Hjemmeside Hjemmeside

Ivermectin Carefarm
ivermectin

Indlægsseddel: Information til brugeren Ivermectin Carefarm 3 mg, tabletter ivermectin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ivermectin Carefarm

 3. Sådan skal du tage Ivermectin Carefarm

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Ivermectin Carefarm indeholder et lægemiddelstof, der hedder ivermectin, der anvendes til behandling af infektioner, som er forårsaget af nogle bestemte parasitter.


  Det anvendes til behandling af:

  • en infektion i tarmen, der kaldes for intestinal strongyloidiasis (anguillulosis). Denne infektion er forårsaget af en type rundorm, der kaldes for ”Strongyloides stercoralis”.

  • en infektion i blodet, der kaldes for mikrofilaræmi på grund af ”lymfatisk filariasis”. Denne infektion er forårsaget af en ikke-kønsmoden orm, der kaldes for ”Wuchereria bancrofti”. Ivermectin Carefarm virker ikke mod voksne orme, kun mod ikke-kønsmodne orme.

  • hudmider (fnat). Fnat skyldes bittesmå mider, der borer sig ind under huden. Det kan medføre kraftig kløe. Du bør ikke tage Ivermectin Carefarm, medmindre lægen har påvist, at du har fnat, eller har en formodning derom.


   Ivermectin Carefarm forebygger ikke disse infektioner. Det virker ikke mod voksne orme.

   Du bør ikke tage Ivermectin Carefarm, medmindre lægen har påvist, at du har en parasitinfektion, eller har en formodning derom.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ivermectin Carefarm


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

  Tag ikke Ivermectin Carefarm:

  • hvis du er allergisk over for ivermectin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).


   Generelt set kan du gå ud fra, at du er allergisk over for et lægemiddel, hvis du oplever usædvanlige symptomer, såsom udslæt, nældefeber eller feber, umiddelbart efter at du har taget lægemidlet.


   Du må ikke tage Ivermectin Carefarm, hvis noget af det ovenstående gælder for dig. Tal med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ivermectin Carefarm, hvis du er i tvivl.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ivermectin Carefarm.


   Fortæl hele din sygdomshistorie til din læge, inden du starter behandlingen med Ivermectin Carefarm. Fortæl det til lægen, hvis du

   • har et svækket immunsystem (immunsygdom)

   • lever eller har levet i områder i Afrika, hvor der er tilfælde af parasitinfektioner med trådormen Loa loa, der også kaldes for øjenormen.

   • lever eller har levet i Afrika.


  Samtidig brug af et lægemiddel kaldet diethylcarbamazincitrat (DEC) til behandling af samtidig infektion med Onchocerca volvulus kan medføre en risiko for bivirkninger, som undertiden kan være alvorlige.


  Kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du begynder at tage Ivermectin Carefarm, hvis noget af ovenstående gør sig gældende for dig (eller du er i tvivl).


  Ivermectin Carefarm er ikke beregnet til forebyggelse af tropiske parasitinfektioner. Det virker ikke mod voksne parasitorme, og det bør kun anvendes efter lægens anvisning, når lægen har påvist, at du har en parasitinfektion, eller har en kraftig formodning derom.


  Børn

  Det vides ikke, om det er sikkert at bruge Ivermectin Carefarm til børn, der vejer under 15 kg.


  Ældre patienter

  Kliniske studier med Ivermectin Carefarm omfattede ikke tilstrækkelige forsøgspersoner på 65 år og derover til at klarlægge, om de reagerede anderledes på lægemidlet end yngre forsøgspersoner. I klinisk praksis er der ikke set forskel i denne henseende mellem yngre og ældre patienter. Generelt set bør der altid udvises forsigtighed med enhver behandling hos ældre patienter, fordi de oftere har nedsat lever-, nyre- og hjertefunktion eller anden samtidig sygdom og oftere tager andre lægemidler.


  Brug af andre lægemidler sammen med Ivermectin Carefarm

  Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

  Generelt skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.


  Graviditet, amning og frugtbarhed

  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


  Graviditet

  Hvis du er gravid, må du ikke tage Ivermectin Carefarm, medmindre lægen har anvist det.

  Amning

  Ivermectin Carefarm går over i modermælken.

  Fortæl det til lægen, hvis du ammer, og tag ikke denne behandling, medmindre lægen anviser det. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.


  Frugtbarhed

  Ivermectin Carefarm havde ingen negativ indvirkning på frugtbarheden hos rotter i doser, der var op til 3 gange højere end den højeste anbefalede dosis til mennesker på 200 mikrogram/kg (på basis af mg/m2/dag).


  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Det er ikke undersøgt, om Ivermectin Carefarm påvirker evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Det kan ikke udelukkes, at nogle patienter kan opleve bivirkninger, der kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, såsom svimmelhed, døsighed, rysten eller fornemmelse af, at rummet drejer rundt.

  Hvis du oplever sådanne symptomer, skal du undlade at føre motorkøretøj og betjene maskiner.


 3. Sådan skal du tage Ivermectin Carefarm


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Dosering

  Behandling af gastrointestinal strongyloidiasis (anguillulosis)

  Den anbefalede dosis er 200 mikrogram ivermectin pr. kg legemsvægt, taget oralt som en enkelt dosis. Vejledende dosering på baggrund af patientens vægt:


  image

  LEGEMSVÆGT (kg) DOSIS (antal tabletter á 3 mg)

  15 til 24 en

  25 til 35 to

  36 til 50 tre

  51 til 65 fire

  66 til 79 fem

  ≥ 80 seks


  Behandling af mikrofilaræmi forårsaget af Wuchereria bancrofti (lymfatisk filariasis)

  Den anbefalede dosering til massebehandling af mikrofilaræmi forårsaget af Wuchereria bancrofti (lymphatic filariasis) er en enkelt oral dosis på cirka 150 til 200 mikrogram/kg legemsvægt en gang hver 6. måned.

  I endemiske områder (afgrænsede områder, hvor sygdommen har en stabil, vedvarende forekomst), hvor der kun kan gives behandling en gang hver 12. måned, er den anbefalede dosering 300 til 400 mikrogram pr. kg. legemsvægt for at opretholde tilstrækkelig undertrykkelse af mikrofilaræmi hos de behandlede patienter.


  Vejledende dosering på baggrund af patientens vægt:


  LEGEMSVÆGT

  DOSIS ved administration en gang hver 6. måned

  DOSIS ved administration en gang hver 12. måned

  (kg)

  (antal tabletter á 3 mg)

  (antal tabletter á 3 mg)

  15 til 25

  en

  to

  26 til 44

  to

  fire

  45 til 64

  tre

  seks

  65 til 84

  fire

  otte


  Alternativt kan doseringen af ivermectin i forbindelse med massebehandling fastlægges på baggrund af patientens højde, som følger, hvis der ikke er en personvægt til rådighed:


  HØJDE

  DOSIS ved administration en gang hver 6. måned

  DOSIS ved administration en gang hver 12. måned

  (cm)

  (antal tabletter á 3 mg)

  (antal tabletter á 3 mg)

  90 til 119

  en

  to

  120 til 140

  to

  fire

  141 til 158

  tre

  seks

  >158

  fire

  otte


  Behandling af fnat

  • Den anbefalede dosering er en enkelt oral dosis på 200 mikrogram ivermectin pr. kg. legemsvægt.

  • Du ved ikke, om behandlingen har virket, før der er gået 4 uger.

  • Lægen kan beslutte at give dig en dosis mere inden for 8 til 15 dage.


  Andre ting, du skal være opmærksom på, når du bliver behandlet for fnat

  Alle personer, der kommer i kontakt med dig, især dine familiemedlemmer og partnere, bør gå til lægen så hurtigt som muligt. Lægen vil vurdere, om de også skal behandles. Hvis smittede kontaktpersoner ikke bliver behandlet med det samme også, er der risiko for, at de kan smitte dig med fnat igen.


  Du bør tage hygiejniske forholdsregler for at undgå at blive smittet igen (dvs. fingernegle skal holdes korte og rene) og følge de officielle anbefalinger vedrørende vask af tøj og sengelinned.


  Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du føler, at virkningen af Ivermectin Carefarm er for stærk eller for svag.


  Indtagelse

  Tabletterne skal tages gennem munden.

  Følg altid lægens doseringsvejledning. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl. Til børn under 6 år bør tabletterne knuses inden indgivelsen.

  Behandlingen består af en enkelt dosis. Det ordinerede antal tabletter skal tages på én gang som en enkelt dosis. Tabletterne bør tages med vand på tom mave. Du må ikke spise noget i to timer før og efter indtagelse af dette lægemiddel. Det skyldes, at det er uvist, hvordan mad påvirker optagelsen af lægemidlet i kroppen.


  Hvis du har taget for meget Ivermectin Carefarm

  Kontakt straks lægen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Ivermectin Carefarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).


  Hvis du har glemt at tage Ivermectin Carefarm

  Følg altid lægens anvisning. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Som regel er bivirkningerne ikke alvorlige eller langvarige. Du kan have større risiko for at få bivirkninger, hvis du er smittet med flere forskellige parasitter. Det gælder især, hvis du er smittet med ormen ”Loa loa”. Følgende bivirkninger kan forekomme med dette lægemiddel:


  Allergiske reaktioner

  Søg omgående læge, hvis du får en allergisk reaktion. Tegnene herpå kan omfatte:

  • pludselig feber

  • pludselige hudreaktioner (såsom udslæt eller kløe) eller andre alvorlige hudreaktioner

  • vejrtrækningsbesvær

   Søg omgående læge, hvis du får en af ovennævnte bivirkninger.


   Andre bivirkninger

  • leversygdom (akut hepatitis)

  • forandringer i visse blodprøver (stigning i leverenzymer, stigning i bilirubin i blodet, stigning i en type hvide blodlegemer, der kaldes for eosinofiler)

  • blod i urinen


   Afhængigt af hvilken infektion, du tager Ivermectin Carefarm for, og afhængigt af, hvorvidt du har andre infektioner, kan nedenstående bivirkninger forekomme.


   Personer med intestinal strongyloidiasis (anguillulosis) kan få følgende bivirkninger:

  • usædvanlig svaghed

  • manglende appetit, mavesmerter, forstoppelse eller diarré

  • kvalme eller opkastning

  • søvnighed eller svimmelhed

  • rysten eller skælven

  • nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni)

  • fald i antallet af røde blodlegemer eller i mængden af hæmoglobin, som er det røde farvestof i blodet (anæmi)

   Ved intestinal strongyloidiasis (anguillulosis) kan der også være voksne rundorm i afføringen.


   Personer med mikrofilaræmi på grund af lymfatisk filariasis forårsaget af Wuchereria bancrofti kan få følgende bivirkninger:

  • sveden eller feber

  • hovedpine

  • usædvanlig svaghed

  • muskel-, led- og kropssmerter

  • manglende appetit, kvalme

  • mavesmerter (generelle smerter i maven og smerter i midten og lige under ribben og brystbenet)

  • hoste eller ondt i halsen

  • gener i forbindelse med vejrtrækning

  • fald i blodtrykket, når du rejser dig op - kan medføre svimmelhed eller omtumlethed

  • kuldegysninger

  • svimmelhed

  • smerter og gener i testiklerne


   Personer med fnat kan få følgende bivirkninger:

  • kløe (pruritus) kan blive værre i starten af behandlingen. Dette varer som regel ikke længe.


   Personer med kraftig infektion med ormen ”Loa loakan få følgende bivirkninger:

  • abnorm hjernefunktion

  • nakke- eller rygsmerter

  • blødning i den hvide del af øjet (også kaldet rødt øje)

  • stakåndethed

  • manglende kontrol over vandladning eller afføring

  • problemer med at stå eller gå

  • ændring i mental tilstand

  • døsighed eller forvirring

  • manglende reaktion på andre personer eller koma


   Personer, der er smittet med ormen “Onchocerca volvulus”, som forårsager flodblindhed, kan få følgende bivirkninger:

  • kløe eller udslæt

  • led- eller muskelsmerter

  • feber

  • kvalme eller opkastning

  • hævede lymfekirtler

  • hævelse, især af hænder, ankler eller fødder

  • diarré

  • svimmelhed

  • lavt blodtryk (hypotension). Du kan føle dig svimmel eller omtumlet, når du rejser dig op

  • hurtig puls

  • hovedpine eller træthed

  • ændringer i synet og andre øjenproblemer, såsom infektion, rødme eller usædvanlig fornemmelse

  • blødning i den hvide del af øjet eller hævelse af øjenlågene

  • forværring af astma


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:


   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: https://www.meldenbivirkning.dk/


   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen, beholderen og æsken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevares i den originale pakning for at beskytte produktet mod lys.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


  Ivermectin Carefarm indeholder:

  • Aktivt stof: ivermectin.

   En tablet indeholder 3 mg ivermectin.

  • Øvrige indholdsstoffer:

Mikrokrystallinsk cellulose, pregelatineret majsstivelse, citronsyre, butylhydroxyanisol, magnesiumstearat.


Udseende og pakningsstørrelser

Ivermectin Carefarm er en rund, hvid tablet uden mærker. Æsker med 10 tabletter i blisterpakninger.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Mail: info@orifarm.com

Tlf.: +45 6395 2700


Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ


I Danmark markedsføres Ivermectin Carefarm også som Ivermectin Medical Valley


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.


Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2022.


1000153-001-01