Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Gardasil 9
human papillomavirus 9-valent vaccine (recombinant, adsorbed)

Indlægsseddel: Information til brugeren


Gardasil 9 injektionsvæske, suspension

human papillomavirusvaccine, 9-valent (rekombinant, adsorberet)


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du eller dit barn vaccineres, da den indeholder vigtige oplysninger for dig eller dit barn.

dosis)

Alle tre doser skal gives inden for en 1-årig periode. Tal med din læge, hvis du ønsker flere oplysninger.


Det anbefales, at personer, der får Gardasil 9 som første dosis, gennemfører hele vaccinationsprogrammet med Gardasil 9.


Gardasil 9 gives som en injektion gennem huden ind i musklen (helst musklen i overarmen eller låret).


Hvis du har glemt at tage en dosis Gardasil 9

Hvis du ikke får en planlagt dosis, vil din læge afgøre, hvornår du skal have den manglende dosis. Det er vigtigt, at du følger din læges eller sygeplejerskens anvisninger angående besøgene for de opfølgende doser. Hvis du glemmer eller ikke er i stand til at gå til lægen på det planlagte tidspunkt, skal du spørge lægen til råds. Når Gardasil 9 gives som din første dosis, skal vaccinationsprogrammet fuldføres med Gardasil 9 og ikke en anden HPV-vaccine.


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide om brugen af denne vaccine.


 1. Bivirkninger


  Denne vaccine kan som alle andre vacciner give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger kan opstå efter brug af Gardasil 9:

  Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer): bivirkninger på injektionsstedet (smerte, hævelse og rødmen) og hovedpine.


  Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): bivirkninger på injektionsstedet (blåt mærke og kløe), feber, træthed, svimmelhed og kvalme.


  Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): hævede lymfekirtler (hals, armhule eller lyske), nældefeber (urticaria), besvimelse, nogle gange ledsaget af rysten eller stivhed, opkastning; ledsmerter, ømme muskler, unormal træthedsfølelse eller svaghed, kulderystelser, en generel følelse af utilpashed.


  Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer): allergiske reaktioner.


  Ikke kendt (hyppighed kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data): alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner).


  Når Gardasil 9 blev givet sammen med en kombineret difteri, tetanus, pertussis [acellulær, komponent] og poliomyelitis [inaktiveret] boostervaccine ved samme besøg, var der flere tilfælde af hævelse på injektionsstedet.


  Besvimelse, nogle gange ledsaget af rysten eller stivhed, er blevet rapporteret. Selv om besvimelse er ualmindeligt, skal patienter observeres i 15 minutter, efter de har fået HPV-vaccine.


  Følgende bivirkninger er blevet rapporteret med GARDASIL eller SILGARD og kan muligvis også opstå, efter man har fået GARDASIL 9:

  Der er blevet rapporteret om allergiske reaktioner. Nogle af disse reaktioner har været svære.

  Symptomer kan inkludere vejrtrækningsproblemer og pibende vejrtrækning.


  Som med andre vacciner inkluderer rapporterede bivirkninger ved generel brug: muskelsvaghed, unormale fornemmelser, prikken i arme, ben og overkrop eller forvirring (Guillain-Barrés syndrom, akut dissemineret encephalomyelitis); mere blødning eller lettere ved at få blå mærker end normalt samt hudinfektion ved injektionsstedet.


  Indberetning af bivirkninger

  image

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via detnationalerapporteringssystem anførtiAppendiksV. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 2. Opbevaring


  Opbevar vaccinen utilgængeligt for børn.


  Brug ikke vaccinen efter den udløbsdato, der står på kartonen og hætteglasetiketten efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Opbevares i køleskab (2 °C 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

 3. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


Gardasil 9 indeholder:

Aktivt stof: højtoprenset ikke-infektiøst protein for hver af Human papillomavirus (HPV)-typerne (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58).


1 dosis (0,5 ml) indeholder ca.:


Human papillomavirus1 type 6 L1 protein2,3 30 mikrogram Human papillomavirus1 type 11 L1 protein2,3 40 mikrogram Human papillomavirus1 type 16 L1 protein2,3 60 mikrogram Human papillomavirus1 type 18 L1 protein2,3 40 mikrogram Human papillomavirus1 type 31 L1 protein2,3 20 mikrogram Human papillomavirus1 type 33 L1 protein2,3 20 mikrogram Human papillomavirus1 type 45 L1 protein2,3 20 mikrogram Human papillomavirus1 type 52 L1 protein2,3 20 mikrogram Human papillomavirus1 type 58 L1 protein2,3 20 mikrogram


1Human Papillomavirus = HPV

2L1 protein i form af viruslignende partikler dannet i gærceller (Saccharomyces cerevisiae

CANADE 3C-5 (stamme 1895)) ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

3Adsorberet på amorf aluminiumhydroxyphosphatsulfat-adjuvans (0,5 mg Al).


Amorf aluminiumhydroxyphosphatsulfat er tilsat vaccinen som et adjuvans. Adjuvanser tilsættes for at forbedre vacciners immunreaktion.


De øvrige indholdsstoffer i vaccinesuspensionen er: natriumchlorid, histidin, polysorbat 80, borax og vand til injektionsvæsker.


Udseende og pakningsstørrelser

1 dosis Gardasil 9 injektionsvæske, suspension indeholder 0,5 ml.


Før omrystning kan Gardasil 9 fremstå som en klar væske med et hvidt bundfald. Efter grundig omrystning bliver det til en hvid, uklar væske.


Gardasil 9 fås i en pakning med 1.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Holland


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien

MSD Belgium

Tél/Tel: +32 (0) 27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370.5.2780.247

msd_lietuva@merck.com


България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД,

тел.: + 359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com


Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium

Tél: +32 (0) 27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com


Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: + 36.1.888.5300

hungary_msd@merck.com


Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited. Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com


Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com


Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no


Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com


Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_austria@merck.com


España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48.22.549.51.00

msdpolska@merck.com


France

MSD France

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com


Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: +385 1 66 11 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com


Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386.1.520.4201

msd.slovenia@merck.com


Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: 800 23 99 89 (+39 06 361911)

medicalinformation.it@msd.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi


Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com


Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com


Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371.67364.224

msd_lv@merck.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfoNI@msd.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}


.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale: Gardasil9 injektionsvæske,suspension:


Gardasil 9 kan fremstå som en klar væske med et hvidt præcipitat (bundfald) før omrystning.


Omrystes omhyggeligt før brug så det bliver en suspension. Efter grundig omrystning bliver det

til en hvid, uklar væske.


Inspicér suspensionen visuelt for partikler og misfarvning før administration. Bortskaf vaccinen,

hvis der er partikler til stede, og/eller hvis den fremstår misfarvet.


Træk en 0,5 ml dosis af vaccinen ud af hætteglasset med en steril kanyle og injektionssprøjte.


Injiceres straks intramuskulært (i.m.), helst i deltoidområdet i overarmen eller i det øvre

anterolaterale område af låret.


Vaccinen skal bruges som leveret. Hele den anbefalede dosis af vaccinen skal bruges.


Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.