Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Ikervis
ciclosporin

Indlægsseddel: Information til patienten


IKERVIS 1 mg/ml øjendråber, emulsion

ciclosporin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Kontaktlinser kan beskadige den gennemsigtige hinde foran øjet (hornhinden) yderligere. Derfor skal du tage kontaktlinserne ud ved sengetid, før du bruger IKERVIS. Du kan sætte dem i igen om morgenen.


Børn og unge

IKERVIS må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.


Brug af anden medicin sammen med IKERVIS

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.


Fortæl det til lægen, hvis du bruger øjendråber, der indeholder steroider, sammen med IKERVIS, da disse kan øge risikoen for bivirkninger.


IKERVIS-øjendråber må anvendes tidligst 15 minutter efter, at du har anvendt andre øjendråber.


Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.


IKERVIS må ikke anvendes, hvis du er gravid.


Hvis du kan blive gravid, skal du bruge prævention, mens du bruger dette lægemiddel.


IKERVIS er sandsynligvis til stede i små mængder i brystmælk. Tal med lægen, hvis du ammer, før du bruger dette lægemiddel.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Dit syn kan blive sløret umiddelbart efter, at du har brugt IKERVIS-øjendråberne. Hvis det sker for dig, skal du vente, indtil synet er klart, før du fører motorkøretøj eller betjener maskiner.


IKERVIS indeholder cetalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,05 mg cetalkoniumchlorid i 1 ml. Du skal tage kontaktlinserne ud, før lægemidlet bruges, og du kan sætte dem i igen om morgenen. Cetalkoniumchlorid kan forårsage

øjenirritation. Hvis du mærker en unormal fornemmelse i øjet, svien eller smerter i øjet efter brug af dette lægemiddel, skal du tale med din læge.


 1. Sådan skal du bruge IKERVIS


  Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


  Den anbefalede dosis er én dråbe i hvert berørt øje, én gang daglig ved sengetid.


  Brugsanvisning

  image

  Følg disse anvisninger nøje, og spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du ikke forstår.


  image

  1 2 3

  • Vask hænderne.

  • Hvis du bruger kontaktlinser, skal du tage dem ud før sengetid før du bruger dråberne. Du kan sætte dem i igen om morgenen.

  • Åbn folieposen, der indeholder fem enkeltdosisbeholdere.

  • Tag en enkeltdosisbeholder ud af folieposen.

  • Ryst forsigtigt enkeltdosisbeholderen før brug.

  • Vrid toppen af beholderen (figur 1).

  • Træk ned i det nederste øjenlåg (figur 2).

  • Bøj hovedet bagover, og se op i loftet.

  • Tryk forsigtigt én dråbe af lægemidlet ud i øjet. Sørg for, at spidsen af enkeltdosisbeholderen ikke kommer i kontakt med øjet.

  • Blink et par gange, så lægemidlet spreder sig over øjet.

  • Når du har brugt IKERVIS, trykker du en finger ind i øjenkrogen ved næsen og lukker forsigtigt øjnene i 2 minutter (figur 3). Dette er med til at forhindre, at IKERVIS kommer ud i resten af kroppen.

  • Hvis du bruger dråber i begge øjne, skal du gentage trinnene for det andet øje.

  • Smid enkeltdosisbeholderen ud straks efter brug, selvom der stadig er lægemiddel tilbage i den.

  • De resterende enkeltdosisbeholdere skal opbevares i folieposen. Hvis en dråbe ikke rammer øjet, skal du forsøge igen.

  Hvis du har brugt for meget IKERVIS, skal øjnene skylles med vand. Du må ikke bruge flere dråber, indtil det er tid til den næste, almindelige dosis.


  Hvis du har glemt at bruge IKERVIS, skal behandlingen fortsættes med den næste dosis, som planlagt. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Dosen må ikke overskride en dråbe i det/de berørte øjne dagligt.


  Hvis du holder op med at tage IKERVIS uden at tale med lægen, kontrolleres betændelsen i den gennemsigtige hinde foran øjet (kendt som keratitis) ikke, og det kan føre til forringet syn.


  Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Der er indberettet om følgende bivirkninger:


  De mest almindelige bivirkninger er i og rundt om øjnene.


  Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

  • Øjensmerter

  • Øjenirritation


   Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

  • Røde øjenlåg

  • Øjne, der løber i vand

  • Røde øjne

  • Sløret syn

  • Hævelse af øjenlågene

  • Rød bindehinde (den tynde membran, der dækker det forreste af øjet)

  • Kløe i øjet

   Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

  • Ubehag i eller omkring øjet, når dråberne inddryppes i øjet, herunder en følelse af at have noget i øjet

  • Irritation eller hævelse af bindehinden (den tynde membran, der dækker det forreste af øjet)

  • Tårelidelse

  • Flåd fra øjet

  • Irritation eller betændelse i bindehinden (den tynde membran, der dækker det forreste af øjet)

  • Betændelse af iris (den farvede del af øjet) eller øjenlåg

  • Aflejringer i øjet

  • Ridser på det udvendige lag af hornhinden

  • Røde eller hævede øjenlåg

  • Cyste på øjenlåget

  • Immunreaktion eller ardannelse på hornhinden

  • Kløe i øjenlåget

  • Bakterieinfektion eller betændelse i hornhinden (den gennemsigtige del af øjet)

  • Smertefuldt udslæt rundt om øjet forårsaget af virussen herpes zoster

  • Hovedpine


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via detnationalerapporteringssystemanført iAppendiksV. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på den ydre karton, aluminiumsposen og enkeltdosisbeholderne efter “EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Må ikke nedfryses.

  Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

  Efter anbrud af aluminiumsposerne, skal enkeltdosisbeholderne opbevares i poserne for at beskytte dem mod lys og for at undgå fordampning. Bortskaf anbrudte enkeltdosisbeholdere med eventuel overskydende emulsion umiddelbart efter brug.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger IKERVIS indeholder:

poloxamer 188, natriumhydroxid (til justering af pH) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

IKERVIS er en mælkehvid øjendråbeemulsion.


Det leveres i enkeltdosisbeholdere, der er fremstillet af termoplast (LDPE). Hver enkeltdosisbeholder indeholder 0,3 ml øjendråber, emulsion. Enkeltdosisbeholderne er pakket i en forseglet foliepose.


Pakningsstørrelser: 30 og 90 enkeltdosisbeholdere.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

SANTEN Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere Finland


Fremstiller

EXCELVISION

Rue de la Lombardière ZI la Lombardière

F-07100 Annonay Frankrig


SANTEN Oy

Kelloportinkatu 1

33100 Tampere Finland


image

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien

Santen Oy

Tél/Tel : +32 (0) 24019172

Lietuva

Santen Oy

Tel: +370 37 366628


България

Santen Oy

Teл.: +359(0) 888 755 393

Luxembourg/Luxemburg

Santen Oy

Tél/Tel: +352 (0) 27862006


Česká republika

Santen Oy

Tel: +420 234 102 170

Magyarország

Santen Oy

Tel.: +36 (06) 16777305


Danmark

Santen Oy

Tlf: +45 8987 1335

Malta

Santen Oy

Tel: +358 (0)3 284 8111


Deutschland

Santen GmbH

Tel: +49 (0) 3030809610

Nederland

Santen Oy

Tel: +31 (0) 207139206


Eesti

Santen Oy

Tel: +372 5067559

Norge

Santen Oy

Tlf: +47 21939612


Ελλάδα

Santen Oy

Τηλ: +358(0) 3 284 8111

Österreich

Santen Oy

Tel: +43 (0) 720116199


España

Santen Pharmaceutical Spain S.L. Tel: +34 914 142 485

Polska

Santen Oy

Tel.: +48(0) 221042096


France

Santen

Portugal

Santen Oy

Tél: +33 (0)1 70 75 26 84 Tel: +351 308 805 912


Hrvatska

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111


Ireland

Santen Oy

Tel: +353 (0) 16950008

România

Santen Oy

Tel: +40 (0) 316300603


Slovenija

Santen Oy

Tel: +358 (0)3 284 8111


Ísland

Santen Oy

Sími: +358 (0)3 284 8111

Slovenská republika

Santen Oy

Tel: +421 (01) 23 332 5519


Italia

Santen Italy S.r.l.

Tel: +39 0236009983

Suomi/Finland

Santen Oy

Puh/Tel: +358(0) 974790211


Κύπρος

Santen Oy

Τηλ: +358(0)3 284 8111

Sverige

Santen Oy

Tel: +46 (0) 850598833


Latvija

Santen Oy

Tel: +371 677 917 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Santen Oy

Tel: +353 (0) 169 500 08

(UK Tel: +44 (0) 345 075 4863)


Denne indlægsseddel blev senest ændret