Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Torisel
temsirolimus

Indlægsseddel: Information til patienten


Torisel 30 mg koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning

temsirolimus


Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


infektioner i munden og/eller fordøjelseskanalen og løbende næse, svimmelhed og infektioner.

infektion.


Andre bivirkninger er set hos patienter, der er blevet behandlet med Torisel Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter)

Almindelig svaghedsfølelse, kuldegysninger, hævelse på grund af væskeophobning, smerter (herunder mave-, ryg-, bryst- og ledsmerter), en følelse af at være syg (kvalme og opkastning), diaré, forstoppelse, hovedpine, feber, sår og betændelse i munden og/eller fordøjelseskanalen, hoste, lungebetændelse, næseblod, udslæt, kløe, tør hud, appetitløshed, åndenød, lavt indhold af kalium i blodet (hvilket kan meføre muskelsvaghed), lavt antal røde blodlegemer, nedsat antal hvide blodlegemer, hvilket kan medføre øget risiko for infektion, højt blodsukker, højt kolesterol, højt fedtstofindhold i blodet, bylder, infektioner (herunder øjeninfektion, influenza, virusinfektioner, bronkitis), anormal nyrefunktion (herunder nyresvigt), ændringer i nyrefunktionen (ses i blodprøver), smagsforstyrrelser, besvær med at falde i søvn, lavt antal blodplader, som kan give blødninger og blå mærker.


Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)


Løbenæse, rødme og hævelse af gummerne, smerter i munden (herunder sår i munden), oppustet

mave, ondt i halsen, højt blodtryk, rødt øje, herunder øjne, der løber i vand, tab af smagssansen, rødme og hævelse af hudens follikler, allergiske reaktioner, svær skældannelse på huden, øget risiko for

blodpropper (herunder blodpropper i venerne), lavt indhold af kalcium i blodet, lavt indhold af fosfat i

blodet, øvre luftvejsinfektioner, lungebetændelse, væske i brysthulen, infektion i blodet, væskemangel, ophidselse, depression, følelsesløshed og prikken i huden, svimmelhed, søvnighed, blødning (fra

læber, mund, maven eller tarmene), betændelse i maveslimhinden, synkebesvær, blødning i huden (blå

mærker), små punktformede blødninger, neglesygdomme, akne, gærsvampeinfektion, svampeinfektion, urinvejsinfektion, blærebetændelse, ændringer i leverfunktionen (se i blodprøver), højt indhold af fedt og triglycerider i blodet, diabetes, muskelsmerter.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)


Væske omkring hjertet, som måske kræver anlæggelse af dræn, og som kan påvirke hjertets evne til at pumpe blodet rundt (perikardialt ekssudat).


Blødning i hjernen hos patienter med hjernesvulster, eller som fik blodfortyndende medicin, blødning i øjet.


Blodprop i lungen, hul i tarmen, problemer med sårheling efter operation, betændelseslignende tilstand og hævelse i strubehovedet


Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter)


Lungebetændelse forårsaget af Pneumocystis jiroveci (Pneumocystis jiroveci pneumoni).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke kendes (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Hævelse af ansigtet, læberne, tungen og halsen, som muligvis kan forårsage besvær med at trække

vejret.

Alvorlige reaktioner på hud og/eller slimhinder (Stevens-Johnsons syndrom); kan omfatte smertefulde blister og feber.

Uforklarlige muskelsmerter, ømhed eller svaghed, som kunne tyde på muskelbeskadigelse

(rabdomyolyse).


Indberetning af bivirkninger

image

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via detnationalerapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 1. Opbevaring


  Opbevares utilgængeligt for børn.


  Brug ikke Torisel efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.


  Opbevares i køleskab (2C-8C). Må ikke nedfryses.


  Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys.


  Efter fortyndning af koncentratet med 1,8 ml af den medfølgende solvens kan blandingen opbevares ved temperaturer under 25 °C i op til 24 timer og beskyttet mod lys inden yderligere fortynding.


  Efter yderligere fortynding af koncentrat-solvensopløsningen med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske kan opløsningen opbevares ved temperaturer under 25 °C i op til 6 timer, beskyttet mod lys.


  Spørg på apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet.


 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Torisel indeholder

Udseende og pakningsstørrelser


Torisel er et koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning.

Koncentratet er en klar, farveløs til lysegul opløsning. Solvensen er en klar til let uklar lysegul til gul opløsning. Opløsningerne er i al væsentlighed frie for synlige partikler.


Hver pakning med Torisel indeholder et hætteglas med butylgummiprop med 1,2 ml koncentrat og et hætteglas med 2,2 ml solvens.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles

Belgien


Fremstiller

Wyeth Lederle S.r.l. Via Franco Gorgone

Zona Industriale 95100 Catania

Italien


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Torisel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien Pfizer S.A./N.V. Tél/Tel:+32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg Pfizer S.A./N.V. Tél/Tel:+32 (0)2 554 62 11


Česká republika Pfizer, spol. S r.o. Tel:+420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel:+36 1 488 3700


Danmark

Pfizer ApS

Tlf:+45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel:+35621 344610


Deutschland

Pfizer Pharma GmbH Tel:+49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf:+47 67 52 61 00


Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. T:+30 2 10 67 85 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0


España

Pfizer S.L.

Tel:+34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel:+48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél:+33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel:+351 21 423 55 00


Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L Tel: +40 (0) 21 207 28 00


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti,

Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400


Ísland

Icepharma hf . Simi:+354 540 8000

Slovenská republika Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel:+421 2 3355 5500


Italia

Pfizer S.r.l

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel:+358 (0)9 430 040


Κύπρος

PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)

T:+357 22 817690

Sverige

Pfizer AB

Tel:+46 (0)8 550 520 00


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel. +371 67035775

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161


Denne indlægsseddel blev senest ændret <{MM/ÅÅÅÅ}>


Du kan finde yderligere information om Torisel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside . Der er også links til websites om sjældne sygdomme, og hvordan de behandles.

image


Nedenstående oplysninger er til sundhedspersonale:


Under håndtering og tilberedning af tilsætninger skal Torisel beskyttes mod kraftig rumbelysning og sollys.


Poser/beholdere, der kommer i kontakt med Torisel, skal være fremstillet af glas, polyolefin, eller polyethylen.


Polivinylchlorid (PVC) poser og medicinsk udstyr bør ikke bruges til at administrere opløsninger indeholdende polysorbat 80, da polysorbat 80 lækker di-2-etylhexylphtalat (DEHP) fra PVC.


Torisel koncentrat og solvens skal inspiceres visuelt for partikler og misfarvning inden administration.


Anvend ikke Torisel, hvis der ses partikler eller misfarvning. Tag et nyt hætteglas. Fortynding

Koncentratet til infusionsvæske, opløsning, skal fortyndes med den medfølgende solvens før injektion i natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske.


Bemærk: Til mantelcellelymfom vil der være brug for flere hætteglas til hver dosis over 25 mg. Hvert hætteglas Torisel skal fortyndes i henhold til instruktionerne nedenfor. Den nødvendige mængde koncentrat-solvens-blanding fra hvert hætteglas skal samles i én sprøjte for hurtigt at kunne injiceres i 250 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske (se pkt. 4.2).


Koncentrat og solvens skal inspiceres visuelt for partikler og misfarvning inden administration.

Anvend ikke Torisel, hvis der ses partikler eller misfarvning. Tag et nyt hætteglas.


Ved klargøring af opløsningen skal følgende totrins procedure udføres på aseptisk måde i henhold til lokale standarder for håndtering af cytotoksiske/cytostatiske lægemidler:


TRIN1: FORTYNDING AF KONCENTRATET TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING, MED DEN MEDFØLGENDE SOLVENSDestruktion


Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.