Domovská stránka Domovská stránka

Lomexin
fenticonazole

CENY

600MG VAG CPS MOL 2

Velkoobchod: 122,20 Kč
Maloobchodní: 184,17 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

20MG/G VAG CRM 78G

Velkoobchod: 150,57 Kč
Maloobchodní: 226,89 Kč
Uhrazen: 107,18 Kč


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA


Lomexin 600 mg měkké vaginální tobolky

fenticonazoli nitras


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


lecithin.


Upozornění a opatření


Před použitím přípravku Lomexin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


bolest v bedrech

s léčbou


Děti a dospívající

Lomexin není určen k léčbě dětí a dospívajících mladších 16 let.


Další léčivé přípravky a Lomexin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.


Tuky a oleje obsažené ve vaginálních tobolkách přípravku Lomexin mohou poškodit antikoncepční prostředky vyrobené z latexu, jako jsou kondomy a pesary (viz bod Upozornění a opatření). Při používání přípravku Lomexin proto používejte jiná ochranná opatření.

Nedoporučuje se používat antikoncepční prostředky ničící spermie (tzv. spermicidy, používané samostatně nebo v kombinaci např. s pesarem). Jakákoli místní léčba může pravděpodobně zamezit účinnosti těchto antikoncepčních prostředků.


Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat.

Lomexin má být používán v průběhů těhotenství a v období kojení pouze pod dohledem lékaře.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Lomexin nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


Přípravek Lomexin obsahuje ethylparaben a propylparaben


Ethylparaben a propylparaben mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).


 1. Jak se Lomexin používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si

  nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Lomexin je určen pouze k vaginálnímu podání (do pochvy). Přípravek nepolykejte. Vaginální tobolky se zavádí hluboko do pochvy, v poloze vleže na zádech s pokrčenými nohami.


  Doporučená dávka přípravku je jedna vaginální tobolka přípravku Lomexin večer před spaním (jednorázově). Pokud příznaky přetrvávají, druhou dávku je možno aplikovat až po 3 dnech od podání první dávky.


  Použití u dětí a dospívajících

  Doporučené dávkování pro dospívající od 16 let je stejné jako pro dospělé.


  Jestliže jste použila více přípravku Lomexin, než jste měla

  Při náhodném požití přípravku, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení.


  Jestliže jste zapomněla použít přípravek Lomexin

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,

  nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Po aplikaci do vaginy se může objevit mírné, přechodné pálení, které rychle odezní.

  Při dodržení doporučeného dávkování je fentikonazol pouze minimálně vstřebáván a

  celkové nežádoucí účinky se neočekávají.

  Dlouhodobé používání může způsobovat přecitlivělost.


  Nežádoucí účinky:

  Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):

  • pocit pálení v oblasti pochvy a vulvy

  • zarudnutí, svědění, vyrážka


   Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

  • přecitlivělost v místě aplikace


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


   Nežádoucí účinky můžete hlásit na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

   přípravku.


 3. Jak Lomexin uchovávat


  Uchovávejte při teplotě do 30 ˚C.


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za “EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co Lomexin obsahuje


Léčivá látka je fenticonazoli nitras. Jedna vaginální tobolka obsahuje fenticonazoli nitras 600 mg. Dalšími složkami jsou: tekutý parafin, bílá vazelína, sójový lecithin.


image

Obal měkké tobolky obsahuje: želatinu, glycerol, oxid titaničitý (E 171), sodnou sůl

ethylparabenu (E 215), sodnou sůl propylparabenu (E 218).


Jak Lomexin vypadá a co obsahuje toto balení

Měkká želatinová tobolka oválného tvaru, barva slonová kost, uvnitř bílá homogenní olejovitá

suspenze.

Balení obsahuje 2 vaginální tobolky.


Držitel rozhodnutí o registraci

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via Matteo Civitali 1

201 48 Miláno, Itálie


Výrobce

CATALENT Italy S.p.A., via Nettunense Km 20,100 Aprilia (LT), Itálie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27. 10. 2021