Domovská stránka Domovská stránka

Zyrtec
cetirizine

CENY

10MG TBL FLM 50

Velkoobchod: 273,00 Kč
Maloobchodní: 406,01 Kč
Uhrazen: 308,04 Kč

10MG TBL FLM 90

Velkoobchod: 486,00 Kč
Maloobchodní: 699,21 Kč
Uhrazen: 522,88 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele Zyrtec 10 mg/ml perorální kapky, roztok cetirizini dihydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Upozornění a opatření

Před užíváním přípravku Zyrtec se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.


Jestliže máte problémy s močením (při potížích s míchou nebo prostatou nebo močovým měchýřem), poraďte se se svým lékařem.


Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl(a) byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v doporučených dávkách nebylo pozorováno žádné klinicky významné vzájemné působení. Nejsou však k dispozici údaje o bezpečnosti, pokud jsou užívány vyšší dávky cetirizinu současně s alkoholem. Proto se, stejně jako u všech ostatních antihistaminik, doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu při léčbě přípravkem Zyrtec.


Jestliže je u Vás plánováno provedení testu na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Zyrtec několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.


Další léčivé přípravky a Zyrtec

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Zyrtec s jídlem a pitím

Jídlo neovlivňuje vstřebávání přípravku Zyrtec.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Zyrtec nemá být podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod. Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a po poradě s lékařem.


Cetirizin se vylučuje do mateřského mléka. Riziko nežádoucích účinků u kojených dětí nelze vyloučit.

A proto byste bez porady s lékařem neměla Zyrtec užívat během kojení.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po

užívání přípravku Zyrtec v doporučených dávkách.

Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Nepřekračujte doporučenou dávku přípravku.


Zyrtec perorální kapky, roztok, obsahuje methylparaben (E 218) a propylparaben (E 216), které mohou vyvolávat alergické reakce (pravděpodobně opožděné).


Tento léčivý přípravek obsahuje 350 mg propylenglykolu v 1 ml (20 kapkách).


Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v 1 ml, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.


 1. Jak se Zyrtec užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Kapky se podávají perorálně - buď nakapané na lžičku, nebo zředěné vodou ve sklenici. V případě, že se používá naředěný roztok, je zvláště u dětí důležité naředit kapky pouze takovým množstvím vody, aby mohl pacient vypít (spolknout) celý objem roztoku najednou. Naředěný roztok se užívá ihned.


  Při odpočítávání kapek se lahvička drží ve vertikální poloze (dnem nahoru). Pokud se kapky dostatečně neuvolňují a nedosáhl(a) jste správného počtu kapek, obraťte lahvičku dnem dolů a pak opět dnem nahoru a pokračujte v odpočtu kapek.


  Dospělí a dospívající starší 12 let

  Doporučená dávka přípravku je 10 mg (20 kapek) jednou denně.


  Děti ve věku od 6 do 12 let

  Doporučená dávka přípravku je 5 mg (10 kapek) dvakrát denně.

  Děti ve věku od 2 do 6 let

  Doporučená dávka přípravku je 2,5 mg (5 kapek) dvakrát denně.


  Pacienti s poruchou funkce ledvin

  Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg (10 kapek) jednou

  denně.

  Pokud trpíte závažným onemocněním ledvin, poraďte se, prosím, se svým lékařem, který Vám může upravit dávkování.

  Pokud Vaše dítě trpí onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem, který může upravit dávkování

  podle potřeb Vašeho dítěte.


  Pokud vnímáte účinek přípravku Zyrtec jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím poraďte se se svým lékařem.


  Délka léčby

  Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží. Prosím požádejte o radu svého lékaře

  nebo lékárníka.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Zyrtec, než jste měl(a)

  Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Zyrtec, než jste měl(a), informujte prosím svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.


  V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost (pocit nemoci), rozšíření zornic, svědění, nervozita, útlum, ospalost (spavost), otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči (obtížné úplné vyprazdňování močového měchýře).


  Jestliže jste zapomněl(a) užít Zyrtec

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) užívat Zyrtec

  Pokud přestanete Zyrtec užívat, může se vzácně vrátit pruritus (intenzivní svědění) a/nebo urtikárie

  (kopřivka).


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, musíte přestat lék užívat a ihned se poradit s lékařem:

  - alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla).

  Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.


  Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

  • ospalost (spavost)

  • závrať, bolest hlavy

  • zánět hltanu (bolest v krku), rýma (ucpaný nos) (u dětí)

  • průjem, nevolnost, sucho v ústech

  • únava.


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

  • rozrušení (neklid)

  • parestezie (zvláštní pocity na kůži)

  • bolesti břicha

  • pruritus (svědění kůže), vyrážka

  • astenie (nadměrná únava), malátnost (pocit nemoci).


   Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

  • alergické reakce, někdy závažné (velmi vzácně)

  • deprese, halucinace, agrese, zmatenost, nespavost

  • křeče

  • tachykardie (zrychlená srdeční frekvence)

  • abnormální funkce jater

  • kopřivka

  • otok

  • zvýšení tělesné hmotnosti.


   Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

  • trombocytopenie (snížený počet krevních destiček)

  • tiky (mimovolní záškuby)

  • mdloby, dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes, dysgeuzie (změněná chuť)

  • rozmazané vidění, porucha akomodace, okulogyrická krize (mimovolní pohyby oční bulvy)

  • angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), fixní lékový

   exantém (lokalizované kožní erupce, alergie na lék)

  • abnormální vylučování moči (pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení).


   Frekvence nežádoucích účinků není známa (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

  • zvýšená chuť k jídlu

  • sebevražedné myšlenky (opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou), noční můry

  • amnézie (ztráta paměti), porucha paměti

  • vertigo (pocit otáčení nebo pohybu)

  • zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř)

  • pruritus (intenzivní svědění) a/nebo kopřivka po přerušení léčby

  • artralgie (bolest kloubů), myalgie (bolest svalů)

  • akutní generalizovaná exantemózní pustulóza (vyrážka s puchýřky, které obsahují hnis)

  • hepatitida (zánět jater).


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak Zyrtec uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za

  „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření lahvičky nepoužívejte déle než 3 měsíce.

  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 4. Obsah balení a další informace


Co Zyrtec obsahuje


Jak Zyrtec vypadá a co obsahuje toto balení

Zyrtec, perorální kapky, je čirý a bezbarvý roztok.

Balení obsahuje lahvičku s 10, 15 nebo 20 ml roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci

UCB s.r.o. Jankovcova 1518/2 170 00 Praha 7 Česká republika


Výrobce

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Itálie

image

Nextpharma SAS, 17 Route de Meulan, 78520 Limay, Francie

UCB Pharma Limited, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Velká Británie

Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Rajdowa 9, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polsko ExtractumPharma Co. Ltd., 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., Maďarsko

UCB Pharma AS, Haakon VIIs gate 6, NO-0161 Oslo, Norsko

UCB Nordic A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Kodaň S, Dánsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Belgie: Zyrtec Bulharsko: Zyrtec Česká republika: Zyrtec Dánsko: Zyrtec Estonsko: Zyrtec Finsko: Zyrtec

Francie: Zyrtec

Irsko: Zirtek oral drops 10 mg/ml

Itálie: Zirtec 10 mg/ml gocce orali, soluzione Litva: Zyrtec

Lotyšsko: Zyrtec

Lucembursko: Zyrtec

Maďarsko: Zyrtec 10 mg/ml belsőleges oldatos cseppek Norsko: Zyrtec

Polsko: Zyrtec

Rakousko: Zyrtec 10 mg/ml Tropfen Rumunsko: Zyrtec

Řecko: Ziptek

Slovenská republika: Zyrtec

Španělsko: Zyrtec 10 mg/ml gotas orales en solución


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 6. 2022