Hjemmeside Hjemmeside

Latanoprost/Timolol Nordic Prime
timolol, combinations


Indlægsseddel: Information til brugeren

P532354-2S


Latanoprost/Timolol Nordic Prime 50 mikrogram/ml / 5 mg/ml, øjendråber, opløsning

Latanoprost / Timolol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Latanoprost/Timolol Nordic Prime

 3. Sådan skal du bruge Latanoprost/Timolol Nordic Prime

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse

  Latanoprost/Timolol Nordic Prime er et lægemiddel til behandling af forhøjet intraokulært tryk (tryk i øjet).


  Latanoprost/Timolol Nordic Prime er en lægemiddelkombination, der indeholder to aktive stoffer: latanoprost (et prostaglandinanalog) og timololmaleat (en beta-blokker).


  En væske kaldet kammervæske dannes i øjet. Denne væske drænes så tilbage til blodbanen, hvorved det påkrævede tryk bibeholdes i øjet. Hvis denne udstrømning blokeres, øges trykket i øjet.


  Beta-blokkere kan blandt andet reducere trykket i øjet ved at reducere produktionen af kammervæske. Prostaglandiner fremmer udstrømningen af kammervæske.


  Latanoprost/Timolol Nordic Prime anvendes:

  • til at reducere trykket i det indre øje hos patienter med åbenvinklet glaukom (beskadigelse af synsnerven forårsaget af for stort tryk i øjet).

  • til at reducere trykket i det indre øje hos patienter, hvor virkningen af beta-blokkere eller prostaglandinanaloger alene ikke er tilstrækkelig.


   Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.


 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Latanoprost/Timolol Nordic Prime


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Brug ikke Latanoprost/Timolol Nordic Prime:

  • hvis du er allergisk over for latanoprost, beta-blokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i Latanoprost/Timolol Nordic Prime (angivet i punkt 6).

  • hvis du har eller tidligere har haft åndedrætsproblemer såsom astma eller svær kronisk obstruktiv bronkitis (alvorlig lungesygdom som kan medføre hivende, besværet vejrtrækning eller længerevarende hoste).

  • hvis du har en langsom hjerterytme, hjertesvigt eller forstyrrelser i hjerterytmen (uregelmæssige hjerteslag).


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Latanoprost/Timolol Nordic Prime, hvis

  • du har eller har haft en hjertekarsygdom (symptomerne kan omfatte brystsmerter eller trykken for brystet, åndenød eller kvælning), hjertesvigt, lavt blodtryk

  • du har eller har haft forstyrrelser i hjertefrekvensen som langsom puls

  • du har eller har haft vejrtrækningsproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom

  • du har eller har haft en lidelse med dårlig blodcirkulation (Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom)

  • du har eller har haft diabetes, da timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker

  • du har eller har haft overaktivitet af skjoldbruskkirtlen, da timolol kan maskere tegn og symptomer

  • du skal have foretaget en operation i øjet (herunder operation for grå stær) eller hvis du tidligere har fået foretaget det

  • du lider af øjenproblemer (f.eks. øjensmerter, øjenirritation, øjenbetændelse eller uklart syn)

  • du lider af tørre øjne

  • du bruger kontaktlinser. Du kan stadig anvende Latanoprost/Timolol Nordic Prime, men du skal følge vejledningen for kontaktlinsebrugere i afsnit ”Latanoprost/Timolol Nordic Prime indeholder benzalkoniumchlorid”

  • du har eller har haft angina (særligt den type, der kaldes Prinzmetals angina)

  • du ved, at du kan få særligt alvorlige allergiske reaktioner, der vil kræve hospitalsbehandling

  • du har eller tidligere har haft en virusinfektion i øjet forårsaget af herpes simplex virus (HSV)


  Fortæl lægen, før du skal opereres, at du bruger Latanoprost/Timolol Nordic Prime, da timolol kan ændre virkningen af visse lægemidler, der anvendes under anæstesi.


  Brug af anden medicin sammen med Latanoprost/Timolol Nordic Prime

  Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.


  Latanoprost/Timolol Nordic Prime kan påvirke eller påvirkes af anden medicin du bruger, herunder andre øjendråber til behandling af glaukom (grøn stær).

  Fortæl din læge, hvis du bruger eller har til hensigt at bruge medicin til at sænke blodtrykket, hjertemedicin eller lægemidler til behandling af diabetes.


  Medicin kan påvirke anden medicin og der kan forekomme interaktioner. Det bør du huske på, hvis du tager eller bruger nogle af de følgende typer medicin:

  • Calcium-antagonister (mod f.eks. koronar hjertesygdom eller højt blodtryk)

  • Guanethidin (mod højt blodtryk)

  • Beta-blokkere (mod højt blodtryk)

  • Antiarytmika (medicin, der normaliserer hjerterytmen)

  • Digitalis-glycosider (mod hjertesvigt)

  • Parasympatomimetika (f.eks. til behandling af glaukom)

   Hvis du bruger Latanoprost/Timolol Nordic Prime sammen med de ovenstående lægemidler, kan det forårsage lavt blodtryk og/eller en reduktion af hjerterytmen.

  • Medicin, der virker på samme måde som Latanoprost/Timolol Nordic Prime Virkningen af anden medicin, der har samme virkningsmekanisme som Latanoprost/Timolol Nordic Prime kan forstærkes, hvis de bruges samtidigt. Af denne grund anbefales det ikke at benytte to betablokkere eller to prostaglandiner, prostaglandin-analoger eller prostaglandin- derivater til oftalmologisk anvendelse (dvs. i øjet).

  • Clonidin

   Hvis du bruger det aktive stof clonidin til at reducere trykket i det indre øje samtidigt med Latanoprost/Timolol Nordic Prime og du pludselig holder op med at bruge clonidin, kan dit blodtryk forhøjes.

   Hvis du også bruger beta-blokkere på samme tid til at sænke dit blodtryk, kan dit blodtryk stige yderligere på grund af denne omvendte virkning.

  • Quinidin (til behandling af hjerteproblemer og nogle typer malaria).

  • Antidepressiva af typen fluoxetin og paroxetin.

  • Adrenalin (epinefrin)


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.


   Graviditet

   Brug ikke Latanoprost/Timolol Nordic Prime, hvis du er gravid, medmindre din læge finder det nødvendigt.


   Amning

   Brug ikke Latanoprost/Timolol Nordic Prime, hvis du ammer. Latanoprost/Timolol Nordic Prime kan udskilles i modermælken.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Efter du bruger Latanoprost/Timolol Nordic Prime øjendråber, kan dit syn midlertidig blive nedsat. Hvis du oplever sløret syn – især lige efter du bruger Latanoprost/Timolol Nordic Prime øjendråber – må du

   • ikke føre nogen motorkøretøjer.

   • ikke betjene nogen redskaber eller maskiner.


    Latanoprost/Timolol Nordic Prime indeholder benzalkoniumchlorid

    Dette lægemiddel indeholder benzalkoniumchlorid. Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

    Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller hornhinde problemer (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge.


 3. Sådan skal du bruge Latanoprost/Timolol Nordic Prime


Brug altid Latanoprost/Timolol Nordic Prime nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


Medmindre lægen ordinerer en anden dosis, er den sædvanlige dosis:

Voksne, herunder ældre patienter: dryp en dråbe i hvert berørt øje, en gang dagligt.


Du må ikke bruge Latanoprost/Timolol Nordic Prime mere end en gang dagligt, da hyppigere drypning kan nedsætte virkningen af behandlingen.


Lægen vil muligvis foretage ekstra undersøgelser af dit hjerte og kredsløb, hvis du bruger Latanoprost/Timolol Nordic Prime.


Hvis du bruger andre øjendråber udover Latanoprost/Timolol Nordic Prime, skal disse bruges med mindst 5 minutters mellemrum.


Brugsanvisning

 1. Vask hænder og sid ned eller stå op i en behagelig stilling.

 2. Fjern det ydre beskyttelseslåg fra flasken.

 3. Træk forsigtigt det nedre øjenlåg på det berørte øje ned med fingerspidsen.

 4. Spidsen af flasken placeres tæt på øjet, uden at røre ved det. Flasken trykkes forsigtigt sammen, indtil en dråbe falder ned i øjet. Sørg for, at du ikke trykker for hårdt på flasken, så der kun falder en dråbe ned i det berørte øje.

 5. Øjenlåget slippes.

 6. Efter at have brugt Latanoprost/Timolol Nordic Prime skal du trykke en finger ind i hjørnet af øjet ved næsen i 2 minutter. Dette medvirker til at minimere mængden af latanoprost/timolol, der kommer ud i resten af kroppen.


  image


  Hvis lægen har ordineret det, gentages proceduren med det andet øje. Hvis dråben ikke rammer øjet, skal en anden dråbe påføres.

 7. Flasken lukkes.


Brug til børn og unge

Latanoprost/Timolol Nordic Prime anbefales ikke til børn eller unge.


Hvis du har brugt for meget Latanoprost/Timolol Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Latanoprost/Timolol Nordic Prime, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du har dryppet for mange dråber i øjet, kan der forekomme irritation og rødmen. Dette forsvinder igen, men hvis du er bekymret, skal du kontakte lægen.


Fortæl det straks til lægen, hvis du eller andre har slugt øjendråberne ved et uheld, eller hvis

du har brugt dråberne hyppigere end ordineret. Hvis du har slugt en stor mængde Latanoprost/Timolol Nordic Prime, kan du opleve kvalme, mavesmerter, træthed, rødme af huden, svimmelhed og svedudbrud.


Hav pakningen af denne medicin i nærheden, så lægen kan undersøge medicinen. Han/hun vil så afgøre, hvad der skal gøres.


Hvis du har glemt at bruge Latanoprost/Timolol Nordic Prime

Hvis du har glemt at bruge øjendråberne, skal du forsætte med at bruge dråberne som normalt fra næste dosis. Den daglige dosis på en dråbe i det berørte øje bør ikke overskrides. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


Hvis du holder op med at bruge Latanoprost/Timolol Nordic Prime

Du må ikke afbryde eller stoppe behandlingen med Latanoprost/Timolol Nordic Prime uden først at tale med lægen.


Hvis du ikke bruger Latanoprost/Timolol Nordic Prime regelmæssigt, eller hvis du ofte glemmer at bruge dem, kan der være risiko for, at behandlingen ikke er så vellykket.


Øget intraokulært tryk (tryk i øjet) kan beskadige synsnerven og forårsage et forringet syn. Der kan opstå blindhed. Normalt vil du næppe bemærke det forøgede intraokulære tryk.

Sygdommen kan kun diagnosticeres ved en kontrol foretaget af en øjenspecialist. Hvis du har øget intraokulært tryk, er det nødvendigt med regelmæssig øjenkontrol og måling af trykket i det indre øje. Trykket i øjet skal måles mindst hver 3. måned. Måling af synsfeltet og

undersøgelse af den optiske nerve skal udføres mindst en gang om året. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

 1. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Nedenfor er anført de kendte bivirkninger ved at bruge øjendråber, der indeholder de aktive stoffer latanoprost og timolol. Den vigtigste bivirkning er risiko for en gradvis permanent ændring i øjenfarven. Der er også risiko for, at øjendråber, der indeholder de aktive stoffer latanoprost og timolol, kan forårsage alvorlige ændringer i din hjertefunktion. Hvis du oplever, at din hjerterytme eller –funktion ændres, skal du kontakte din læge og fortælle

  at du har brugt Latanoprost/Timolol Nordic Prime.


  Du kan oftest fortsætte med at anvende dine øjendråber, hvis bivirkningerne ikke er alvorlige. Tal med lægen eller apoteket hvis du er bekymret. Du må ikke stoppe med at bruge Latanoprost/Timolol Nordic Prime uden først at tale med din læge.


  Følgende bivirkninger er set med Latanoprost/Timolol Nordic Prime:


  Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

  • En gradvis ændring af øjenfarven ved at forøge mængden af brunt pigment i den farvede

   del af øjet, som kaldes regnbuehinden. Hvis du har blandet øjenfarve (f.eks. blå-brun, gråbrun, gul-brun eller grøn-brun), vil sandsynligheden for, at du ser disse ændringer være

   større, end hvis du ikke har blandet øjenfarve (f.eks. blå, grå, grøn eller brun). Ændringen af øjenfarven er måske ikke synlig i flere år. Farveændringen kan være permanent, og kan

   være mere tydelig, hvis du kun bruger Latanoprost/Timolol Nordic Prime i det ene øje. Der er intet der tyder på, at den ændrede øjenfarve giver problemer. Når behandlingen med Latanoprost/Timolol Nordic Prime er stoppet, ændrer øjenfarven sig ikke længere.


   Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10 personer):

  • Irritation af øjet (en brændende, irriterende, kløende eller stikkende fornemmelse i øjet, samt følelsen af at have noget i øjet) og øjensmerter.


   Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 personer):

  • Hovedpine.

  • Øjenrødmen, øjenbetændelse, uklart syn, rindende øjne, betændelse i øjenlågene, irritation eller ødelæggelse af øjets overflade.

  • Hududslæt eller kløe.


   Andre bivirkninger

   Selvom følgende bivirkninger ikke er observeret med Latanoprost/Timolol Nordic Prime, er de observeret med de aktive stoffer i Latanoprost/Timolol Nordic Prime og de kan derfor muligvis også opstå med Latanoprost/Timolol Nordic Prime:


   Følgende bivirkninger er set med latanoprost:


   Infektioner og parasitære sygdomme

  • Virusinfektion i øjet forårsaget af herpes simplex virus (HSV).


   Nervesystemet

  • Svimmelhed.


   Øjne

  • Ændring af øjenvipper og de fine hår omkring øjet (flere, længere, tykkere og mørkere øjenvipper), ændring i øjenvippernes vækstretning, hævelse omkring øjet, hævelse i den

   farvede del af øjet (iritis/uveitis), hævelse i den bagerste del af øjet (makulaødem eller cystoidt makulaødem), betændelse/irritation i øjets overflade (keratitis), tørre øjne, skader på eller irritation af øjets overflade eller hornhinde, hævelse (ødem) af hornhinden, væskefyldt cyste i den

   farvede del af øjet (iriscyste), lysoverfølsomhed (fotofobi), øjnene virker indsunkne (dybere øjenlågsfure).


   Hjerte

  • Forværring af angina, opmærksomhed på hjerterytmen (hjertebanken).


   Vejrtrækning

  • Astma, forværring af astma, kortåndethed.


   Hudlidelser

  • Mørkere hud omkring øjnene.


   Muskel- og knoglelidelser

  • Led- og muskelsmerter.


   Generelle gener

  • Smerter i brystet.


   Som for andre lægemidler, som anvendes i øjnene, optages Latanoprost/Timolol Nordic Prime i blodet. Timolol-delen kan medføre bivirkninger, som ses ved behandling med beta-blokkere, der indsprøjtes i en blodåre eller gives via munden. Hyppigheden af bivirkninger efter lokal anvendelse i øjet er lavere, end når medicin eksempelvis gives som en indsprøjtning eller gennem munden. De nævnte bivirkninger er set ved behandling af øjensygdomme med beta-blokkere.


  • Allergiske reaktioner, som omfatter hele kroppen, herunder hævelser under huden (kan forekomme på områder som ansigt, arme og ben, og kan medføre synke- eller vejrtrækningsbesvær), nældefeber, lokalt hududslæt eller hududslæt over hele kroppen, kløen, alvorlig pludselig livstruende allergisk reaktion.

  • Lavt blodsukker.

  • Søvnløshed, depression, mareridt, hukommelsestab, hallucinationer.

  • Besvimelse, blodprop i hjernen eller hjerneblødning, nedsat blodforsyning til hjernen, forøgede tegn og symptomer på myastenia gravis (muskelsygdom), svimmelhed, prikkende, usædvanlig fornemmelse (som snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden), hovedpine.

  • Tegn og symptomer på øjenirritation (f.eks. brænden, stikken, kløen, tåreflåd, rødmen), øjenlågsbetændelse, hornhindebetændelse, ændret syn/synsforstyrrelser, sløret syn og løsning af laget under nethinden, der indeholder blodkar, efter filtrationskirurgi (hvilket kan forårsage synsforstyrrelser), nedsat følsomhed i hornhinden, øjentørhed, corneal erosion (beskadigelse af øjeæblets yderste lag), nedsænkede øjenlåg (medfører at øjnene er halvlukkede), dobbeltsyn.

  • Piben/ringen for ørerne (tinnitus).

  • Langsom puls, brystsmerter, hjertebanken, væskeophobning i kroppen (ødem), ændringer i hjerterytmen eller hjertefrekvensen, kongestivt hjertesvigt (hjertesvigt med åndenød og hævede fødder og ben på grund af væskeophobning), en type hjerterytmeforstyrrelse, hjerteanfald, hjertestop, hjertesvigt.

  • Lavt blodtryk, Raynauds fænomen (hvide, ”døde” fingre og tæer), kolde hænder og fødder.

  • Sammentrækning af luftvejene i lungerne (fortrinsvis hos patienter med luftvejssygdomme), vejrtrækningsbesvær, hoste.

  • Smagsforstyrrelser, kvalme, fordøjelsesbesvær, diarré, mundtørhed, mavesmerter, opkastning.

  • Hårtab, hududslæt med hvidligt sølvlignende udseende (psoriasislignende hududslæt) eller forværring af psoriasis, hududslæt.

  • Muskelsmerter, der ikke er forårsaget af aktivitet.

  • Seksuelle problemer, nedsat libido.

  • Kraftesløshed/træthed.

  I meget sjældne tilfælde har nogle patienter med alvorlige skader på hornhinden fået uklare pletter på hornhinden på grund af kalkaflejringer i forbindelse med behandlingen.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

  Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 2. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke Latanoprost/Timolol Nordic Prime efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Bemærk venligst de følgende instruktioner for opbevaring:

  Uåbnede flasker: Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

  Efter flaskens første anbrud: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

  Efter anbrud skal du bortskaffe flasken – med alt resterende indhold – efter 4 uger. Ellers er der risiko for øjeninfektion.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 3. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Latanoprost/Timolol Nordic Prime indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Latanoprost/Timolol Nordic Prime er en klar, farveløs væske pakket i en gennemsigtig flaske med dråbetæller med skruelåg.


Pakningsstørrelser

1 flaske med dråbetæller, der indeholder 2,5 ml øjendråber,

3 flasker med dråbetællere, der hver indeholder 2,5 ml øjendråber, Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime Kongensgade 36, 1.

6700 Esbjerg


Fremstiller

SVUS Pharma a.s. Smetanovo nabrezi 1238/20a 500 02 Hradec Kralove Tjekkiet


Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2019.