Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Inhixa

CENY

2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 10X0,2ML I

Velkoobchod: 370,60 Kč
Maloobchodní: 541,80 Kč
Uhrazen: 173,64 Kč

4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 10X0,4ML I

Velkoobchod: 720,97 Kč
Maloobchodní: 1 009,98 Kč
Uhrazen: 273,65 Kč

6000IU(60MG)/0,6ML INJ SOL ISP 10X0,6ML I

Velkoobchod: 995,00 Kč
Maloobchodní: 1 371,70 Kč
Uhrazen: 447,95 Kč

8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 10X0,8ML I

Velkoobchod: 1 290,00 Kč
Maloobchodní: 1 751,53 Kč
Uhrazen: 519,87 Kč

10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 10X1ML I

Velkoobchod: 1 586,00 Kč
Maloobchodní: 2 132,48 Kč
Uhrazen: 592,91 Kč

12000IU(120MG)/0,8ML INJ SOL ISP 10X0,8ML I

Velkoobchod: 1 882,00 Kč
Maloobchodní: 2 513,43 Kč
Uhrazen: 665,94 Kč

15000IU(150MG)/1ML INJ SOL ISP 10X1ML I

Velkoobchod: 2 325,00 Kč
Maloobchodní: 3 083,58 Kč
Uhrazen: 774,21 Kč

2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 50X0,2ML I

Velkoobchod: 2 737,02 Kč
Maloobchodní: 3 606,02 Kč
Uhrazen: 1 765,21 Kč

4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 50X0,4ML I

Velkoobchod: 4 880,57 Kč
Maloobchodní: 6 294,03 Kč
Uhrazen: 2 612,42 Kč

6000IU(60MG)/0,6ML INJ SOL ISP 50X0,6ML I

Velkoobchod: 9 756,90 Kč
Maloobchodní: 11 885,69 Kč
Uhrazen: 7 266,97 Kč

8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 50X0,8ML I

Velkoobchod: 12 263,10 Kč
Maloobchodní: 14 703,00 Kč
Uhrazen: 8 544,70 Kč

10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 50X1ML I

Velkoobchod: 15 303,51 Kč
Maloobchodní: 18 114,34 Kč
Uhrazen: 10 416,47 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Inhixa 30 000 IU (300 mg)/3 ml injekční roztok ve vícedávkovém obalu Inhixa 50 000 IU (500 mg)/5 ml injekční roztok ve vícedávkovém obalu Inhixa 100 000 IU (1000 mg)/10 ml injekční roztok ve vícedávkovém obalu enoxaparinum natricum


image


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Dodávají se v balení po 1 nebo 5 injekčních lahvičkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Techdow Pharma Netherlands B.V. Strawinskylaan 1143, Toren C-11 1077XX Amsterdam

Nizozemsko


Výrobce

Health-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

Chełmska 30/34 00-725 Varšava Polsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+31 (0)76 531 5388

Lietuva

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906


България

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906

Luxembourg/Luxemburg

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906


Česká republika

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+420255790502


Danmark

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+4578774377

Magyarország

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+3618001930


Malta

Mint Health Ltd.

+356 2755 9990


Deutschland

Mitvertrieb: Techdow Pharma Germany GmbH

Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin

+49 (0)30 98 321 31 00

Nederland

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+31208081112

Eesti

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906

Norge

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+4781503351


Ελλάδα

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906

Österreich

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+43720230772


España

TECHDOW PHARMA SPAIN, S.L.

Tel: +34 91 123 21 16

Polska

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906


France

MYLAN S.A.S.

+33 4 37 25 75 00

Portugal

Laboratórios Atral, S.A.

+351308801067


Hrvatska

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+385 17776255


Ireland

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+31208081112

România

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906


Slovenija

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906


Ísland

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906

Slovenská republika

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+421233331071


Italia

Techdow Pharma Italy S.R.L.

Tel: +39 0256569157

Suomi/Finland

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+358942733040


Κύπρος

MA Pharmaceuticals Trading Ltd

+357 25 587112

Sverige

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+46184445720


Latvija

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+49 (0)30 220 13 6906

United Kingdom (Northern Ireland)

Techdow Pharma Netherlands B.V.

+44 28 9279 2030


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

.


PŘÍLOHA IV


VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY V REGISTRACI

Vědecké závěry


S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy / aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) enoxaparinu dospěl výbor CHMP k těmto vědeckým závěrům:


Na základě dostupných údajů o rizicích z literatury a spontánních hlášení, výbor PRAC zvažuje kauzální vztah mezi enoxaparinem a akutní generalizovanou exantematózní pustulózou (AGEP) za přinejmenším přiměřeně odůvodněný na základě tří případů s pravděpodobným kauzálním vztahem mezi enoxaparinem a AGEP podle kritérií WHO. Dva z těchto tří případů byly identifikovány s možnou diagnózou AGEP podle validačního skóre AGEP studijní skupiny EuroSCAR. Výbor PRAC dospěl k závěru, že informace o přípravcích obsahujících enoxaparin by měly být odpovídajícím způsobem změněny.


Výbor CHMP souhlasí s vědeckými závěry výboru PRAC.


Zdůvodnění změny v registraci


Na základě vědeckých závěrů týkajících se enoxaparinu výbor CHMP zastává stanovisko, že poměr přínosů a rizik léčivého přípravku obsahujícího / léčivých přípravků obsahujících enoxaparinu zůstává nezměněný, a to pod podmínkou, že v informacích o přípravku budou provedeny navrhované změny.


Výbor CHMP doporučuje změnu v registraci.