Hjemmeside Hjemmeside

Sildenafil Medical Valley
sildenafil

Indlægsseddel: Information til patienten


Sildenafil Medical Valley 50 mg filmovertrukne tabletter

sildenafil


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Meget almindelig (kan ses hos mere end 1 ud af 10 personer): hovedpine.


Almindelig (kan ses hos op til 1 ud af 10 personer): kvalme, ansigtsrødme i ansigtet, hedeture (symptomerne omfatter en pludselig varmefølelse i overkroppen), dårlig fordøjelse, farvesyn, sløret syn, synsforstyrrelser, tilstoppet næse og svimmelhed.


Ikke almindelig (kan ses hos op til 1 ud af 100 personer): opkastning, hududslæt, øjenirritation, blodsprængte øjne/røde øjne, smerte i øjet, forskellige lysfornemmelser, f.eks. lysflimren og lysglimt, lysfølsomhed, rindende øjne, uregelmæssig eller hurtig puls, forhøjet blodtryk, lavt blodtryk, muskelsmerter, føle sig søvnig, nedsat følelse ved berøring, svimmelhed, susen for ørerne (tinnitus), mundtørhed, blokerede eller tilstoppede bihuler, irritation i næseslimhinden (symptomerne omfatter løbende næse, nysen og tilstoppet næse), mavesmerter lige over navlen, gastroøsofageal reflukssyndrom (tilbageløb af syre fra mavesækken til spiserøret - symptomerne omfatter halsbrand), blod i urinen, smerter i arme og ben, næseblod, varmefølelse og træthed.

Sjælden (kan ses hos op til 1 ud af 1.000 personer): besvimelse, slagtilfælde, hjerteanfald, uregelmæssig hjerterytme, midlertidigt nedsat blodtilførsel til dele af hjernen, følelse af, at halsen snører sig

sammen, følelsesløshed i munden, blødninger i den bagerste del af øjet, dobbeltsyn, nedsat synsskarphed, unormal følelse i øjet, hævede øjne eller øjenlåg, små partikler eller pletter i synsfeltet, se en farvet ring omkring lyskilder, forstørrede pupiller, misfarvning af det hvide i øjet, blødning fra penis, blod i sæden, næsetørhed, hævelse inde i næsen, følelse af irritation og pludselig hørenedsættelse eller høretab.


Efter markedsføring er der rapporteret om sjældne tilfælde af en hjertelidelse, kaldet ustabil angina, og pludselig død. Det bør tages i betragtning, at de fleste, men ikke alle, af de mænd, der oplevede disse bivirkninger, havde hjerteproblemer, før de tog denne medicin. Det er ikke muligt at bestemme, om disse bivirkninger er direkte relateret til Sildenafil Medical Valley.


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


  1. Opbevaring


    Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


    Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.


    Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, som står på pakningen efter EXP. Udløbsdato er den sidste dag I den nævnte måned.


    Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


  2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Sildenafil Medical Valley indeholder


Sildenafil Medical Valley udseende og pakningsstørrelser

Sildenafil Medical Valley 50 mg filmovertrukne tabletter er blå, aflange og mærket “50”.


Sildenafil Medical Valley 50 mg filmovertrukne tabletter findes i blisterpakninger med 1, 4, 8, 12 tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført..

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller: Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken Sverige


Fremstiller:

LABORATORIOS NORMON, S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6

28760 Tres Cantos – Madrid, SPANIEN


LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Avenida Miralcampo, 7. Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares

Guadalajara – SPANIEN


Dette lægemiddel er autoriseret i medlemsstaterne i EEA under følgende navne:


Østrig: Silchemo 50mg, Filmtabletten

Belgien: Silchemo 50mg Comprimé pelliculé/Filmtabletten/filmomhulde tabletten Danmark: Sildenafil Medical Valley

Holland: Afilon 50 mg, Filmomhulde tablet


Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2016