Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Allopurinol Teva
allopurinol

Indlægsseddel: Information til brugeren


Allopurinol Teva 100 mg tabletter Allopurinol Teva 300 mg tabletter allopurinol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


.


Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Allopurinol Teva

 3. Sådan skal du tage Allopurinol Teva

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  • Allopurinol hører til en gruppe lægemidler, der kaldes enzymhæmmere. Enzymhæmmere virker ved at kontrollere hastigheden af specielle kemiske ændringer i kroppen.

  • Allopurinol Teva-tabletter anvendes til længerevarende, forebyggende behandling af urinsyregigt og kan anvendes ved andre lidelser forbundet med forhøjet urinsyreniveau i kroppen, herunder nyresten og andre former for nyresygdomme.


   Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Allopurinol Teva Tag ikke Allopurinol Teva

  • hvis du er allergisk over for allopurinol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Allopurinol Teva (angivet i punkt 6).


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager allopurinol, hvis du:

  • har problemer med leveren eller nyrerne. Din læge kan give dig en lavere dosis eller fortælle dig, at du skal tage Allopurinol Teva mindre hyppigt end hver dag. Din læge vil også overvåge dig nøje.

  • har hjerteproblemer eller højt blodtryk.

  • i øjeblikket har et urinsyregigtanfald.


   Alvorlig hududslæt, som kan være mere udbredt blandt patienter med kronisk nedsat nyrefunktion, har været rapporteret ved brug af allopurinol. Alvorlig hududslæt kan inkludere overfølsomhedssyndrom, Steven-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, som alle er blevet rapporteret i forbindelse ved brug af allopurinol. Ofte kan udslættene involvere sår i munden, halsen, næsen, på kønsorganerne og røde og hævede øjne. Før man får disse hududslæt, får man ofte influenzalignendesymptomer som

   feber, hovedpine og ømhed i kroppen. Udslættet kan udvikle sig til udbredte blistre og afskallende hud.

   Disse alvorlige hududslæt kan være hyppigere hos personer af Han-kinesisk, thailandsk eller koreansk oprindelse. Kronisk nyresygdom kan øge risikoen yderligere hos sådanne patienter.

   Hvis du udvikler udslæt eller disse hudsymptomer, skal du straks stoppe med allopurinol og kontakte din læge.


   Brug af anden medicin sammen med Allopurinol Teva

   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager eller for nylig har taget anden medicin.


   Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du er i behandling med:

   • 6-mercaptopurin (anvendes til behandling af blodkræft).

   • azathioprin, ciclosporin (anvendes til undertrykkelse af immunsystemet). Du skal være opmærksom på, at ciclosporins bivirkninger kan forekomme oftere.

   • vidarabin (anvendes til behandling af herpes). Du skal være opmærksom på, at vidarabins bivirkninger kan forekomme oftere. Du skal være ekstra forsigtig, hvis disse bivirkninger forekommer.

   • salicylater (anvendes til at dæmpe smerter, feber eller betændelse, f.eks. acetylsalicylsyre).

   • probenecid (anvendes til behandling af urinsyregigt).

   • chlorpropamid (anvendes til behandling af sukkersyge).

    Det kan blive nødvendigt at nedsætte dosis af chlorpropamid, især hos patienter med nedsat nyrefunktion.

   • warfarin, phenprocoumon, acenocoumarol (blodfortyndende medicin). Din læge vil holde øje med dine blodpladeværdier og vil eventuelt nedsætte din dosis af Allopurinol Teva.

   • phenytoin (anvendes til behandling af epilepsi).

   • theophyllin (anvendes til behandling af astma og andre vejrtrækningslidelser). Din læge vil måle niveauet af theophyllin i dit blod, især når behandling med Allopurinol Teva starter eller efter ændring i din dosis.

   • ampicillin eller amoxicillin (anvendes til behandling af bakterielle infektioner). Patienter bør få en anden slags antibiotika, hvis muligt, da der er større risiko for allergiske reaktioner.

   • cytostatika (lægemidler til behandling af aggressive tumorer)

    Bloddyskrasier forekommer hyppigere ved samtidig brug af allopurinol og cytostatika (f.eks. cyclophosphamid, doxorubicin, bleomycin, procarbazin, alkylhalogenider), end når disse aktive stoffer bruges alene.

    Der bør derfor gennemføres regelmæssig kontrol i form af blodtællinger.

  • didanosin (anvendes til behandling af hiv-infektion).

  • captopril (anvendes til behandling af højt blodtryk). Risikoen for reaktioner på huden kan være forøget, især hvis din nyrefunktion er kronisk nedsat.

  • aluminiumhydroxid (anvendes mod halsbrand)

   Allopurinol kan have nedsat virkning, hvis det tages samtidigt med aluminiumhydroxid. Der bør være et mellemrum på mindst 3 timer mellem indtagelse af de to lægemidler.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


   Allopurinol udskilles i human mælk. Du bør ikke tage allopurinol, hvis du ammer.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Allopurinol Teva-tabletter kan forårsage svimmelhed, søvnighed og kan påvirke din koordinationsevne. Hvis du oplever dette, må du IKKE køre bil eller motorcykel, arbejde med maskiner eller deltage i farlige aktiviteter.


   Allopurinol Teva indeholder lactose

   Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


   Allopurinol Teva indeholder natrium

   Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det i det væsentlige er natriumfrit.


 3. Sådan skal du tage Allopurinol Teva


  Tag altid Allopurinol Teva nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteketspersonalet.


  Du skal helst tage tabletterne med et glas vand. Du skal tage tabletterne efter et måltid. Du skal drikke masser af væske (2-3 liter om dagen), mens du tager Allopurinol Teva.


  Den anbefalede dosis er:


  Voksne (herunder ældre)

  Startdosis: 100-300 mg/dag.

  Når du starter behandlingen, kan din læge vælge også at give dig betændelsesdæmpende medicin eller colchin i en måned eller længere for at forhindre anfald af urinsyregigt.


  Din dosis af Allopurinol Teva kan blive justeret afhængigt af sværhedsgraden af din sygdom. Vedligeholdelsesdosis er:

  • milde lidelser: 100-200 mg/dag

  • moderat alvorlige lidelser: 300-600 mg/dag

  • alvorlige lidelser: 700-900 mg/dag.


   Din læge kan ændre din dosis, hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, især hvis du er ældre.


   Hvis den daglige dosis overskrider 300 mg, og hvis du lider af bivirkninger i mave-tarm-kanalen, f.eks. kvalme eller opkastning (se punkt 4), kan din læge ordinere Allopurinol Teva opdelt i separate doser for at mindske disse bivirkninger.


   Hvis du har alvorlige nyreproblemer

  • kan din læge fortælle dig, at du skal tage mindre end 100 mg/dag

  • kan din læge fortælle dig, at du skal tage 100 mg med længere interval end en dag.


   Hvis du er i dialyse to eller tre gange om ugen, kan din læge ordinere en dosis på 300 eller 400 mg, som skal tages umiddelbart efter, at du har været i dialyse.


   Brug til børn (under 15 år)

   100-400 mg/dag indtaget som 3 daglige doser.

   Brug til børn er sjældent indiceret, undtagen ved særlige tilfælde af kræft, især ved leukæmi og visse enzymlidelser, f.eks. Lesch-Nyhans syndrom.


   Allopurinol Teva 100 mg tabletter og Allopurinol Teva 300 mg tabletter:

   Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.


   Hvis du har taget for mange Allopurinol Teva-tabletter

   Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket med det samme, hvis du (eller en anden, f.eks. et barn) har taget flere Allopurinol Teva-tabletter på én gang, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

   En overdosis vil sandsynligvis forårsage kvalme, opkastning, diarré eller svimmelhed. Tag denne indlægsseddel, de resterende tabletter og pakningen med på skadestuen eller til lægen, så de kan se, hvilke tabletter, der er blevet indtaget.


   Hvis du har glemt at tage Allopurinol Teva

   Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det næsten er tid til at tage den næste tablet. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag de resterende doser på det rigtige tidspunkt.


   Hvis du holder op med at tage Allopurinol Teva

   Du skal fortsætte med at tage disse tabletter, så længe din læge siger det. Du må ikke stoppe med at tage din medicin, uden at du har talt med din læge først.


   Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger skal du stoppe med at tage medicinen og/eller straks fortælle det til din læge:


  • En uventet reaktion på huden (muligvis forbundet med feber, hævede kirtler, ledsmerter, usædvanlig blæredannelse eller blødning, nyreproblemer eller pludseligt opståede anfald).

  • Hududslæt er den mest almindelige bivirkning ved allopurinol (kan forekomme hos op til 1 af 10 patienter)


   Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

  • feber og kuldegysninger, hovedpine, ømme muskler (influenzalignende symptomer) og generel utilpashed

  • alle ændringer i din hud, for eksempel sår i munden, halsen, næsen, kønsorganerne og røde og hævede øjne, udbredte blistre og hudafskalning

  • alvorlig overfølsomhedsreaktion, herunder feber, hududslæt, ledsmerter og unormale blod- og leverfunktionstest (disse kan være tegn på multiorgan- overfølsomhedsreaktion).


   Meget sjælden (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

  • alvorlig allergisk reaktion, som forårsager hævelse af ansigt eller hals

  • alvorlig, muligvis livstruende allergisk reaktion

   Hvis du får en allergisk reaktion, skal du stoppe med at tage allopurinol og kontakte din læge med det samme. Symptomerne kan være:

   • Hududslæt, afskallende hud, bylder og ømme læber og øm mund

   • Hævelse i ansigt, på hænder, læber, tunge eller halsen

   • Synke- eller vejrtrækningsbesvær

   • Meget sjældent kan symptomerne være pludselig hvæsende vejrtrækning, flakkende fornemmelse eller trykken for brystet og kollaps.

   Du må ikke tage flere tabletter, medmindre din læge siger det.


   Hvis du oplever noget af det følgende, mens du tager Allopurinol Teva, skal du stoppe med at tage tabletterne og fortælle det til din læge så hurtigt som muligt:


   De følgende almindelige bivirkninger er blevet rapporteret (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

  • Øget niveau af thyroideastimulerende hormon i blodet.

   De følgende ikke almindelige bivirkninger er blevet rapporteret (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

  • kvalme, opkastning (meget sjældent blodigt opkast) og diarré

  • symptomer på allergiske reaktioner, herunder kløende udslæt

  • forhøjede resultater i leverfunktionstests.


   De følgende sjældne bivirkninger er blevet rapporteret (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

  • ledsmerter eller smertefuld hævelse i lysken, armhulerne eller på halsen

  • gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene)

  • påvirkning af lever- eller nyrefunktionen

  • dannelse af sten i urinvejene, symptomerne kan indbefatte blod i urinen og smerter i underlivet, lænden eller lysken.


   De følgende meget sjældne bivirkninger er blevet rapporteret (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

  • høj feber

  • blod i urinen

  • forandringer i dit normale afføringsmønster eller usædvanlig ildelugtende afføring

  • højt indhold af fedt i blodet

  • en generel følelse af utilpashed

  • svaghed, følelsesløshed, usikker gang, manglende evne til at bevæge musklerne, tab af bevidsthed, prikkende og snurrende fornemmelse i huden

  • kramper, anfald eller depression

  • hovedpine, svimmelhed, døsighed eller synsforstyrrelse

  • smerter i brystet, højt blodtryk, langsom puls

  • væskeophobning, som fører til hævelse, især i anklerne

  • mandlig infertilitet eller manglende evne til at få eller vedholde erektion eller udløsning i søvne (”våde drømme”)

  • forstørrede bryster hos både mænd og kvinder

  • ændret smagssans, betændelse i munden

  • grå stær og andre synsproblemer

  • bylder

  • hårtab eller misfarvning af hår

  • tørstfølelse, træthed og vægttab (disse kan være symptomer på sukkersyge); din læge kan vælge at måle sukkerindholdet i dit blod for at tjekke, om du har sukkersyge

  • muskelsmerter

  • hævede kirtler; dette går sædvanligvis væk, når behandlingen med allopurinol stopper.

  • Allopurinol tabletter kan nogle gange påvirke blodet. Dette kan vise sig ved, at du får øget tendens til blå mærker eller ondt i halsen eller andre tegn på en infektion. Disse bivirkninger forekommer som regel hos personer med lever- eller nyreproblemer. Kontakt lægen så hurtigt som muligt.


  Du kan til tider kaste op, men dette kan sædvanligvis undgås ved at tage Allopurinol Teva efter måltiderne. Fortæl det til din læge, hvis dette problem fortsætter.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


  Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk

  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke Allopurinol Teva efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterpakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Transparente aluminiumblistre

  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  HDPE-beholder

  Opbevar lægemidlet i det originale pakningsmateriale. Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod lys.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Allopurinol Teva indeholder:

Aktivt stof: allopurinol.


Hver 100 mg tablet indeholder 100 mg allopurinol. Hver 300 mg tablet indeholder 300 mg allopurinol.


Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat kolloid vandfri silica majsstivelse pulveriseret cellulose natriumstivelsesglycolat natriumlaurilsulfat povidon K30

magnesiumstearat (470b).


Udseende og pakningsstørrelser


Allopurinol Teva 100 mg tabletter er hvide, runde, bikonvekse tabletter, præget med “4K1 4K1” på den ene side og med delekærv på begge sider.


Allopurinol Teva 300 mg tabletter er hvide, runde, bikonvekse tabletter, præget med “2K1 2K1” på den ene side og med delekærv på den anden side.

Lægemidlet fås i transparente aluminiumblisterkort i følgende pakningsstørrelser: Allopurinol Teva 100 mg tabletter:

20, 25, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 105 og 500 tabletter og hospitalspakning med 50 tabletter. Allopurinol Teva 300 mg tabletter:

20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 105 og 500 tabletter og hospitalspakning med 50 tabletter. Lægemidlet fås også i HPDE-beholdere i følgende pakningsstørrelser:

Allopurinol 100 mg tabletter:

30 tabletter i en 35 ml beholder eller 100 tabletter i en 35 ml beholder


Allopurinol 300 mg tabletter:

30 tabletter i en 35 ml beholder eller 100 tabletter i en 100 ml beholder Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Holland


Repræsentant Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk


Fremstiller

TEVA Pharmaceutical Works Co. Ltd. Pallagi út, 13

4042 Debrecen Ungarn


Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:


Belgien: Allopurinol TEVA 100 and 300 mg tabletten Bulgarien: ALODAGRA 100 mg tablets

Danmark: Allopurinol ”Teva”

Frankrig: Allopurinol Teva 100, 200 and 300 mg, comprimé Irland: Allopurinol TEVA 100 and 300 mg tablets

Italien: Allopurinolo Teva Italia 100 and 300 mg compresse Holland: Allopurinol 100, 200 and 300 mg PCH, tabletten Sverige: Allopurinol Teva 100 and 300 mg tabletter


Denne indlægsseddel blev sidst revideret 07/2021.