Hjemmeside Hjemmeside

Diprosalic
betamethasone


Indlægsseddel: Information til brugeren Diprosalic 0,5 mg/g / 20 mg/g kutanopløsning

Betamethason/salicylsyre

P437862-1S


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diprosalic

 3. Sådan skal du bruge Diprosalic

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Diprosalic indeholder et stærkt binyrebarkhormon og salicylsyre.


  Diprosalic virker ved at salicylsyren blødgør huden og binyrebarkhormonet dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved bliver udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis mindre.


  Du kan bruge Diprosalic til behandling af forskellige former for eksem samt psoriasis. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.


 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diprosalic


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Brug ikke Diprosalic:

  • hvis du er allergisk over for betamethason, salicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diprosalic (angivet i afsnit 6).

  • hvis du har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, medmindre betændelsen også bliver behandlet.

  • hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, kinderne og i panden (rosacea).

  • hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).

  • på bumser eller på områder med bumser.

  • hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår (herpes simplex), skoldkopper og helvedesild).

  • til hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Diprosalic.


   Vær ekstra forsigtig med at bruge Diprosalic:

   Vær opmærksom på følgende:

   - Behandlingen må ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.

   - Du må ikke bruge binyrebarkhormon længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.

   • Du skal især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.

   • Hvis huden bliver mere tør, irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, skal du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.

   • Du må ikke dække det indsmurte område med tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster.

   • Du må ikke bruge Diprosalic på åbne sår eller beskadiget hud.

   • Du må ikke bruge Diprosalic rundt om øjnene.

   • Undgå at få Diprosalic i øjnene.

   • Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.

   • Hvis du har brugt Diprosalic i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.

   • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Diprosalic i længere tid.

    Fortæl derfor lægen, at du bruger Diprosalic, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.

   • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diprosalic.

   • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.


   Brug af anden medicin sammen med Diprosalic

   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.


   Du kan bruge Diprosalic sammen med anden medicin.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.


   Graviditet

   Hvis du er gravid, må du kun bruge Diprosalic efter aftale med lægen.


   Amning

   Hvis du ammer, må du kun bruge Diprosalic i korte perioder efter aftale med lægen. Du må ikke bruge Diprosalic på brystet mens du ammer.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Diprosalic påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.


 3. Sådan skal du bruge Diprosalic


  Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Den sædvanlige dosis er:

  Voksne og børn: Påsmør et tyndt lag 1-2 gange dagligt, morgen og aften.


  Dryp nogle få dråber Diprosalic på det berørte område, og masser det forsigtigt godt ind i huden. Det vil i nogle tilfælde være tilstrækkeligt med færre påsmøringer.

  Undgå at få Diprosalic i øjnene.


  Vask hænderne efter påsmøring, medmindre det er hænderne, der skal behandles.


  Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.


  Hvis du har brugt for meget Diprosalic

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Diprosalic, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.


  I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger (se punkt. 4 Bivirkninger).


  Hvis du har glemt at bruge Diprosalic

  Påsmør et tyndt lag Diprosalic så hurtigt som muligt. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.


  Hvis du holder op med at bruge Diprosalic

  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Der er større risiko for, at du får bivirkninger, hvis du bliver behandlet på store hudområder, eller hvis du bruger lufttæt forbinding på den indsmurte hud.


  Alvorlige bivirkninger ved brug af Diprosalic

  Sjældne til meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 patienter

  • Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øgede fedtdepoter på maven og i nakken. Kontakt lægen.


   Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

  • Alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse)

  • Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt end normalt. Kontakt lægen

  • Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen

  • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.


   Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Diprosalic

   Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter

  • Ny betændelse på det behandlede område

  • Tynd, skrøbelig hud, strækmærker, rødme lokaliseret til hage og næse (steroid-rosacea), små punktformede eller større blødninger i huden.


   Sjældne til meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 patienter

  • Lysning af huden eller mørkere hud

  • Unormalt øget hårvækst.


   Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

  • Betændelse i hårsække, små væskefyldte blærer (miliaria), udslæt med bumser.

  • Sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden.

  • Kløe, brænden, irritation, tør hud, revner ved mundvige, smerte ved det behandlede område.

  • Betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit), udslæt, udvidelse af de små blodkar i huden, opblødt og laset hud.

  • Allergisk kontakteksem.

  • Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.

  • Sløret syn.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

  Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke Diprosalic efter den udløbsdato, der står på æsken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Må ikke opbevares over 25 °C. Opbevaringstid efter åbning: 6 uger.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Diprosalic indeholder:

Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Diprosalic kutanopløsning er en ensartet farveløs, halvgennemsigtig, kutanopløsning.


Pakningsstørrelser

90 g (3 x 30 g) og 120 g (4 x 30 g).


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime

Kongensgade 36, 1.

6700 Esbjerg


Fremstiller

SVUS Pharma a.s. Smetanovo nabrezi 1238/20a 500 02 Hradec Kralove Tjekkiet


Diprosalic er et registreret varemærke, der tilhører Merck Sharp & Dohme Corp.


Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021.