Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Kerendia

Indlægsseddel: Information til patienten


Kerendia 10 mg filmovertrukne tabletter Kerendia 20 mg filmovertrukne tabletter finerenon


imageDette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Blodprøver

Disse prøver kontrollerer dit kalium niveau og hvordan dine nyrer virker.

På baggrund af dine blodprøver beslutter din læge om du kan begynde at tage Kerendia. Når du har taget Kerendia i 4 uger, vil du få taget flere blodprøver.

Din læge kan tage flere blodprøver på andre tidspunkter, for eksempel mens du tager andre lægemidler.


Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke gives til børn og unge under 18 år, fordi det endnu ikke er kendt, om det er sikkert og virkningsfuldt i denne aldersgruppe.


Brug af anden medicin sammen med Kerendia

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Din læge vil fortælle dig, hvilke lægemidler du kan tage. Din læge vil muligvis igen tage flere blodprøver for at være sikker.


Du må ikke tage lægemidler, der tilhører gruppen af 'stærke CYP3A4-hæmmere', mens du tager Kerendia (se punkt 2 "Tag ikke Kerendia...").


Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, mens du tager Kerendia, særligt


Brug af Kerendia sammen med mad og drikke

Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, mens du tager Kerendia. Hvis du gør, kan du få for meget finerenon i blodet. Du kan få flere bivirkninger (mulige bivirkninger er anført i punkt 4).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


Graviditet

Du bør ikke tage dette lægemiddel under graviditeten, medmindre din læge fortæller dig, at det er helt nødvendigt. Det kan være skadeligt for dit ufødte barn. Din læge vil drøfte det med dig.

Du bør anvende pålidelig prævention, hvis du kan blive gravid. Lægen vil forklare for dig, hvilken type prævention, du kan anvende.


Amning

Du bør ikke amme, mens du tager dette lægemiddel. Det kan skade dit barn.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Kerendia har ingen virkning på din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.


Kerendia indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


Kerendia indeholder salt

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


 1. Sådan skal du tage Kerendia


  Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Så meget skal du tage

  Den anbefalede og den maksimale daglige dosis af dette lægemiddel er 1 tablet 20 mg.


  • Tag altid 1 tablet én gang dagligt. Hver tablet indeholder 10 mg eller 20 mg finerenon.

  • Startdosis afhænger af, hvor godt dine nyrer fungerer. Din læge kan finde ud af det ved at teste dit blod. Resultaterne hjælper din læge med at beslutte, om du kan starte med 1 tablet 20 mg eller 10 mg én gang dagligt.

  • Efter 4 uger vil din læge teste dit blod igen. Din læge vil bestemme den korrekte dosis for dig.

  Dette kan være 1 tablet 20 mg eller 10 mg én gang dagligt.

  Din læge kan også fortælle dig, at du skal afbryde eller stoppe med at tage Kerendia.


  Din læge kan beslutte sig for at ændre din behandling efter modtagelsen af dine blodprøveresultater. Se "Blodprøver" i punkt 2 for at få yderligere oplysninger.


  Sådan skal du tage Kerendia

  Kerendia tages gennem munden. Tag Kerendia på samme tidspunkt hver dag. Dette gør det nemmere for dig at huske.


  Synk tabletterne hele.

  • Du kan tage dem med et glas vand.

  • Du kan tage dem med eller uden mad.

  • Du må ikke tage dem med grapefrugtjuice eller grapefrugt. Se "Brug af Kerendia sammen med mad og drikke" i punkt 2 for at få yderligere oplysninger.


   Hvis du ikke kan synke tabletten hel, kan du knuse den.

  • Bland den med vand eller blød mad som f.eks. æblegrød.

  • Tag den med det samme.

  Hvis du har taget for meget Kerendia

  Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du tror, du har taget for meget af dette lægemiddel.


  Hvis du har glemt at tage Kerendia

  Hvis du glemmer at tage din tablet på det sædvanlige tidspunkt den dag,

  ►skal du tage tabletten så snart, du opdager det den dag.


  Hvis du har sprunget en dag over

  ►skal du tage den næste tablet den næste dag på det sædvanlige tidspunkt.


  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.


  Hvis du holder op med at tage Kerendia

  Du må kun holde op med at tage Kerendia, hvis din læge har bedt dig om det. Din læge kan altid beslutte dette efter modtagelsen af dine blodprøveresultater.


  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Bivirkninger, som din læge kan se i dine blodprøver

  Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

  • højt kalium niveau (hyperkaliæmi)

   Mulige tegn på et højt kalium niveau i blodet kan omfatte svækkelse eller træthed, utilpashed (kvalme), følelsesløshed af hænder og læber, muskelkramper, nedsat pulsfrekvens.


   Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

  • lavt natriumniveau (hyponatriæmi)

   Mulige tegn på et lavt natriumniveau i blodet kan omfatte utilpashed (kvalme), træthed, hovedpine, forvirring, muskelsvækkelse, muskelspasmer eller kramper.

  • fald i hvor godt nyrerne filtrerer blodet (reduceret glomerulær filtrationsrate).


   Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

  • fald i et protein (hæmoglobin), som findes i dine røde blodlegemer.


   Andre bivirkninger

   Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

  • lavt blodtryk (hypotension)

  Mulige tegn på lavt blodtryk kan omfatte svimmelhed, ørhed, besvimelse.

  - kløe (pruritus)


  Indberetning af bivirkninger

  image

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

  Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteret, beholderetiket og karton efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Kerendia indeholder:

rød jernoxid (E 172, kun i Kerendia 10 mg filmovertrukne tabletter), gul jernoxid (E 172, kun i Kerendia 20 mg filmovertrukne tabletter).


Udseende og pakningsstørrelser

Kerendia 10 mg filmovertrukne tabletter (tabletter) er pink og ovale/aflange, 10 mm lange og 5 mm brede, med ‘10’ præget på den ene side og ‘FI’ på den anden side.


Kerendia 20 mg filmovertrukne tabletter (tabletter) er gule og ovale/aflange med en længde på 10 mm og en bredde på 5 mm, med ‘20’ præget på den ene side og ‘FI’ på den anden side.


Kerendia fås i karton med


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AG

51368 Leverkusen Tyskland


Fremstiller

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

България

Байер България ЕООД Tел.: +359 02 4247280

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45 45 23 50 00

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 8565

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Τηλ: +30-210-61 87 500

España

Bayer Hispania S.L. Tel: +34-93-495 65 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: +385-(0)1-6599 900

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 216 3300

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39 02 397 8 1

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Tηλ: +357 22 48 38 58

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +37 05 23 36 868

Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Magyarország Bayer Hungária KFT Tel:+36 14 87-41 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd. Tel: +35 621 44 62 05

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Norge

Bayer AS

Tlf: +47 23 13 05 00

Österreich

Bayer Austria Ges.m.b.H. Tel: +43-(0)1-711 46-0

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +48 22 572 35 00

Portugal

Bayer Portugal, Lda. Tel: +351 21 416 42 00

România

SC Bayer SRL

Tel: +40 21 529 59 00

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Slovenská republika

Bayer spol. s r.o.

Tel. +421 2 59 21 31 11

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358- 20 785 21

Sverige

Bayer AB

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

United Kingdom (Northern Ireland)

Bayer AG

Tel: +44-(0)118 206 3000


Denne indlægsseddel blev senest ændret

.