Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Vanquin

Indlægsseddel: information til brugeren


Vanquin 50 mg overtrukne tabletter

Pyrvin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Vanquin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vanquin

 3. Sådan skal du tage Vanquin

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse

  Vanquin er et middel mod børneorm. Det slår såvel børneormen som dens larver ihjel og afbryder dermed produktionen af æg. Vanquin påvirker ikke børneormens æg.


  Børneorm er mest almindelig i børnefamilier. Børneorm lægger i tusindvis af mikroskopiske æg uden for endetarmsåbningen, hvilket fremkalder kløe. Som regel er alle familiemedlemmer smittet, og derfor skal alle familiemedlemmer have behandling samtidig. Da Vanquin ikke virker på børneormens æg, skal hele familien have behandling igen efter 2-3 uger.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vanquin

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Tag ikke Vanquin:

  • Hvis du er allergisk over for Pyrvin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Vanquin (angivet i pkt. 6)


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen, før du tager Vanquin.


   Det aktive stof i Vanquin er et kraftigt farvestof, der farver afføringen rød. Du må ikke tygge tabletterne, men skal synke dem hurtigt for at undgå misfarvning af mund og tænder. Hvis du kaster op, er opkastet rødt og kan være årsag til varig misfarvning.


   Foruden behandling med Vanquin er omhyggelig hygiejne meget vigtig for at udrydde børneorm. Se hygiejneråd i punkt 3.


   Brug af anden medicin sammen med Vanquin

   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.


   Brug af Vanquin sammen med mad og drikke

   Du skal tage Vanquin straks efter et måltid.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Vanquin.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Vanquin påvirker ikke arbejdssikkerhed eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.


   Vanquin indeholder saccharose, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), natrium og natriumbenzoat (E211).


   Saccharose: Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


   Methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216): Kan give allergiske reaktioner (Kan optræde efter behandlingen).


   Carmellosenatrium: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


   Natriumbenzoat (E211): Dette lægemiddel indeholder 0,0178 mg natriumbenzoat pr. tablet.


 3. Sådan skal du tage Vanquin

  Tag altid Vanquin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


  Den sædvanlige dosis er:

  Til voksne og børn (over 10 kg): 1 tablet pr. 10 kg legemsvægt. Se følgende tabel for dosis:


  Cirka vægt

  Antal tabletter

  10-14 kg

  1

  15-24 kg

  2

  25-34 kg

  3

  35-44 kg

  4

  45-54 kg

  5

  55-64 kg

  6

  65-74 kg

  7

  75 kg og derover

  8


  Du skal tage hele dosis på én gang umiddelbart efter et måltid. Du skal tage tabletterne med et glas vand.

  Du bør ikke tygge tabletterne, da de kan misfarve tænder og mundhule.

  For at forhindre fortsat smittespredning bør alle i familien behandles samtidig. Gentag behandlingen efter 2-3 uger.


  Brug til børn

  Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.


  Hygiejneråd

  For at udrydde børneorm, er det vigtigt, at du samtidig med behandling med Vanquin er ekstra omhyggelig med hygiejnen.

  • Vask dagligt omkring endetarmsåbningen med vand og sæbe.

  • Vask hænder ofte. Hold neglene korte og rene.

  • Sov i pyjamas eller tætsluttende bukser. Skift underbukser og pyjamas dagligt.

  • Skift og vask sengetøjet ofte.

  • Vask tøjet samme dag, som du skifter det.

  • Rengør badekar, badeværelsesgulv og toilet dagligt.

  • Ved kløe kan du fjerne eventuelle børneorm med vatpinde. Ormen gemmer sig gerne i folderne ved endetarmsåbningen. Vask grundigt efter aftørringen.

  • Husdyr får ikke børneorm, men æggene kan findes i pelsen. Vask derfor hunde og katte oftere end normalt.


   Hvis du har taget for mange Vanquin

   Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Vanquin tabletter end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

   Hvis du har taget for mange Vanquin, kan der opstå symptomer som anført i punkt 4.


   Hvis du har glemt at tage Vanquin

   Kontakt apoteket eller lægen, hvis du glemmer at gentage behandlingen senest 3 uger efter behandlingens start.


   Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Ikke alvorlige bivirkninger

  Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

  • Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré

   Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

  • Allergiske reaktioner

  • Øget følsomhed for lys


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk


   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring

  Opbevar Vanquin utilgængeligt for børn.

  Du kan opbevare Vanquin ved almindelig temperatur.

  Brug ikke Vanquin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Vanquin indeholder:

Aktivt stof: Pyrvin som pyrvinembonat

Øvrige indholdsstoffer: Povidon, polysorbat 80, mannitol (E421), carmellosenatrium, majsstivelse, talcum, magnesiumstearat, gelatine, saccharose, shellak, calciumcarbonat (E170), hvid voks, natriumbenzoat (E211), methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), rød jernoxid (E172),


Udseende og pakningsstørrelser

Vanquin tabletter er runde, buede, røde, overtrukne tabletter med en diameter på 10 mm. Vanquin findes i pakninger med 8 stk. og 32 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Viatris ApS Borupvang 1

2750 Ballerup


Fremstiller

Haupt Pharma Berlin GmbH Moosrosenstrasse 7

12347 Berlin, Tyskland


Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2021.