Hjemmeside Hjemmeside

Dimethyl fumarate Sandoz
dimethyl fumarateIndlægsseddel: Information til brugeren


Dimethyl fumarate Sandoz 120 mg enterokapsler, hårde Dimethyl fumarate Sandoz 240 mg enterokapsler, hårde dimethylfumarat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Dimethyl fumarate Sandoz kan påvirke antallet af hvide blodlegemer, dine nyrer og din lever. Inden du starter med at tage Dimethyl fumarate Sandoz, vil din læge tage en blodprøve og bestemme antallet af hvide blodlegemer i dit blod samt kontrollere, at dine nyrer og din lever fungerer korrekt. Din læge vil tage disse blodprøver regelmæssigt under behandlingen. Hvis antallet af dine hvide blodlegemer falder under behandlingen, vil din læge muligvis overveje yderligere analyser eller afbryde behandlingen.


Kontakt lægen, før du tager Dimethyl fumarate Sandoz, hvis du har:


Herpes zoster (helvedesild) kan forekomme ved behandling med Dimethyl fumarate Sandoz. I visse tilfælde er der forekommet alvorlige komplikationer. Du skal omgående informere lægen, hvis du har mistanke om, at du har symptomer på helvedesild.


Hvis du mener, at din MS bliver værre (f.eks. svaghed eller synsændringer), eller hvis du bemærker nye symptomer, skal du straks tale med din læge, da dette kan være symptomer på en sjælden hjerneinfektion kaldet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). PML er en alvorlig lidelse, der kan resultere i svær invaliditet eller død.


En sjælden, men alvorlig nyresygdom (Fanconis syndrom) er blevet indberettet for lægemidler indeholdende dimethylfumarat i kombination med andre fumarsyreestere anvendt til behandling af psoriasis (en hudsygdom). Hvis du bemærker, at du tisser mere, er mere tørstig og drikker mere end normalt, at dine muskler virker svagere, du brækker en knogle eller blot har ømhed og smerter, skal du kontakte lægen hurtigst muligt, så det kan blive undersøgt nærmere.


Børn og unge

Ovenstående advarsler og forsigtighedsregler gælder også for børn. Dimethyl fumarate Sandoz kan anvendes til børn og unge i alderen 13 år og derover. Der foreligger ingen data for børn under 10 år.


Brug af andre lægemidler sammen med Dimethyl fumarate Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Oplys især, hvis du tager følgende:


Brug af Dimethyl fumarate Sandoz sammen med alkohol

Indtagelse af mere end en lille mængde (mere end 50 ml) stærk alkohol (alkoholprocent over 30 %; f.eks. spiritus) skal undgås den første time efter indtagelse af Dimethyl fumarate Sandoz, da alkohol kan interagere med dette lægemiddel. Dette kan medføre betændelse i maven (gastritis), især hos personer, der allerede har tilbøjelighed til dette.


Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


Graviditet

Tag ikke Dimethyl fumarate Sandoz, hvis du er gravid, medmindre du har drøftet det med din læge.


Amning

Det vides ikke, om dimethylfumarat udskilles i modermælk. Dimethyl fumarate Sandoz bør ikke anvendes under amning. Din læge vil hjælpe dig med at afgøre, hvorvidt du skal stoppe med at amme eller med at tage Dimethyl fumarate Sandoz, blandt andet ved at afveje fordelen for dit barn ved at amme mod fordelen for dig ved behandling.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Virkningen af Dimethyl fumarate Sandoz på din evne til at føre motorkøretøjer og betjene maskiner er ikke kendt. Det forventes ikke, at Dimethyl fumarate Sandoz påvirker din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.


Dimethyl fumarate Sandoz indeholder natrium

Dimethyl fumarate Sandoz indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hård enterokapsel, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


 1. Sådan skal du tage Dimethyl fumarate Sandoz


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.


  Startdosis

  120 mg to gange dagligt.

  Tag denne startdosis de første 7 dage, og tag derefter den normale dosis.


  Normal dosis

  240 mg to gange dagligt.


  Dimethyl fumarate Sandoz er til oral anvendelse (indtagelse gennem munden).


  Kapslen skal sluges hel med lidt vand. Kapslen må ikke deles, knuses, opløses, suttes eller tygges, da det kan øge hyppigheden af visse bivirkninger.


  Tag Dimethyl fumarate Sandoz sammen med mad – det kan hjælpe med at reducere nogle af de meget almindelige bivirkninger (angivet i afsnit 4).


  Hvis du har taget for meget Dimethyl fumarate Sandoz

  Kontakt omgående lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dimethyl fumarate Sandoz end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Du kan opleve bivirkninger, som ligner dem, der er beskrevet herunder i afsnit 4.


  Hvis du har glemt at tage Dimethyl fumarate Sandoz

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


  Du kan tage den glemte dosis, hvis du lader mindst 4 timer gå mellem hver dosis, ellers skal du vente til næste planlagte dosis.


  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Alvorlige bivirkninger

  Dimethyl fumarate Sandoz kan sænke antallet af lymfocytter (en type hvide blodlegemer). Lavt lymfocyttal kan øge din risiko for infektion, herunder risikoen for en sjælden hjerneinfektion kaldet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). PML kan resultere i svær invaliditet eller død. PML er forekommet efter 1 til 5 års behandling, og din læge bør derfor fortsætte med at overvåge dine hvide blodlegemer under hele din behandling, og du skal være opmærksom på eventuelle symptomer på PML som beskrevet nedenfor. Risikoen for PML kan være højere, hvis du tidligere har taget et lægemiddel, der forringer funktionaliteten af din krops immunsystem.


  Symptomerne på PML kan ligne et MS-attak. Symptomerne kan omfatte ny eller forværret svaghed i den ene side af kroppen, klodsethed, syns-, tanke- eller hukommelsesforstyrrelser, forvirring eller personlighedsændringer eller tale- og kommunikationsvanskeligheder, der varer længere end nogle dage. Hvis du mener, at din MS bliver værre, eller hvis du bemærker nye symptomer under behandlingen med Dimethyl fumarate Sandoz, er det derfor meget vigtigt, at du taler med din læge så hurtigt som muligt. Du skal også tale med din partner eller omsorgspersoner og fortælle dem om din behandling. Der kan opstå symptomer, som du ikke selv er opmærksom på.

  Ring straks til din læge, hvis du får nogle af disse symptomer Svære overfølsomhedsreaktioner

  Hyppigheden af svære overfølsomhedsreaktioner kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data (ikke kendt).


  Rødme i ansigtet eller på kroppen (blussen) er en meget almindelig bivirkning. Hvis blussen er ledsaget af et rødt udslæt eller nældefeber, og du samtidig får et eller flere af følgende symptomer:

  • hævelse af ansigt, læber, mund eller tunge (angioødem)

  • pibende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær eller kortåndethed (dyspnø, hypoksi)

  • svimmelhed eller bevidstløshed (hypotension)

   kan det dog være tegn på en svær overfølsomhedsreaktion (anafylaksi).

   Stop med at tage Dimethyl fumarate Sandoz, og ring omgående til en læge. Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end l ud af 10 patienter

  • rødme i ansigtet eller på kroppen med en varm, eventuelt meget varm, brændende fornemmelse eller kløe (blussen)

  • løs afføring (diarré)

  • kvalme

  • mavesmerter eller mavekramper


  Hvis du tager lægemidlet sammen med mad, kan det hjælpe med at reducere ovennævnte bivirkninger


  Stoffer, der kaldes ketoner, og som kroppen producerer naturligt, er meget almindelige i urinanalyser under behandling med Dimethyl fumarate Sandoz.  Tal med lægen om, hvordan disse bivirkninger skal håndteres. Lægen sætter muligvis din dosis ned. Sæt ikke dosis ned, medmindre din læge beder dig om det.


  Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter

  • betændelse i tarmslimhinden (gastroenteritis)

  • opkastning

  • fordøjelsesproblemer (dyspepsi)

  • betændelse i maveslimhinden (gastritis)

  • gener i mave og tarm

  • brændende fornemmelse

  • hedeture, varm fornemmelse

  • hudkløe (pruritus)

  • udslæt

  • lyserøde eller røde pletter på huden (erytem)

  • hårtab (alopeci)


   Bivirkninger, som kan påvises i blod- eller urinprøver

  • lavt antal hvide blodlegemer i blodet (lymfopeni, leukopeni). Nedsat antal hvide blodlegemer kan betyde, at din krop er dårligere i stand til at bekæmpe en infektion. Såfremt du får en alvorlig infektion (eksempelvis lungebetændelse), skal du straks kontakte din læge.

  • protein (albumin) i urinen

  • forhøjet niveau af leverenzymer (ALAT, ASAT) i blodet


   Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter

  • allergiske reaktioner (overfølsomhed)

  • nedsat antal blodplader


   Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

  • leverbetændelse og forhøjede niveauer af leverenzymer (ALAT eller ASAT i kombination med bilirubin)

  • herpes zoster (helvedesild) med symptomer såsom blærer, brændende, kløende eller smertende hud, typisk på den ene side af overkroppen eller ansigtet, og andre symptomer såsom feber og svaghed i de tidlige stadier af infektionen, efterfulgt af følelsesløshed, kløe elle røde plamager med svære smerter

  • løbende næse (rinorré)


   Børn (i alderen 13 år og derover) og unge

   Ovennævnte bivirkninger gælder også for børn og unge.

   En række bivirkninger blev indberettet hyppigere hos børn og unge end hos voksne, f.eks. hovedpine, mavesmerter eller -kramper, opkastning, ondt i halsen, hoste og menstruationssmerter.


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:


   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk


   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 3. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Dimethyl fumarate Sandoz indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser


Enterokapsel, hård (enterokapsel).


Dimethyl fumarate Sandoz 120 mg enterokapsler, hårde

Hårde gelatinekapsler med hvid underdel, der er påtrykt ”120 mg”, og lysegrøn overdel. Størrelsen er ca. 19,4 mm i længden og 8,53 mm i bredden.


Dimethyl fumarate Sandoz 240 mg enterokapsler, hårde

Hårde lysegrønne gelatinekapsler, der er påtrykt ”240 mg” på underdelen. Størrelsen er ca. 23,3 mm i længden og 8,53 mm i bredden.


Dimethyl fumarate Sandoz er pakket i blisterpakninger af Al//PVC/PVDC eller kalenderblisterpakninger eller perforerede enkeltdosisblisterpakninger.


Dimethyl fumarate Sandoz 120 mg enterokapsler, hårde Pakningsstørrelser: Blisterpakninger med 14 enterokapsler, hårde.

Kalenderblisterpakninger med 14 enterokapsler, hårde

Perforerede enkeltdosisblisterpakninger med 14 x 1 enterokapsler, hårde.


Dimethyl fumarate Sandoz 240 mg enterokapsler, hårde

Pakningsstørrelser: Blisterpakninger med 56, 168 eller 196 enterokapsler, hårde.

Kalenderblisterpakninger med 56, 168 eller 196 enterokapsler, hårde


Perforerede enkeltdosisblisterpakninger med 56 x 1 og 168 x 1 enterokapsler, hårde.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.


Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenien. eller

Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A., ul. Metalowca 2, 39-460 Nowa Deba, Polen


Dette lægemiddel er godkendt i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og i Det Forenede Kongerige (Nordirland) under følgende navne:


Tyskland: Dimethylfumarat Hexal Østrig: Dimetylfumarat 1A Pharma

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige: Dimethyl fumarate Sandoz Spanien, Portugal: Fumarato de dimetilo Sandoz

Ungarn: Dimetil-fumarat Sandoz Holland: Dimethylfumaraat Sandoz

Det Forenede Kongerige (Nordirland): Dimethyl fumarate Rowex


Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2022