Hjemmeside Hjemmeside

Temgesic
buprenorphine

Indlægsseddel: Information til brugeren Temgesic injektionsvæske, opløsning, 0,3 mg/ml buprenorphinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Det kan være nødvendigt at ændre dosis.


Oplys altid ved blodprøvekontrol eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med Temgesic. Det kan have betydning for prøveresultaterne.


Søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser

Temgesic kan forårsage søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser, såsom søvnapnø (pauser i vejrtrækningen under søvn) og søvnrelateret hypoksæmi (lavt iltniveau i blodet). Symptomerne kan omfatte pauser i vejrtrækningen under søvn, natlige opvågninger på grund af åndenød, problemer med at sove igennem eller overdreven døsighed i løbet af dagen. Kontakt din læge, hvis du eller en anden person observerer disse symptomer. Din læge kan overveje at nedsætte din dosis.


Brug af anden medicin sammen med Temgesic

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Nogle lægemidler kan øge bivirkningerne ved Temgesic og kan indimellem forårsage meget alvorlige reaktioner. Tag ikke andre lægemidler, mens De tager Temgesic, uden først at tale med Deres læge, især:


Brug af Temgesic sammen med mad og drikke og alkohol

De må ikke tage Temgesic sammen med alkohol eller medicin, som indeholder alkohol. Det forstærker den sløvende virkning af Temgesic.


Graviditet og amning


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


Graviditet

De må kun bruge Temgesic efter lægens anvisning.


Amning

Temgesic bør ikke anvendes under amning.


Trafik- og arbejdssikkerhed


Hvis du føler dig døsig, under behandlingen med dette lægemiddel, må du ikke køre bil eller betjene maskiner.


Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Temgesic virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.


 1. Sådan skal du tage Temgesic injektionsvæske, opløsning


  Tag altid Temgesic nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

  Indsprøjt ikke mere medicin, end lægen har foreskrevet.


  Voksne og børn over 12 år

  Normal dosering er 0,3–0,6 mg buprenorphin hver 6-8. time. Indsprøjt Temgesic i en muskel eller langsomt ind i en vene, som angivet af lægen. Doser over 0,6 mg eller doser givet med kortere intervaller end 4 timer er sjældent nødvendige. Der er påvist effekt af 4 mikrogram/kg, og denne dosis kan anvendes som alternativ dosering, især til patienter med lav legemsvægt.


  Børn mellem 6 måneder og 12 år

  Dosis afhænger af barnets vægt, og din læge vil fortælle dig om den korrekte dosis til dit barn. Den anbefalede dosis er 3-6 mikrogram/kg legemsvægt hver 6-8. time.

  Dette produkt må ikke gives til spædbørn og børn under 6 måneder.


  Nedsat nyrefunktion Tal med lægen.


  Nedsat leverfunktion

  Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Du må ikke tage Temgesic, hvis du har en alvorlig leversygdom. Tal med lægen.


  Hvis du har taget for meget Temgesic injektionsvæske, opløsning

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Temgesic, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).


  Medbring eventuel overskydende medicin, æsken og denne indlægsseddel, når du søger læge.


  Symptomer på overdosering kan være svækket vejrtrækning, sløvhed, træthed, svimmelhed, opstemthed, hallucinationer, små pupiller, mundtørhed, kvalme, opkastning, forstoppelse og kredsløbskollaps.

  En overdosis af buprenorphin kan kræve omgående hospitalsindlæggelse. Kontakt straks læge eller skadestue.


  Hvis du har glemt at tage Temgesic injektionsvæske, opløsning

  Kontakt din læge, hvis du har glemt at tage en dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


  Hvis du holder op med at tage Temgesic

  Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med Temgesic. De må ikke pludselig stoppe med behandlingen, da du kan få abstinenssymptomer. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Fortæl det straks til lægen, eller søg lægehjælp, hvis du får bivirkninger såsom:


  Alvorlige bivirkninger:


  Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

  • Svækket vejrtrækning. Ring 112.


   Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

  • Hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

  • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

  • Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.

  • Uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, åndenød, blåfarvning af læber og negle. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

  • Sindslidelser. Kontakt læge.

  • Fremmedfølelse over for omverdenen eller dele af egen krop (depersonalisering). Kontakt lægen.


   Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

  • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

   Ikke kendt:

  • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.


   Ikke alvorlige bivirkninger:

   Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

  • Sløvhed.

  • Svimmelhed.

  • Kvalme.


   Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

  • Hovedpine.

  • Små pupiller.

  • Opkastning.

  • Kraftig sveden.


   Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

  • Forvirring.

  • Opstemthed.

  • Talebesvær.

  • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

  • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

  • Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Det kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

  • Depression. Det kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

  • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

  • Rysten.

  • Allergiske reaktioner såsom kløe og udslæt.

  • Synsforstyrrelser herunder dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.

  • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

  • Susen for ørerne (tinnitus).

  • Blåfarvning af hud.

  • Sure opstød.

  • Forstoppelse.

  • Luftafgang fra tarmen.

  • Mundtørhed.

  • Utilpashed.

  • Bleghed.

  • Kraftesløshed, træthed og svaghed.

  • Angst, nervøsitet.


   Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

  • Nedsat appetit.

  • Overfølsomhed.

  • Følelsesudsving med utilfredshed og irritation.

  • Rastløs uro.

  • Besvær med at styre bevægelser.

  • Diarré.

  • Nældefeber.


   Ikke kendt:

  • Afhængighed, kan være alvorligt (måske livsfarligt). Tal med lægen.

  • Søvnlignende bevidsthedssvækkelse.

  - Manglende effekt eller lægemiddelinteraktion (når to eller flere forskellige lægemidler påvirker hinandens virkninger og bivirkninger).

  Indberetning af bivirkninger


  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:


  Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar Temgesic utilgængeligt for børn.


  Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.


  Brug ikke Temgesic injektionsvæske, opløsning efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Temgesic injektionsvæske, opløsning indeholder:

  • Aktivt stof: 0,3 mg/ml buprenorphinhydrochlorid

  • Øvrige indholdsstoffer: Glucosemonohydrat, saltsyre og vand til injektionsvæsker.


Udseende og pakningsstørrelser


Temgesic, injektionsvæske, opløsning leveres i ampuller à 1 ml i æsker med en plastbakke med fem ampuller.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indivior Europe Limited, 27 Windsor Place, Dublin 2, D02 DK44 Irland


Denne indlægsseddel blev senest ændret 22. december 2021