Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Glucofarm Once
glucosamine

Indlægsseddel: Information til brugeren Glucofarm Once 1500 mg filmovertrukne tabletter glucosamin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glucofarm Once

 3. Sådan skal du tage Glucofarm Once

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse

  Glucofarm Once anvendes til voksne til symptomlindring ved let til moderat slidgigt i knæet.


  Glucofarm Once er ikke til behandling af akutte smertefulde symptomer.

  Lindring af symptomer (især smertelindring) kan først forventes at indtræffe efter adskillige ugers behandling og i nogle tilfælde efter endnu længere tid.


  Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2-3 måneder.


  Hvis der ikke ses symptomlindring efter 2-3 måneder, bør fortsat behandling med glucosamin genovervejes. Hvis din læge har sagt at du skal tage Glucofarm Once for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glucofarm Once

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Tag ikke Glucofarm Once:

  • hvis du er allergisk over for glucosamin, sulfater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Glucofarm Once (angivet i punkt 6).

  • hvis du er allergisk over for skaldyr, da det aktive indholdsstof er udvundet fra skaldyr.

  • hvis du er allergisk over for soja eller jordnødder.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Du bør kontakte lægen for at udelukke, at du har andre ledsygdomme end slidgigt, som kræver en anden behandling.

   Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Glucofarm Once, hvis du:

  • er i risikogruppen for at få en hjertekarsygdom, da det kan ske, at dit kolesterolindhold i blodet bliver forhøjet under behandling med glucosamin.

  • har diabetes, da blodsukkerværdierne og insulinbehovet kan ændre sig.

  • har astma, da der kan ske en forværring af astmasymptomerne i starten af behandlingen med glucosamin.

  • er i behandling med anden medicin.


   Børn og unge

   Glucofarm Once bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da der ikke er dokumentation for sikkerhed og virkning.


   Brug af anden medicin sammen med Glucofarm Once

   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Tal med lægen inden du tager ”Glucofarm Once”, hvis du tager:

  • blodfortyndende medicin (warfarin)

  • antibiotika (tetracyklin)

  • hvis du har diabetes og er i behandling med stoffer, der sænker blodsukkeret i blodet. Tæt monitorering af blodsukkeret anbefales.


   Da der er begrænset viden om glucosamins påvirkning af anden medicin og anden medicins påvirkning af glucosamin, skal man være forsigtig med at tage Glucofarm Once sammen med anden medicin.


   Brug af Glucofarm Once sammen med mad og drikke

   Glucofarm Once kan tages sammen med mad og drikke, men det er ikke nødvendigt.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


   Graviditet

   Glucofarm Once bør ikke anvendes under graviditet, da der er utilstrækkelig viden om anvendelse af glucosamin til gravide kvinder.


   Amning

   Glucofarm Once bør ikke anvendes under amning, da der ikke foreligger viden om barnets sikkerhed og om hvor meget glucosamin, der udskilles i modermælken.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Det er uvist, om Glucofarm Once påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. Hvis du bliver svimmel eller træt, bør bilkørsel og betjening af maskiner undgås.


   Glucofarm Once indeholder natrium, lactose og lecithinsoja

   Dette lægemiddel indeholder 151,8 mg natrium (hoved komponent af madlavnings-/bordsalt) pr. tablet. Dette svarer til 8 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.


   Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


   Glucofarm Once indeholder lecithinsoja (E322) fra sojaolie. Du må ikke tage Glucofarm Once, hvis du er overfølsom over for jordnødder eller soja.


 3. Sådan skal du tage Glucofarm Once

  Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.


  Du skal tage tabletterne med et glas vand. Tabletterne skal synkes hele.


  Den anbefalede dosis er:

  Voksne og ældre

  1 tablet dagligt.


  Lindring af symptomer (især smertelindring) mærker du måske først efter flere ugers behandling.

  I nogle tilfælde varer det endnu længere. Hvis du ikke oplever smertelindring efter 2-3 måneder, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet om fortsat behandling med Glucofarm Once.

  Glucofarm Once er ikke til behandling af akutte smertefulde symptomer.


  Nedsat nyre- og leverfunktion

  Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.


  Brug til børn og unge

  Glucofarm Once bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år (se pkt. 2).


  Hvis du har taget for mange Glucofarm Once

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Glucofarm Once, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

  Tag pakningen med. Symptomer på overdosering kan være hovedpine, svimmelhed, desorientering, smerter i leddene, kvalme, opkastning, diarré eller forstoppelse.


  Hvis du har glemt at tage Glucofarm Once

  Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det og fortsætte behandlingen som før. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.


  Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

  • Mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarré, forstoppelse, kvalme

  • Hovedpine

  • Træthed


   Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):

  • Udslæt, kløe og rødmen


   Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

  • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112

  • Vand i kroppen. Kontakt lægen

  • Svimmelhed

  • Astma/forværring af astma

  • Opkastning

  • Utilstrækkelig kontrol af din diabetes

  • Forhøjet kolesterol

   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk


   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Opbevares i den originale beholder, for at beskytte mod fugt.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Efter anbrud bør lægemidlet anvendes inden for 6 måneder.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Glucofarm Once indeholder:

Tablet: Mikrokrystallinsk cellulose 101, mikrokrystallinsk cellulose 102, lactosemonohydrat, prægelatineret majsstivelse, crospovidon, stearinsyre, poly(vinyl)alkohol.

Overtræk: Titandioxid (E 171), talkum (E553b), lecithinsoja (E322), macrogol 3350.


Udseende og pakningstørrelser Udseende

Råhvide, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv, 9,5 x 21 mm. Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over.


Pakningsstørrelser

Tabletbeholder: 90, 2x90 og 4x90 tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S Energivej 15

5260 Odense S Danmark info@orifarm.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2019.