Hjemmeside Hjemmeside

Vermox
mebendazole

Indlægsseddel: Information til brugeren Vermox 20 mg/ml, oral suspension mebendazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indehol- der vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Vermox. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Vermox. Det kan have betydning for prøveresultaterne.


Børn og unge

Der er rapporteret krampeanfald, herunder hos spædbørn. Vermox må kun gives til børn under 2 år, hvis lægen specifikt har ordineret det.


Brug af andre lægemidler sammen med Vermox

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod


Brug af Vermox sammen med mad og drikke

Du kan tage Vermox i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.


Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Vermox efter aftale med lægen.


Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Vermox efter aftale med lægen.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Vermox påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.


Vermox indeholder methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), natrium og saccharose


Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. ml, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


 1. Sådan skal du tage Vermox


  Tag altid Vermox nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Det er vigtigt at have en god hygiejne for at få den bedste virkning af behandlingen. Det er især vig- tigt, at hele familien vasker hænder efter hvert toiletbesøg og før enhver form for fødeindtagelse.


  Vermox oral suspension skal overvejes til patienter såsom mindre børn, som ikke er i stand til at sluge tabletten.


  Vermox må kun gives til børn under 2 år, hvis lægen specifikt har ordineret det.


  Den sædvanlige dosis er Børneorm

  Voksne og børn: 5 ml suspension som enkeltdosis. Da der ofte opstår fornyet smitte, bør behandlingen gentages efter 2 og 4 uger for at sikre at ormene er helt væk. Følg lægens anvisninger.


  Spolorm, piskeorm og hageorm samt ved forekomst af flere slags indvoldsorm

  Voksne og børn: 5 ml 2 gange daglig i 3 dage.


  Brugervejledning

  Vermox picto

  • Træk doseringsbægeret af skruelåget.

  • Ryst flasken.

  • Det børnesikrede låg skrues af ved at trykke skruelåget ned (1).

  • Derefter skal du dreje skruelåget mod uret (2), mens du holder det nede.

  • Hæld den orale suspension op i doseringsbægeret.

  • Skru låget fast på flasken efter brug og rengør doseringsbægeret.


  Ved nedsat nyre- og leverfunktion:

  Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.


  Hvis du har taget for meget Vermox oral suspension

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere oral suspension, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

  Tag emballagen med.


  Hvis du har taget for meget oral suspension, kan du få mavekramper, kvalme, opkastning og diaré.


  Hvis du har glemt at tage Vermox

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det.


  Hvis du holder op med at tage Vermox

  Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe eller afbryde behandlingen med Vermox. For at få et godt resultat er det vigtigt, at du gennemfører hele behandlingen.

  Kontakt straks lægen, hvis du igen får tegn på, at du har orm, efter behandlingen med Vermox er stoppet.

  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Alvorlige bivirkninger


  Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter

  • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. over- følsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

  • Kramper er forekommet – også hos spædbørn. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

   112.

  • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring mun- den, ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

  • Kraftig afskalning og afstødning af huden. Kontakt læge eller skadestue.

  • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

  • Nyrebetændelse og kraftigt nedsat antal hvide blodlegemer kan forekomme med længere tids brug af Vermox ved doser, som er betragteligt højere end de anbefalede (meget mere end nor- malt ordineret). Kontakt læge eller skadestue.

  -


  Ikke alvorlige bivirkninger


  Almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter

  • Mavesmerter.


   Ikke almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter

  • Ubehag i maven, diarré, luftafgang fra tarmen, kvalme, opkastning.


   Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter

  • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge el- ler skadestue.

  • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Det kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af tunge, læber og ansigt, kan det være livsfarligt. Ring 112.

  • Hårtab.

  • Svimmelhed.


   Vermox kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver for leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:


   Lægemiddelstyrlesen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk


   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar Vermox utilgængeligt for børn.

  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

  Tag ikke Vermox efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Vermox 20 mg/ml oral suspension indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser Udseende:

Vermox oral suspension skal omrystes inden brug og er efter omrystning en hvid, ensartet mikstur.


Pakningsstørrelser:

Flaske med 30 ml


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød jacdk@its.jnj.com


Fremstiller

Janssen Pharmaceutica N.V. B-2340 Beerse

Belgien


Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2021