Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Teysuno
tegafur, gimeracil, oteracil

Indlægsseddel: Information til brugeren


Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg hårde kapsler

tegafur/gimeracil/oteracil


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 til 10 ud af 1.000 personer) omfatter:


Kapselindhold: Lactosemonohydrat, magnesiumstearat

Kapselskal: Gelatine, rød jernoxid (E 172), titandioxid (E 171), natriumlaurylsulphat, talkum Tryk: Rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172), Indigocarmin (E 132), carnaubavoks, bleget shellac, glyceryl monooleat


Udseende og pakningsstørrelser


De hårde kapsler består af en hvid kapsel og en uigennemsigtig, brun kapselende med “TC448” præget i gråt. De fås i blisterkort á 14 kapsler.


Hver pakning indeholder enten 42 kapsler, 84 kapsler eller 126 kapsler


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Pharma B.V. Siriusdreef 41

2132 WT Hoofddorp Holland


Fremstiller

Nordic Group B.V. Siriusdreef 41

image

2132 WT Hoofddorp Holland


Millmount Healthcare Limited Block7, City North

Business Campus, Stamullen

Co. Meath, K32 YD60 Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien

Nordic Pharma

Tél/Tel: +32 (0)3 820 5224

info@nordicpharma.be

Lietuva

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00

info@nordicpharma.com


България

AMRING FARMA SRL, Tel.: +40 31 620 1204

RO.OfficeRomania@nordicpharma.com

Luxembourg/Luxemburg

Nordic Pharma

Tél/Tel: +32 (0)3 820 5224

info@nordicpharma.be


Česká republika NORDIC Pharma, s.r.o. Tel: +420 241 080 770

info@nordicpharma.cz

Magyarország NORDIC Pharma, s.r.o. Tel: +420 241 080 770

info@nordicpharma.cz


Danmark

Nordic Drugs

Tlf: +46 (0)40 36 66 00

info@nordicdrugs.se

Malta

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com


Deutschland

Nordic Pharma

Tel: +49 (0)89 889 690 680

info@nordicpharma.de

Nederland

Nordic Pharma BV

Tel: +31 (0)85 48 35 871

info-nl@nordicpharma.com


Eesti

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com

Norge

Nordic Drugs

Tlf: +46 40-36 66 00

info@nordicdrugs.no


Ελλάδα

Aenorasis S.A.

Τηλ: +30 210 6136332

info@aenorasis.gr

Österreich

Nordic Pharma

Tel: +49 (0)89 889 690 680

info@nordicpharma.de


España

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com

Polska

AMRING FARMA SRL, Tel.: +40 31 620 1204

RO.OfficeRomania@n ordicpharma.com


France

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com

Portugal

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com


Hrvatska

Nordic Pharma (France)

Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com

România

AMRING FARMA SRL, Tel.: +40 31 620 1204

RO.OfficeRomania@n

ordicpharma.comIreland

Nordic Pharma Ireland Tel: +353 (0)1 400 4141

info@nordicpharma.ie

Slovenija

NORDIC Pharma, s.r.o. Tel.:

+420 241 080 770

info@nordicpharma.cz


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika NORDIC Pharma, s.r.o. Tel.: +420 241

080 770

info@nordicpharma.cz


Italia

Nordic Pharma

Tel: +39 (0)2 753 2629

info@nordicpharma.it

Suomi/Finland

Nordic Drugs

Puh/Tel: +358 (0)10 231 1040

info@nordicdrugs.fi


Κύπρος

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com

Sverige

Nordic Drugs AB

Tel: +46 (0)40 36 66 00

info@nordicdrugs.se


Latvija

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Nordic Pharma Ireland Tel: +353 (0)1 400 4141

info@nordicpharma.ie


Denne indlægsseddel blev senest ændretopa.eu.