepsi, en tilstand med gentagne anfald eller kramper.


  Zebinix anvendes:


  • alene (monoterapi) til voksne, hvor epilepsi er blevet diagnosticeret for nyligt


  • sammen med anden medicin mod epilepsi (supplerende behandlin)til voksne, unge og børn over 6 år, som får anfald, der påvirker en del af hjernen (fokale anfald). Disse anfald kan være efterfulgt af anfald, der påvirker hele hjernen (sekundær generalisering).


   Lægen har ordineret Zebinix til Dem for at nedsætte antallet af anfald.


 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zebinix Tag ikke Zebinix:

  • hvis De er allergisk over for eslicarbazepinacetat, andre carboxamidderivater (f.eks. carbama- zepin eller oxcarbazepin, som er medicin til behandling af epilepsi) eller et af de øvrige ind- holdsstoffer (angivet i punkt 6).

  • hvis De lider af en bestemt type rytmeforstyrrelser i hjertet (2. eller 3. grads atrioventrikulært blok (AV-blok).


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Zebinix.


   Kontakt straks lægen:

  • hvis De blærer eller afskalning af hud og/eller slimhinder, får udslæt, besvær med at synke eller trække vejret eller hævelser i læber, ansigt, øjenlåg, hals eller tunge, da der kan være tale

   om en allergisk reaktion.

  • hvis De lider af forvirring, tiltagende anfald eller bevidsthedssvækkelse, hvilket kan være tegn på et lavt saltindhold i blodet.


   Fortæl det til lægen:

  • hvis De har dårlige nyrer. Måske skal lægen justere dosis. Patienter med alvorlig nyresygdom bør ikke tage Zebinix.

  • hvis De har dårlig lever. Patienter med alvorlig leversygdom bør ikke tage Zebinix.

  • hvis De tager medicin, der kan give forstyrrelser i hjertediagrammet (EKG) i form af et øget PR-interval. Tal med lægen om dette, hvis De er usikker på, om den medicin, De får, kan have denne virkning.

  • hvis De har dårligt hjerte, f.eks. hjertesvigt eller hjerteanfald eller har nogen form for hjerte- rytmeforstyrrelse.

  • hvis De lider af anfald, der begynder med en udbredt elektrisk impuls, der omfatter begge hjernehalvdele.


   Et lille antal patienter, der får antiepileptika, har haft tanker om at skade sig selv eller begå selvmord. Kontakt straks Deres læge, hvis De på noget tidspunkt får den slags tanker.


   Zebinix kan give svimmelhed og/eller sløvhed særligt i begyndelsen af behandlingen. Vær ekstra for- sigtig med at undgå uheld som for eksempel fald under behandlingen med Zebinix.


   Vær særlig forsigtig med at tage Zebinix:

   Alvorlige og mulig livstruende hudreaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse, lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) er blevet rapporte- ret efter markedsføring, hos patienter behandlet med Zebinix.

   Hvis De udvikler et alvorligt udslæt eller andre hudsymptomer (se pkt 4), skal De stoppe med at tage Zebinix og kontakte Deres læge eller søge akut lægehjælp.


   Hos patienter af hankinesisk eller thailandsk oprindelse kan risikoen for alvorlige hudreaktioner i for- bindelse med carbamazepin eller kemisk beslægtede lægemidler forudsiges ved at tage en blodprøve fra disse patienter. Deres læge vil rådgive Dem om, hvorvidt en blodprøve er nødvendig, før De tager Zebinix.


   Børn

   Zebinix må ikke gives til børn på 6 år og derunder.


   Brug af anden medicin sammen med Zebinix


   Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette er vigtigt, hvis den anden medicin påvirker Zebinix’s virkning, eller Zebinix påvirker den anden medicins virkning.


   Fortæl det til lægen, hvis De tager:

   • phenytoin (medicin mod epilepsi), da dosis muligvis skal justeres.

   • carbamazepin (medicin mod epilepsi), da dosis måske skal justeres, og da hyppigheden af visse bivirkninger ved Zebinix (dobbeltsyn, koordinationsbesvær og svimmelhed) kan øges.

   • hormonal prævention (som for eksempel p-piller), da Zebinix kan nedsætte dens virkning.

   • simvastatin (medicin til at sænke kolesteroltallet), da dosis måske skal justeres.

   • rosuvastatin, et lægemiddel, der anvendes til at sænke kolesteroltallet.

   • den blodfortyndende medicin warfarin.

   • medicin mod depression i form af monoaminooxidase-hæmmere (MAOI’er).

   • De må ikke tage oxcarbazepin (medicin mod epilepsi) sammen med Zebinix, da det er uvist, om det er sikkert at tage de to lægemidler samtidig.


    Se ‘Graviditet og amning’ for råd om prævention.

    Graviditet og amning

    De bør ikke tage Zebinix, hvis De er gravid, da virkningen af Zebinix på graviditeten og det ufødte barn er ukendt.


    Hvis De planlægger at blive gravid, bør De tale med lægen, før De stopper med kontraception, og før De bliver gravid. Deres læge vil muligvis beslutte at ændre Deres behandling.


    Der foreligger utilstrækkelige data om brug af eslicarbazepinacetat til gravide kvinder. Undersøgelser har vist, at der er en øget risiko for misdannelser og problemer med neuroudviklingen (udvikling af hjernen) hos børn af kvinder, der tager medicin mod epilepsi, især når der tages mere end et lægemid- del mod epilepsi samtidig.


    Hvis De er gravid eller har mistanke om, at De kan være gravid, skal De straks sige det til lægen. De bør ikke stoppe med at tage medicinen, før De har drøftet dette med Deres læge. Hvis De stopper med at tage lægemidlet uden at tale med lægen om det, kan det forårsage krampeanfald, som kan være far- lige for Dem og Deres ufødte barn. Lægen kan beslutte at ændre Deres behandling.


    Hvis De er en fødedygtig kvinde og ikke planlægger at blive gravid, bør De bruge sikker prævention under behandling med Zebinix. Zebinix kan påvirke, hvordan hormonelle præventionsmidler, såsom

    p-piller, virker, og gøre, at de er mindre effektive til forebyggelse af graviditet. Det anbefales derfor, at De bruger andre former for sikker og effektiv prævention under behandling med Zebinix. Tal med læ- gen om hvilken form for prævention, der er den mest egnet at bruge, mens De tager Zebinix. Hvis be- handling med Zebinix afbrydes, bør De fortsætte med at bruge sikker prævention frem til slutningen på den aktuelle menstruationscyklus.


    Hvis De tager Zebinix under graviditeten, er barnet også i risiko for at få blødningsproblemer lige efter fødslen. Lægen kan give Dem og Deres barn en medicin, som forebygger dette.


    De må ikke amme, mens De tager Zebinix. Det vides ikke, om Zebinix udskilles i human mælk.


    Trafik- og arbejdssikkerhed

    Zebinix kan give svimmelhed og sløvhed og påvirke synet, særligt i begyndelsen af behandlingen. Lad være med at færdes i trafikken eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis De oplever nogle af disse bivirkninger.


    Zebinix indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og sulfitter


    Zebinix oral suspension indeholder methylparahydroxybenzoat (E218), der kan forårsage allergiske reaktioner (muligvis forsinket), og sulfitter, der i sjældne tilfælde kan forårsage svære overfølsomhedsreaktioner og bronkospasme.


 3. Sådan skal De tage Zebinix


  Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apo- tekspersonalet.


  Voksne


  Dosis, når behandlingen startes

  400 mg en gang dagligt i en eller to uger, inden der øges til vedligeholdelsesdosen. Deres læge afgør, om De skal have denne dosis i en eller to uger.


  Vedligeholdelsesdosis

  Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 800 mg en gang dagligt.

  Afhængigt af hvordan De reagerer på Zebinix kan dosis øges til 1.200 mg en gang dagligt.

  Hvis Zebinix er det eneste lægemiddel, De tager mod Deres epilepsi, vil lægen muligvis vurdere, at De kan have gavn af en dosis på 1.600 mg en gang dagligt.


  Patienter med nyreproblemer

  Hvis De har nyreproblemer, vil De sædvanligvis få en lavere dosis af Zebinix. Deres læge vil finde ud af hvilken dosis, der er den korrekte til Dem. De bør ikke anvende Zebinix, hvis De har svære nyreproblemer.


  Ældre (over 65 år)

  Hvis De er ældre og tager Zebinix som det eneste lægemiddel mod Deres epilepsi, er en dosis på 1.600 mg ikke egnet til Dem.


  Børn over 6 år


  Dosis, når behandlingen startes

  Startdosis er 10 mg pr. kg kropsvægt, der tages en gang dagligt i en eller to uger, inden der øges til vedligeholdelsesdosen.


  Vedligeholdelsesdosis

  Afhængig af responsen på Zebinix kan dosis øges med 10 mg pr. kg kropsvægt med intervaller på en eller to uger op til 30 mg pr. kg kropsvægt. Den maksimale dosis er 1.200 mg en gang dagligt.


  Børn med en kropsvægt ≥ 60 kg

  Børn med en kropsvægt på 60 kg eller mere skal tage den samme dosis som voksne.


  En anden form af dette lægemiddel, en opløsning til indtagelse gennem munden, er muligvis mere egnet til børn. Spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Anvendelsesmåde og indgivelsesvej Zebinix er til indtagelse gennem munden.

  Zebinix oral suspension kan tages alene eller i forbindelse med et måltid.


  Omrystes grundigt før anvendelse.


  Brug altid mundsprøjten, der følger med lægemidlet.


  Brugsanvisning:


  Trin 1. Tag flasken, mundsprøjten og flaskeadapteren ud af æsken.

  Trin 2. Ryst flasken i mindst 10 sekunder, og fjern det børnesikrede låg ved at presse ned og dreje mod uret (mod venstre).


  image


  Trin 3. Sæt flaskeadapteren i åbningen på flaskehalsen. Det kan muligvis være nødvendigt at påføre et vist tryk for at få den sat ordentlig i. Når flaskeadapteren er isat, må den ikke fjernes fra flasken igen. Flasken kan lukkes med låget, selvom flaskeadapteren stadig sidder i.


  image


  Trin 4. For at gøre processen lettere kan det ønskede volumen markeres i sprøjten ved at flytte stemplet. Anbring spidsen af mundsprøjten i åbningen på flaskeadapteren, mens flasken holdes lodret opad. Pres stemplet helt i bund. Dette vil frembringe et tryk inde i flasken, som vil være en hjælp ved doseringen af opløsningen, idet den presses ud af flasken ind i mundsprøjten.


  image

  Trin 5: Hold mundsprøjten på plads, og vend flasken om med bunden i vejret. Træk forsigtigt stempel på mundsprøjten til det ønskede volumen.


  image


  Trin 6: Hvis der observeres luftbobler i mundsprøjten, skal stemplet presses opad så langt, at store luftbobler presses ud. Træk forsigtigt stempel tilbage nedad til den dosis, som lægen har ordineret.


  image


  Trin 7. Vend flasken om, så den er lodret opad, og fjern hele mundsprøjten fra flasken. Vær forsigtig med ikke at presse stemplet ned, når du fjerner mundsprøjten fra flasken.


  image

  Trin 8. Sæt låget på flasken ved at dreje med uret (mod højre).


  image


  Trin 9. Anbring mundsprøjten i munden mod indersiden af kinden. Tryk langsomt stemplet ned, så Zebinix sprøjtes ind i munden.


  Trin 10: Skyl den tomme mundsprøjte efter hver brug i et glas med rent vand. Gentag denne renseproces 3 gange.


  Opbevar flasken og mundsprøjten sammen i æsken til næste anvendelse.


  Hvis De har taget for meget Zebinix

  Hvis De er kommet til at tage for meget Zebinix, har De muligvis risiko for at få flere anfald; eller det kan føles som om Deres hjerterytme er uregelmæssig eller hurtige. Kontakt straks en læge, eller tag på skadestuen med det samme hvis De får et eller flere af ovennævnte symptomer. Tag pakningen med, så lægen ved, hvad De har taget.


  Hvis De har glemt at tage Zebinix

  Hvis De har glemt at tage en dosis, skal De tage den, så snart De kommer i tanke om det og derefter fortsætte som vanligt. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


  Hvis De holder op med at tage Zebinix

  De må ikke afbryde behandlingen pludseligt, da det medfører en risiko for, at De vil få flere anfald. Deres læge afgør, hvor længe De skal tage Zebinix. Hvis lægen beslutter at stoppe behandlingen med Zebinix, skal doseringen sædvanligvis nedtrappes. Det er vigtigt at fuldføre den behandling, lægen har ordineret, da symptomerne ellers kan forværres.


  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.


 4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger kan være meget alvorlige. Hvis De oplever nogle af nedenstående bivirkninger,

  skal De holde op med tage Zebinix og straks kontakte en læge eller skadestuen, da De kan have behov for akut lægehjælp:

  • blærer eller afskalning af hud og/eller slimhinder, udslæt, besvær med at synke eller trække vej- ret, hævelser i læber, ansigt, øjenlåg, hals eller tunge. Det kan være tegn på en allergisk reaktion.


   Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer):

  • svimmelhed eller søvnighed

   Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer):

  • usikker på benene eller en følelse af, at det hele drejer rundt

  • kvalme eller opkastning

  • hovedpine

  • diarré

  • dobbeltsyn eller uklart syn

  • nedsat koncentration

  • mathed eller træthedsfølelse

  • rysten

  • hududslæt

  • lavt indhold af natrium i blodprøver

  • nedsat appetit

  • søvnbesvær

  • svært ved at koordinere bevægelser (ataksi)

  • vægtstigning.


   Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer):

  • klodsethed

  • allergi

  • forstoppelse

  • krampeanfald

  • nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen. Symptomerne omfatter nedsat koncentration af skjoldbrusk- kirtelhormon (målt i blodprøver) intolerance over for kulde, stor tunge, tynde og skøre fingernegle eller tyndt/skørt hår samt lav kropstemperatur

  • leverproblemer (såsom forhøjede leverenzymer)

  • højt blodtryk eller stort blodtryksfald

  • lavt blodtryk eller blodtryksfald, når man rejser sig

  • blodprøver, der viser et lavt indhold af salte (inklusive chlorid) eller et fald i de røde blodlegemer

  • væskemangel

  • forandrede øjenbevægelser, sløret syn eller røde øjne

  • faldtendens

  • brandsår

  • dårlig hukommelse eller glemsomhed

  • gråd, nedtrykthed, nervøsitet eller forvirring, ligegyldighed eller manglende følelser

  • manglende evne til at tale eller skrive eller forstå tale eller skrift

  • ophidselse

  • nedsat opmærksomhed/hyperaktivitet

  • irritabilitet

  • humørforandringer eller hallucinationer

  • talebesvær

  • næseblod

  • smerter i brystet

  • snurrende fornemmelse og/eller følelsesløshed et eller flere steder i kroppen

  • migræne

  • brændende fornemmelse

  • unormal følesans

  • forandringer i lugtesansen

  • ringen for ørerne

  • problemer med hørelsen

  • hævelser i arme og ben

  • halsbrand, urolig mave, mavesmerter, oppustethed og ubehag eller mundtørhed

  • kulfarvet (sort) afføring

  • betændelse i tandkødet eller tandpine

  • svedtendens eller tør hud

  • kløe

  • forandringer i hud (f.eks. rød hud)

  • hårtab

  • urinvejsinfektion

  • general mathed, utilpashed eller kuldegysninger

  • vægttab

  • muskelsmerter, smerter i arme og ben, muskelsvaghed

  • forstyrrelser i knogledannelsen

  • øget niveau af knogleproteiner

  • blussen, kolde lemmer

  • langsommere eller uregelmæssig puls

  • ekstrem søvnighed

  • bedøvelse

  • bevægelsesforstyrrelser, der stammer fra nervesystemet, hvor musklerne trækker sig sammen, så der forekommer vridende og gentagne bevægelser eller unormale stillinger. Symptomerne omfat- ter skælven, smerter og kramper

  • medicingiftvirkning

  • angst.


   Ikke kendte bivirkninger (hyppigheden kan ikke vurderesud fra tilgængelige data):

  • nedsat antal blodplader og dermed øget risiko for blødninger og blå mærker

  • voldsomme ryg- og mavesmerter (på grund af betændelse i bugspytkirtlen)

  • nedsat antal hvide blodlegemer og dermed øget risiko for infektion

  • rødlige pletter, der ligner skydeskiver, eller runde pletter på overkroppen, ofte med blærer i midten, hudafskalning, sår i mund, hals og næse, på kønsorganerne og i øjnene, røde og hævede øjne og kan komme efter feber og/eller influenzalignende symptomer (Stevens-Johnsons syn- drom/toksisk epidermal nekrolyse)

  • indledningsvis influenzalignende symptomer, udslæt i ansigtet siden udbredt udslæt, høj kropstem- peratur, stigninger i leverenzymer, unormale blodværdier (eosinofili), forstørrede lymfeknuder og involvering af andre organer (lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, der også er kendt som DRESS eller lægemiddeloverfølsomhedssyndrom)

  • alvorlig allergisk reaktion, der forårsager hævelse af ansigt, hals, hånd, fødder, ankler eller under- ben

  • nældefeber (hududslæt med kløe)

  • letargi, forvirring, muskeltrækninger eller betydelig forværring af krampeanfald (mulige sympto- mer på lave natriumniveauer i blodet som følge af uhensigtsmæssig ADH-sekretion).


   Brug af Zebinix sættes i forbindelse med en uregelmæssighed på hjertediagrammet (EKG’et), der kaldes forlænget PR-interval. Der kan opstå bivirkninger i forbindelse med denne uregelmæssighed (f.eks. besvimelse og langsommere puls).


   Der har været rapporter om knoglelidelser, herunder osteopeni og osteoporose (knogleskørhed) og knoglebrud i forbindelse med behandling med beslægtede lægemidler mod epilepsi som carbamazepin og oxcarbazepin. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis De er i langvarig behandling med epilepsimedicin, lider af knogleskørhed eller tager steroider.


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem an- ført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere informa- tion om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring

  Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på flasken og æsken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Efter åbning af flasken må lægemidlet ikke bruges mere end 2 måneder.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Zebinix indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser

Zebinix 50 mg/ml er en off-white til hvid oral suspension.


Den orale suspension er emballeret i gulbrune glasflasker med med børnesikrede lukninger af HDPE, der indeholder 200 ml oral suspension, i æsker. Hver æske indeholder en 10 ml målesprøjte af po- lypropylen med 0,2 ml inddelinger og en flaskeadapter af copolymer til itrykning.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller BIAL - Portela & Cª, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugal

Tlf.: +351 22 986 61 00

Fax: +351 22 986 61 99

E-mail: info@bial.com


Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale re- præsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien BIAL-Portela & Cª., S.A. Tél/Tel: + 351 22 986 61 00

(Portugal)

Luxembourg/Luxemburg BIAL-Portela & Cª., S.A. Tél/Tel: + 351 22 986 61 00

(Portugal)


България

BIAL-Portela & Cª., S.A. Teл.: + 351 22 986 61 00

(Португалия)

Magyarország

BIAL-Portela & Cª., S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00

(Portugália)

Česká republika

BIAL-Portela & Cª., S.A. Tel: + 351 22 986 61 00

(Portogallo)

Malta

BIAL-Portela & Cª., S.A. Tel: + 351 22 986 61 00

(Il-Portugall)


Danmark

Nordicinfu Care AB

Tlf: +45 (0) 70 28 10 24

Nederland

BIAL-Portela & Cª., S.A. Tél/Tel: + 351 22 986 61 00

(Portugal)


Deutschland

BIAL-Portela & Cª., S.A. Tel: + 351 22 986 61 00

(Portugal)

Norge

Nordicinfu Care AB Tlf: +47 (0) 22 20 60 00


Eesti

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: +351 22 986 61 00

(Portugal)

Österreich

BIAL-Portela & Cª., S.A. Tel: + 351 22 986 61 00

(Portugal)


Ελλάδα

ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Τηλ: + 30 210 668 3000

Polska

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00

(Portugália)


España

Laboratorios BIAL, S.A. Tel: + 34 91 562 41 96

Portugal

BIAL-Portela & Cª., S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00


France

BIAL-Portela & Cª., S.A. Tél: + 351 22 986 61 00

(Portugal)

România

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00

(Portugalia)


Hrvatska

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00

(Portugal)

Slovenija

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00

(Portugalska)


Ireland

BIAL-Portela & Cª., S.A. Tel: + 351 22 986 61 00

(Portugal)

Slovenská republika BIAL-Portela & Cª., S.A. Tel: + 351 22 986 61 00

(Portugalsko)


Ísland

Nordicinfu Care AB Sími: +46 (0) 8 601 24 40

Suomi/Finland

Nordicinfu Care AB

Puh/Tel: +358 (0) 207 348 760


Italia

BIAL-Portela & Cª., S.A. Tel: + 351 22 986 61 00

(Portogallo)

Sverige

Nordicinfu Care AB Tel: +46 (0) 8 601 24 40

Κύπρος

BIAL-Portela & Cª, S.A.

Τηλ: + 351 22 986 61 00

(Πορτογαλία)

United Kingdom

BIAL-Portela & Cª., S.A.

Tel: + 351 22 986 61 00

(Portugal)


Latvija

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00

(Portugāle)


Lietuva

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00

(Portugalija)


Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }


De kan finde yderligere oplysninger om Zebinix på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

.


Bilag IV


Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

Videnskabelige konklusioner


Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en/PSUR'erne for eslicarbazepinacetat er CHMP nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:


SIADH-lignende syndrom


På baggrund af tilgængelige data om SIADH eller SIADH-lignende syndrom – der har været to tilfælde med et sandsynligt sammenhæng og 13 tilfælde med et muligt årsagssammenhæng med ESL - vurderer PRAC, at produktinformationen skal opdateres i overensstemmelse hermed. Den foreslåede ordlyd er i tråd med produktinformationen til andre lægemidler i dibenzazepinfamilien, det vil sige carbamazepin og oxcarbazepin.


Lægemiddelrelateret leverforstyrrelse


Der har på baggrund af tilgængelige data om lægemiddelrelateret leverforstyrrelse været seks tilfælde af forhøjet gamma-glutamyltransferase med muligt sammenhæng med ESL ifølge RUCAM. Evidensen for sværere DILI, det vil sige akut hepatitis eller hepatocellulær skade, var ikke tilstrækkelig til at fastslå et årsagssammenhæng. Der har kun været ét tilfælde af sværere DILI (akut hepatitis) med en antaget positiv de-challenge for ESL (mulig ifølge RUCAM). Da en forhøjelse af transaminaser kan ledsages af forhøjet GGT, anbefales det et anvende den bredere betegnelse ‘forhøjede leverenzymer’.


Anvendelse under graviditet og hos fertile kvinder


PRAC anbefaler på baggrund af tilgængelige data om brug under graviditet og hos fertile kvinder at opdatere ordlyden i pkt. 4.6. Aktuelt er der ikke nogen angivelse af, hvorvidt ESL bør anvendes eller ikke bør anvendes under graviditet. Endvidere skal den tilvejebragte information ændres i tråd med produktinformationen til andre AED’er, der for nyligt er revideret, så den afspejler information om de risici, der er forbundet med anvendelse under graviditet, behovet for sikker kontraception og rådgivning til fertile kvinder samt muligheden for interaktion med hormonel kontraception, så den giver et tilsva- rende niveau af information.


CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.


Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne


På baggrund af de videnskabelige konklusioner for eslicarbazepinacetat er CHMP af den opfattelse, at benefit/risk-forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder eslicarbazepinacetat, forbliver uændret under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.


CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne ændres.